Mara­vi­llas gaz­tetxea­ren ingu­ruan eman diren azken adie­raz­pe­nen hari­ra /​Al hilo de las últi­mas decla­ra­cio­nes que se han pro­du­ci­do en torno al Gaz­tetxe Maravillas

[EUS]

Mara­vi­llas gaz­tetxea­ren ingu­ruan eman diren azken adie­raz­pe­nen hari­ra, gaz­tetxe­ko asam­bla­dak hurren­goa adie­ra­zi nahi du:

Espa­zio berri­ra uko egin iza­na ez da bes­te­la­ko kapritxoa izan. Proiek­tua­ren zuta­be izan diren auto­ges­tioa eta auzo­la­na man­ten­tze alde­ra har­tu­ri­ko era­ba­kia izan da. Mahai gai­nean jarri zigu­ten kon­tra­tuak gure fun­tzio­natze­ko era bal­din­tzatzen zuen era­bat, gaz­tetxea buro­kra­zia­ren bai­tan sar­tzen zela­rik. Kon­tra­tu honen bidez edo­zein ekin­tza garatze­ko, auto­fi­nan­tzia­zio­ra­ko dugun barra­ra­ko, jan­to­ki herri­ko­ra­ko… bes­te­la­ko lizen­tzia zein bai­me­nak eska­tu behar geni­tuen. Hauek den­bo­ra bat behar dute eta daki­gun beza­la, asko­tan herri mugi­men­duak eta ins­ti­tu­zioek dara­ma­ten errit­moak ez dute bat egi­ten. Gai­ne­ra, modu hone­tan auto­an­to­la­kun­tza­ra­ko eta auzo­la­ne­ra­ko dugun gai­ta­su­na gal­tzen dugu, espon­ta­nei­ta­tea gal­tzen da, mugi­men­dua­ren gel­do­ta­su­na daka­rre­na. Guretzat auto­ges­tioa espa­zioa­ren ges­tio­tik hara­ta­go doa. Bizi­mo­du ere­du berri baten oina­rria da, fun­tzio­natze­ko modu berria, elkar­la­nean, auzo­la­nean eta elkar-zain­tzan oina­rri­tu­ri­koa. Hau uler­tu­ta, gure era­ba­ki eta ezta­bai­dak ezin dute apa­ra­tu ins­ti­tu­zio­na­len fil­troa pasa, bi ere­duak asko­tan bate­ra­ezi­nak suer­ta­tu bai­ti­ra, age­rian gel­di­tu den modu­ra. Buro­kra­ziak ele­men­tu guz­ti hauek ozto­patzen ditu eta zai­la suer­tatzen da irten­bi­de bat aur­kitzea horri.

Lehen momen­tu­tik pres­tu­ta­su­na aur­kez­tu dugu nego­zia­ke­ta­ra­ko, betie­re proiek­tua bere oso­ta­su­nean aurre­ra era­man ahal bazen. Den­bo­ra luzez ezta­bai­da­tu dugu honen ingu­ruan eta har­tu genuen era­ba­kia EH Bil­du­re­kin hiz­ke­tan has­te­ko, irten­bi­de ego­ki bat bilatzea­rren. Berriz ere esker­tu nahi genie­ke EH Bil­du­ko jen­dea­ri eskain­tza hori egi­tea­ga­tik, ondo ate­ra ez baden ere. Aipa­tu beza­la, kon­tra­tu horre­kin ezin genuen proiek­tua bere oso­ta­su­nean gara­tu. Hori dela eta, Roza­le­jo­sen man­ten­tzea era­ba­ki genuen, horrek daka­rren ondo­rioak jakinda.

Jakin bada­ki­gu har­tu­ri­ko era­ba­kiak erre­pre­sioa­ren bidea daka­rre­la, gure ibil­bi­de guz­tian zehar pai­ra­tu izan bai­tu­gu. Lehen­da­bi­zi 5 auzo­ki­deen aur­ka ire­ki zen pro­ze­su judi­zia­la, Nafar Gober­nuak jarri­ta­ko sala­ke­ta dela eta. Ondo­ren, edo­zein ekin­tza publi­ko egi­te­ko debe­kua eto­rri zen, Uda­letxeak bai­ta sina­tu zue­na. Udan zehar izan­da­ko des­alo­joa eta hone­kin bate­ra 21 kideen iden­ti­fi­ka­zioa eta pro­ze­su judi­zia­lean bar­ne­ratzea, eta elkar­ta­su­na adie­ra­zi zigun auzo­ki­de bati ire­ki­ta­ko auzia, espetxe­ra­tua iza­te­ko arris­kua eka­rri dio­na. Azke­nik, orain azke­ne­ko era­so erre­pre­si­boa jaso izan dugu, ekin­tza publi­koen debe­kua­re­kin lotu­ta dagoe­na. Aza­roa­ren 17-rako anto­la­tua geneu­kan txi­kien­tza­ko ikus­ki­zu­na, Txan magoa­re­na, debe­ka­tu nahi izan digu­te. Udal­tzain­goak aurre­ko egu­nean dei­tu izan zuen Txan magoa, dina­mi­ka gau­za­tuz gero isun eko­no­mi­koa jaza­rri­ko zaio­la esa­nez. Azken aldian eman­da­ko ger­ta­ka­rien ondo­rio beza­la uler­tzen dugu hau, gure era­ba­kia­ren eta proiek­tua­ren aur­ka­ko era­soa bai­ta. Honen aurrean, udal­tzain­goa­ren jarre­ra sala­tu nahi dugu, eta uda­letxea­ri hauen jarre­ra kon­tro­latzea eskatzen dio­gu, onar­te­zi­na bai­ta era­so hauek jasa­tea eta are gutxia­go gaz­tetxe­tik kan­po dato­rren per­tso­na baten­gan gauzatzea.

Nafa­rroan eman den alda­ke­ta per­tso­na asko­ren lana­ri esker eman da, kale­tik eman den alda­ke­ta izan da. Herri mugi­men­dua, zei­na­ren par­te garen, alda­ke­ta honen ber­matzai­lea izan da. Horre­ga­tik uler­tzen dugu bene­ta­ko alda­ke­ta kale­tik ema­nen dela, dina­mi­ka eta proiek­tu ezber­di­nen gara­pe­na­ren bitar­tez, hauek ins­ti­tu­zioen babe­sa jaso behar­ko zute­la­rik. Honek hurren­goa esan nahi du: ins­ti­tu­zioak izan behar dira herri mugi­men­duen mese­de­ta­ra jokatzen duten apa­ra­tuak, ezin da kon­tra­koa eman. Proiek­tu hauek izan dira defen­da­tu behar dire­nak, lehe­nen­go lerroan kokatzen dire­nak. Momen­tu haue­tan Alde Zaha­rra ara­zo ezber­di­nak sufritzen ari ditu. Gen­tri­fi­ka­zio pro­ze­sua dela eta, auzo­ki­deak auzo­tik kan­po­ra­tu­ta iza­ten ari dira, gero eta gares­tia­goak diren alo­kai­ruen bitar­tez, espa­zio komu­nak sun­tsitzen, beha­rrez­koak diren zer­bitzuak eskai­ni ordez geroz eta uga­ria­goak diren mul­ti­na­zio­nal ezber­di­nen sal­to­kiak ire­kitzen…. Turis­mo­ra bide­ra­tu­ri­ko auzoa erai­kitzen ari dira, ber­tan bizitzea ezi­nez­koa suer­tatzen den arte. Guk bes­te bizi ere­du baten alde apos­tu egi­ten dugun hei­nean, auzo ere­du honen kon­tra egi­ten dugu.

Herri mugi­men­duak kale­ko dina­mi­kak aurre­ra era­ma­ten dituen hei­nean ezin dute guz­ti­tan lega­li­ta­tea­ren fil­troa pasa. Egun­go legea gure sun­tsi­pe­na daka­rren sis­te­ma kapi­ta­lis­ta­ren bai­tan sor­tua da, honen ber­mea iza­te­ko eta diru­du­nen intere­sen babe­sa­ra­ko, jabetza pri­ba­tua­ren defen­t­sa oina­rria iza­nik. Mun­du eta auzo berri eta dui­na­go baten erai­kitzea­ri begi­ra, asko­tan injus­ti­zia bai­men­tzen duen lege­dia eta jabetza­ren aur­ka jo behar da, gure interes eta bizi ere­dua­ren aur­ka doan legea baita.

Egun­go injus­ti­zien aur­ka irau­li egi­ten diren mugi­men­duak badi­ra trans­for­ma­zio sozial, kul­tu­ral eta poli­ti­koa gau­za­tu­ko dute­nak. Gaur­ko gaz­tetxe zein era­gi­le anitz badi­ra sek­to­re sozial zapal­due­nak defen­datzen dituz­ten mugi­men­duak, gero eta oina­rri zein babes sozial han­dia­goa dau­ka­te­nak. His­to­rian zehar erra­di­kal­ta­su­nean oina­rri­tu­ri­ko mugi­men­duak izan dira alda­ke­ta sako­nak jorra­tu dituz­te­nak. Erre­pre­sio zein era­so ezber­di­nen aurrean deter­mi­na­zio osoz aurre­ra jarrai­tu dute­nak, guz­tion bal­din­tzak hobetzea­ri begi­ra. Modu hone­tan lor­tu dira garai­pe­nak, per­tso­na guz­tien bata­su­naz, borro­ka ezber­di­nak aurre­ra eramaten.

Urte bat dara­ma­gu iada proiek­tua­re­kin, gora-behe­rak egon badi­ren arren. Guk horre­tan jarrai­tu­ko dugu, auzoa eral­datzen, auto­ges­tioan sakon­tzen, lan­gi­leen arte­ko elkar­ta­sun sareak sus­tatzen. Eta batez ere, hurren­go belau­nal­diek mun­du dui­na­go eta poli­ta­go bat ikus­te­ko auke­ra izateko.

Mara­vi­llas aurrera!

Ez da gaz­tetxe bat, mun­dua uler­tze­ko modu bat baizik

[ES]

En rela­ción a las últi­mas decla­ra­cio­nes que ha habi­do en torno al Gaz­tetxe Mara­vi­llas, des­de la asam­blea que­re­mos comu­ni­car lo siguiente:

El recha­zo al tras­la­do al otro espa­cio no es un capri­cho. Ha sido una deci­sión toma­da de cara a man­te­ner los valo­res de auto­ges­tión y auzo­lan que han sido indis­pen­sa­bles a la hora de desa­rro­llar el pro­yec­to. El con­tra­to que se nos ofre­cía con­di­cio­na­ba por com­ple­to nues­tra mane­ra de fun­cio­nar, al entrar den­tro de los apa­ra­tos buro­crá­ti­cos. Tan­to los reque­ri­mien­tos que se nos exi­gían, como las dis­tin­tas licen­cias y per­mi­sos, nos obli­ga­ban a adap­tar­nos a los rit­mos ins­ti­tu­cio­na­les don­de éstos pocas veces casan con los del Movi­mien­to Popu­lar, impi­dien­do que lle­vá­ra­mos a cabo las dis­tin­tas acti­vi­da­des públi­cas, que pudié­ra­mos auto­fi­nan­ciar el pro­yec­to median­te la barra o que con­ti­nuá­ra­mos con el come­dor popu­lar. Así mis­mo, el movi­mien­to que hemos ido gene­ran­do se que­da­ría estan­ca­do, per­dien­do la capa­ci­dad orga­ni­za­ti­va y la auto­no­mía. Para noso­tras, la auto­ges­tión no es sim­ple­men­te la ges­tión de un espa­cio, va mucho más allá. La auto­ges­tión es la base para desa­rro­llar una nue­va for­ma de vida, es un modo de fun­cio­na­mien­to basa­do en la soli­da­ri­dad, el tra­ba­jo en con­jun­to y el cui­da­do colec­ti­vo. Valo­res que ape­nas se encuen­tran hoy en día. Par­tien­do de esto, tene­mos cla­ro que la buro­cra­cia no supo­ne más que un obs­tácu­lo, nues­tras deci­sio­nes y deba­tes no pue­den pasar por el fil­tro ins­ti­tu­cio­nal, ya que el com­pa­gi­nar ambos mode­los crea tra­bas para desa­rro­llar el pro­yec­to en base a las nece­si­da­des que pre­ten­de suplir. La buro­cra­cia no hace más que entor­pe­cer todos estos ele­men­tos y es difí­cil encon­trar una sali­da a este problema.

Des­de el prin­ci­pio hemos mos­tra­do pre­dis­po­si­ción a acu­dir al diá­lo­go y des­pués de un lar­go deba­te, deci­di­mos reu­nir­nos con EH Bil­du para ini­ciar las con­ver­sa­cio­nes, siem­pre y cuan­do pudié­ra­mos lle­var ade­lan­te el tra­ba­jo en todo su esplen­dor. Des­gra­cia­da­men­te, con el con­tra­to enci­ma de la mesa no nos era posi­ble seguir desa­rro­llan­do el pro­yec­to. Por ello toma­mos la deter­mi­na­ción de que­dar­nos en Roza­le­jo, sabien­do lo que ello con­lle­va. Aun así, que­re­mos vol­ver a agra­de­cer a EH Bil­du la pre­dis­po­si­ción que han mos­tra­do duran­te las con­ver­sa­cio­nes por lle­gar a un mutuo acuer­do aun­que no hayan teni­do un final acordado.

Cono­ce­mos de sobra que nues­tra deci­sión va a tener con­se­cuen­cias repre­si­vas hacia noso­tras, ya que lle­va­mos sufrién­do­las duran­te todo el reco­rri­do. Pri­me­ro vino el pro­ce­so judi­cial con­tra 5 veci­nas del barrio a con­se­cuen­cia de la denun­cia inter­pues­ta por el Gobierno de Nava­rra. Des­pués, la prohi­bi­ción de rea­li­zar cual­quier acti­vi­dad de cara a la gen­te, una prohi­bi­ción que tam­bién fir­mó el Ayun­ta­mien­to. Enton­ces lle­gó el ya cono­ci­do des­alo­jo rea­li­za­do este verano, que aca­bó con 21 per­so­nas iden­ti­fi­ca­das y aña­di­das al pro­ce­so judi­cial, jun­to con un nue­vo pro­ce­so abier­to con­tra un vecino del barrio que se acer­có a mos­trar­nos su apo­yo. Pro­ce­so que pue­de con­du­cir­lo a la cár­cel. Hace poco hemos sufri­do el últi­mo ata­que hacia el Gaz­tetxe con la prohi­bi­ción de rea­li­zar acti­vi­da­des públi­cas. Tra­ta­ron de evi­tar el espec­tácu­lo de magia que había­mos pre­pa­ra­do para lxs txi­kis del barrio con la actua­ción de Txan Magoa. El día ante­rior a este, la Poli­cía Muni­ci­pal lla­mó Txan Magoa ame­na­zán­do­le con mul­tar­lo si lle­va­ba a cabo la acti­vi­dad en el Gaz­tetxe. Cla­ra­men­te, este nue­vo ata­que vie­ne a raíz de la deter­mi­na­ción que hemos ele­gi­do, se tra­ta de un ata­que a nues­tras deci­sio­nes y al pro­yec­to. Es into­le­ra­ble la acti­tud que la Poli­cía Muni­ci­pal tie­ne hacia noso­tras, más aún tenien­do en cuen­ta que se lle­va a cabo ame­na­zan­do a alguien ajeno al proyecto.

El cam­bio que se ha logra­do en Nafa­rroa ha sido gra­cias a todas aque­llas per­so­nas que des­de la calle han tra­ba­ja­do para lle­var­lo ade­lan­te. El Movi­mien­to Popu­lar, del cual for­ma­mos par­te, ha sido quien ha dina­mi­za­do este cam­bio y enten­de­mos que solo des­de la calle, median­te el desa­rro­llo de dis­tin­tas acti­vi­da­des y pro­yec­tos, pue­de dar­se el cam­bio ver­da­de­ro de la reali­dad. Es por ello, que enten­de­mos que las fuer­zas polí­ti­cas que tra­ba­jan en las ins­ti­tu­cio­nes, en la medi­da que están ahí gra­cias al Movi­mien­to Popu­lar, han de estar al ser­vi­cio de este y de sus pro­yec­tos. Estos son los que han de estar en pri­me­ra fila, los que hay que defen­der. En estos momen­tos en Alde Zaha­rra esta­mos sufrien­do la cada vez más vio­len­ta ofen­si­va de un pro­ce­so de gen­tri­fi­ca­ción. Median­te la subi­da de pre­cio de los alqui­le­res, la des­truc­ción de espa­cios comu­nes, la cons­truc­ción de cada vez más mul­ti­na­cio­na­les, lejos de ofre­cer ser­vi­cios que las veci­nas reque­ri­mos, se nos está expul­san­do del barrio. Están crean­do un barrio diri­gi­do al turis­mo has­ta el pun­to de que sea invia­ble seguir vivien­do. Noso­tras apos­ta­mos por otro mode­lo de barrio y nos opo­ne­mos rotun­da­men­te al que pre­ten­den imponernos.

Tenien­do en cuen­ta que el tra­ba­jo en la calle es impres­cin­di­ble, las dis­tin­tas diná­mi­cas y pro­yec­tos no siem­pre pue­den pasar el fil­tro de la lega­li­dad, menos aun tenien­do en cuen­ta que esta está dise­ña­da para seguir per­pe­tuan­do el capi­ta­lis­mo, cuya seña es la pro­pie­dad pri­va­da, favo­re­cien­do a los intere­ses de los adi­ne­ra­dos. De cara a cons­truir un mun­do y un barrio nue­vo, hay que enfren­tar estas leyes que solo per­pe­túan la mise­ria y la injusticia.
Solo los movi­mien­tos que se han levan­ta­do con­tra las dis­tin­tas injus­ti­cias han sido capa­ces de lle­var ade­lan­te la trans­for­ma­ción social, cul­tu­ral y polí­ti­ca de la reali­dad. Los gaz­tetxes y colec­ti­vos socia­les de hoy en día son los que defien­den los sec­to­res socia­les más aho­ga­dos por el capi­ta­lis­mo, son los que cada vez cuen­tan con un mayor apo­yo en la calle. A lo lar­go de la his­to­ria solo aque­llos movi­mien­tos que des­de la radi­ca­li­dad han lucha­do con­tra el capi­ta­lis­mo han sido capa­ces de rea­li­zar los mayo­res cam­bios en la socie­dad. Aque­llos que ante la repre­sión y los cons­tan­tes ata­ques siguie­ron ade­lan­te con una fir­me deter­mi­na­ción, han sido quie­nes han logra­do las mayo­res victorias.

Lle­va­mos un año con el pro­yec­to a pesar de todas las difi­cul­ta­des y vamos a seguir tra­ba­jan­do des­de la calle, trans­for­man­do el barrio, pro­fun­di­zan­do en la auto­ges­tión, tejien­do redes de soli­da­ri­dad entre todas las tra­ba­ja­do­ras. Y sobre todo, para dar­les a las siguien­tes gene­ra­cio­nes la posi­bi­li­dad de ver un mun­do más jus­to y cuidado.

Mara­vi­llas Aurrera!

Ez da gaz­tetxe bat, mun­dua uler­tze­ko modu bat baizik

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *