[Aurre­rantz 8] 2018ko Guda­ri eguna

[EUS]

Ohean hil­tze­ko bi hila­be­te baino gutxia­go fal­ta zire­nean, Fran­co dik­ta­do­reak ETA­ko bi mili­tan­te eta hiru espai­nol erail­tzea agin­du zuen egun­sen­tian egin­da­ko fusi­la­men­tuen bidez, 1975eko irai­la­ren 27an, bai­na faxis­moa ez da hil eta are gutxia­go nazio­na­lis­mo inpe­ria­lis­ta espai­no­la. Alde­ran­tziz, tal­de fran­kis­tak Kata­lu­nian harrotzen dira seiehun mili­tar espai­no­lek dik­ta­do­rea bir­gaitzea gal­de­gi­ten duten eta samal­da atze­ra­koiak bere momia omen­tze­ra joa­ten diren bitar­tean, komu­ni­ka­bi­deen kan­pai­na media­ti­koak bul­tza­tu­ta eta PPk kaleak mugia­ra­zi­ko ditue­la­ko abi­sua­ren eraginez.

Bai­na hau kapi­ta­lis­mo mun­dia­la zehar­katzen duen eta Trump Admi­nis­tra­zioan ‑garaian EH Bil­duk zorion­du­ta­koa- arra­pa­la-neo­fa­xis­ta­ren ola­tua­ren adie­raz­ga­rri arris­kutsue­na duen sako­ne­ko mugi­men­dua da, bes­te adie­raz­le hur­bi­la­go bat Mara­vi­llas gaz­tetxea­ren kon­tra­ko era­soan adie­ra­zi­ta­ko Nafa­rroa­ko Gober­nua­ren auto­ri­ta­ris­mo gora­ko­rra den bitar­tean. Joe­ra ber­be­ra­ren bi for­ma ezber­din dira, bes­te asko gehia­go­re­kin bate­ra jar genitza­kee­nak: ger­ba­ra­ko esku­bi­deen murriz­ke­ta Ale­ma­nian, Esta­tu fran­tse­se­ko inbo­lu­zio mili­ta­ris­ta, neo­fa­xis­moa Polo­nian, Hun­ga­rian, Italian…

Zeri­ku­si duen honek I‑27ko fusi­la­men­tue­kin? Dena. Sarri­tan hobe da oro­kor­ta­su­ne­tik has­tea sin­gu­la­rra argitze­ko. Izan ere, I‑27ko erail­ke­tak bere zen­tzu osoan soi­lik uler­tzen dira inpe­ria­lis­moa­ren kri­si aurre-iraul­tzai­le baten bar­ne­ko fran­kis­moa­ren ago­nia-egoe­ra­ko tes­tuin­gu­ru batean: eta tar­tean, ETA eta FRAP. Zehaz­kia­go, erdian Eus­kal Herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde­ko borro­ka arma­tua kokatzen zen. Fran­kis­moak eta NATOk FRA­Pi aurre egin ahal zio­ten gutxi gora­behe­ra, bai­na ez eus­kal iraul­tza­ri. ETAk 42 urtez eutsi zuen kla­se borro­ka nazio­na­lak logi­ka pro­pioa zeu­ka­la­ko Eus­kal Herrian, espai­no­la­re­ki­ko ezber­di­na, bai­na azke­nean ETAk armak entre­ga­tu ziz­kion zapal­tzai­lea­ri eta haie­kin bate­ra modu heroi­koan bil­du­ta­ko kohe­ren­tzia eta duin­ta­su­na­ren altxo­rra ere.

Azken lau hamar­ka­de­tan kapi­ta­lis­moak alda­ke­ta garran­tzitsua sar­tu du bere esplo­ta­zio moduan, nahiz eta ber­be­ra iza­ten jarraitzen duen: kapi­ta­la­ren bote­re finan­tza­rio-espe­ku­la­ti­boa. Eus­kal Herrian finan­tzia­ri­za­zioak bur­ge­sia auto­no­mis­ta eta erre­gio­na­lis­tak itxu­ral­da­tu ditu, eta kon­train­sur­gen­tzia estra­te­gia berrie­kin aurre­ko lan­gi­le kla­se indus­tria­la eta bere auto­an­to­la­kun­tza for­mak ahul­du ditu, pre­so, erbes­te­ra­tu­ta edo­ta ihe­sean dagoen mili­tan­tzia bere patu­ra aban­do­na­tu zituen ETA­ren erren­di­zioa behar­tu zuten indar erre­for­mis­tei zuzen­da­ritza­ra igotzea erraztuz .

EH Bil­duk eta Sor­tuk PNVren aurrean etsitzeak hotsan­di­ko «Esta­tu­tu Berria» sina zezan, bote­retsuen barreak bes­te­rik era­gi­ten ez dituen erdi­ranz­ko bes­te bira itsue­ta­ko bat iza­tea fro­ga­tu du, EH Bil­duk Kon­gre­su espai­no­lean PP, PSOE, C’s, Pode­mos eta aba­rre­kin bate­ra jarri­ta­ko sina­du­ra abe­rran­te­are­kin ger­ta­tu bezala.

EH Bil­du­ren pasi­bi­ta­tea edo kola­bo­ra­zioa Geroa Bai­ren pre­sioa­re­kin Iru­ñe­rri­ko gaz­te­ria lan­gi­lea­ren aur­ka, kasu ger­ta­tu berri bat aipatzea­rren, estra­te­gi­kotzat har­tu­ta­ko jarre­ra erre­for­mis­ta­ren bes­te adi­bi­de bat da. Bitar­tean, gober­nu psoe­zia­lis­ta berriak kon­pon­bi­de­ra­ko edo­zein kei­nu egi­tea­ri uko egi­ten dio, sikie­ra pre­soe­kin, PNV eta EH Bil­du­ren hil ala bizi­ko bozak behar arren: egun­go Gober­nu espai­no­la indar­tsu sen­titzen da, pri­me­ran daki EH Bil­du eta Sor­tu­ren lur-jotzeaz eta PNVren morroitza bere­koi eter­na­laz. Zer­ta­ra­ko eman ezer garran­tzitsua eser­le­ku otzan horien aurrean?

Gai­ne­ra, sei­na­le guz­tien ara­be­ra, 2010etik herriak txi­ro­tu dituen eta bur­ge­sia­ri bere oso­ta­su­nean on egin dien opa­roal­di eko­no­mi­koa 2015etik ahul­tzen ari da. Hego Eus­kal Herrian, gaz­te­ria eta ema­ku­me lan­gi­lea, eta pen­tsio­du­nak dira zelan berran­to­la­tu bilatzen duen herri lan­gi­lea­ren aitzin­da­ri dira. Bai­na erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren gain­behe­rak borro­ka­la­ri uga­ri nahas­me­nean mur­gil­du ditu eta bes­te batzuk poli­ti­ko­ki konor­te­rik gabe utzi ditu. Segi­da­ko kon­train­sur­gen­tziek eta 2009tik ezke­rrak era­kutsi­ta­ko pasi­bi­ta­teak I‑27aren pre­sen­tzia herri lan­gi­lea­ren egu­ne­ro­ko­ta­su­nean asko ahul­du dute.

ETA­ren erren­di­zioak eta erre­for­mis­mo aber­tza­leak, men­de erdi­ko borro­ka­ren ondo­rio diren memo­ria nazio­na­la, kla­se­koa, poli­ti­koa, mili­ta­rra eta aba­rre­ne­ki­ko jarrai­kor­ta­sun ildo ezin­bes­te­koak hautsi dituz­te. Ira­gan hori des­ager­tu egin da erre­for­mis­mo aber­tza­lea­ren pasi­bi­ta­te eta axo­la­ga­be­ke­ria­ga­tik des­ager­tu da, tor­tu­ratzai­lea­ri bar­ka­me­na eskatzea­re­kin eta ENAMen (ter­mino hone­taz damutzen dela­rik) his­to­ria­ren edu­ki iraul­tzai­lea hus­tea­re­kin obse­sio­na­tu­ta. Ezin da aska­ta­su­nik egon ez orai­nal­dian ez etor­ki­zu­nean ere lega­li­ta­te zapal­tzai­lea onar­tu denean.

Alta, 2008tik 2018ra ira­gan hur­bi­la eza­gu­tu ez zuten eta bal­din­tza oke­rra­go­tan ozta-ozta bizi diren gaz­te belau­nal­di berriak sor­tu dira, eta batez ere, egu­ne­ro­ko espe­rien­tzia min­gotsa­ri esker daki­te­nak dagoe­ne­ko beraien gura­soen esku­bi­de eta aska­ta­sun apu­rrak ez dituz­te­la izan­go. Eta bai­ta ere, pix­ka­na­ka, euren mili­tan­tzia mai­la jaitsi edo gel­di­tua zuten sek­to­reak hasi dira mugitzen. Askok «estra­te­gia berria­ren» pro­me­sak sinetsi zituz­ten eta haren huts egi­te umi­lia­ga­rria ikus­tean euren buruei gal­de­rak egi­ten hasi zaiz­kio. Zuzen­da­ri erre­for­mis­ta media­ti­koek para­di­sua hitze­man die­te berriz, bal­din eta babes­ten badu­te Esta­tu­tu Berria, edu­kiz hutsik PNVk hala gal­de­gi­ten duelako.

Aurre­tik ditu­gun lanak ika­ra­ga­rriak dira, bai­na itxa­ro­pen-kons­tan­te bat dau­ka­te: gaur due­la hiruz­pa­lau urte baino kla­se aska­pen mugi­men­du nazio­nal han­dia­goa dago, sor­tu berri diren indar mili­tan­te­ek jada ez dituz­te makur­tuen dema­go­gia eta aitza­kiak sines­ten, sek­to­re haue­tan eta bes­te batzue­tan pana­zea itxu­ra­ko lega­lis­mo par­la­men­ta­ris­ta eta ins­ti­tu­zio­na­la­ren mitoa hon­do­ra­tu egin da, beti beha­rrez­koa den auto­an­to­la­kun­tza berres­ku­ratzen eta egu­ne­ratzen hasi da..

I‑27aren oroitza­pe­nak, guda­ri iraul­tzai­le haie­nak, berri­re­ki dugun orai­nean eta etor­ki­zu­ne­ra­ko eran­tzun behar ditu­gun mila­ka gal­de­ra­re­kin kol­patzen gaitu.

Beha­rrez­koa da XXI. men­de hone­tan gaur­ko eus­kal herri lan­gi­lea kla­se, gene­ro eta zapal­kun­tza nazio­na­la­ren aur­ka­ko borro­kan egi­tu­ra­tu­ko duen pro­ze­su berria erai­ki eta anto­latzea, azken hiru­ro­gei urtee­tan askatzea lor­tu dugun kora­pi­lo gor­dia­rra. Estra­te­gia iraul­tzai­le berri baten sor­ke­ta da dato­zen garaie­tan gara­tu beha­rre­ko lan nagu­sia. Era­kun­de eta mugi­men­du iraul­tzai­leak erai­kitzen ditu­gun neu­rrian itotzen gai­tuen kora­pi­lo hau askatze­ko aurre­ra egin­go dugu. Matxi­na­da beha­rrez­koa da herri zapal­duen­tzat. Anto­latze­ko ordua da.

Sozia­lis­moa eta independentzia!

Aurre­rantz

2018ko irai­la­ren 26an

[ES]

Menos de dos meses antes de su muer­te en la cama, el dic­ta­dor Fran­co man­dó ase­si­nar el 27 de sep­tiem­bre de 1975, median­te fusi­la­mien­to al alba, a dos mili­tan­tes de ETA y a tres espa­ño­les, pero el fas­cis­mo no ha muer­to y menos aún lo ha hecho el nacio­na­lis­mo impe­ria­lis­ta espa­ñol. Al con­tra­rio, las ban­das fran­quis­tas se han enva­len­to­na­do en Cata­lun­ya mien­tras que seis­cien­tos mili­ta­res espa­ño­les exi­gen reha­bi­li­tar al dic­ta­dor y las mana­das reac­cio­na­rias acu­den a ren­dir home­na­je a su momia, inci­ta­das por una faná­ti­ca cam­pa­ña mediá­ti­ca y por el avi­so del PP de que las movi­li­za­rá en la calle.

Pero esto es la for­ma exter­na de un movi­mien­to de fon­do que reco­rre al capi­ta­lis­mo mun­dial y que tie­ne en la Admi­nis­tra­ción Trump –feli­ci­ta­da por EH Bil­du en su tiem­po– el expo­nen­te más peli­gro­so de la ola de neo­fas­cis­mo ram­pan­te, mien­tras que otro expo­nen­te más cer­cano a noso­tras es el auto­ri­ta­ris­mo cre­cien­te del Gobierno de Nafa­rroa expre­sa­do en su ata­que al gaz­tetxe Mara­vi­llas. Son dos for­mas dife­ren­tes de la mis­ma ten­den­cia que podría­mos acom­pa­ñar con otras muchas más: la limi­ta­ción de dere­chos de huel­ga en Ale­ma­nia, la invo­lu­ción mili­ta­ris­ta en el Esta­do fran­cés, el neo­fas­cis­mo en Polo­nia, Hun­gría, Italia…

¿Qué tie­ne que ver todo esto con los fusi­la­mien­tos del 27‑S? Todo. Fre­cuen­te­men­te es mejor empe­zar por lo gene­ral para ilu­mi­nar lo sin­gu­lar. De hecho, los ase­si­na­tos del 27‑S solo se com­pren­den en su pleno sen­ti­do en el con­tex­to de cri­sis agó­ni­ca del fran­quis­mo den­tro de una cri­sis pre­rre­vo­lu­cio­na­ria del impe­ria­lis­mo: y en medio, ETA y el FRAP. Más exac­ta­men­te, en medio se encon­tra­ba la lucha arma­da por la inde­pen­den­cia socia­lis­ta de Eus­kal Herria. El fran­quis­mo y la OTAN podían aguan­tar mal que bien al FRAP pero no a la revo­lu­ción vas­ca. ETA resis­tió cua­ren­ta y dos años por­que la lucha nacio­nal de cla­se en Eus­kal Herria tenía y tie­ne una lógi­ca pro­pia, dife­ren­te a la espa­ño­la, pero al final ETA entre­gó las armas al opre­sor y con ellas todo el teso­ro de cohe­ren­cia y dig­ni­dad heroi­ca­men­te acumulado.

En las últi­mas cua­tro déca­das el capi­ta­lis­mo ha intro­du­ci­do un cam­bio impor­tan­te en su for­ma de explo­ta­ción, aun­que sigue sien­do el mis­mo: el poder del capi­tal finan­cie­ro-espe­cu­la­ti­vo. En Eus­kal Herria la finan­cia­ri­za­ción ha trans­for­ma­do a las bur­gue­sías auto­no­mis­tas y regio­na­lis­tas, y jun­to a las nue­vas estra­te­gias de con­tra­in­sur­gen­cia ha debi­li­ta­do a la cla­se obre­ra indus­trial ante­rior y sus for­mas de auto­or­ga­ni­za­ción, faci­li­tan­do el ascen­so a la direc­ción de fuer­zas refor­mis­tas que han for­za­do la ren­di­ción de ETA que aban­do­nó a su suer­te a la mili­tan­cia pri­sio­ne­ra, exi­lia­da o huida.

La clau­di­ca­ción de EH Bil­du y Sor­tu ante el PNV para lograr que este fir­ma­se el pom­po­so «Nue­vo Esta­tu­to» ha demos­tra­do ser uno de tan­tos giros cie­gos hacia el cen­tro que solo con­ci­tan las riso­ta­das del poder, al igual que suce­dió con esa abe­rran­te fir­ma de EH Bil­du de la decla­ra­ción ofi­cial del Con­gre­so espa­ñol, jun­to al PP, PSOE, C’s, Pode­mos, etc. La pasi­vi­dad o la cola­bo­ra­ción de EH Bil­du con las pre­sio­nes de Geroa Bai con­tra la juven­tud tra­ba­ja­do­ra en Iru­ñe­rria, por citar un caso recien­te, son otro ejem­plo del posi­cio­na­mien­to refor­mis­ta asu­mi­do como estra­té­gi­co. Mien­tras, el nue­vo gobierno psoe­cia­lis­ta se nie­ga a cual­quier ges­to de solu­ción siquie­ra con las pri­sio­ne­ras y pri­sio­ne­ros polí­ti­cos vas­cos, aun­que nece­si­te vital­men­te los votos de PNV y EH Bil­du: el actual gobierno espa­ñol se sabe con fuer­za, cono­ce al dedi­llo el des­mo­ro­na­mien­to interno de EH Bil­du y de Sor­tu y la eter­na man­se­dum­bre egoís­ta del PNV ¿Para qué va a ceder algo impor­tan­te fren­te a esos dóci­les escaños?

Todo indi­ca, ade­más, que se está debi­li­tan­do la bonan­za eco­nó­mi­ca que ha bene­fi­cia­do a la bur­gue­sía en su con­jun­to des­de 2015 y que ha empo­bre­ci­do a los pue­blos des­de 2010. En Hego Eus­kal Herria la juven­tud, la mujer tra­ba­ja­do­ra y el pen­sio­na­do son la pun­ta de lan­za de un pue­blo obre­ro que bus­ca cómo reor­ga­ni­zar­se. Pero el des­plo­me del refor­mis­mo aber­tza­le ha sumi­do a muchos lucha­do­res en el des­con­cier­to y a otros les ha noquea­do polí­ti­ca­men­te. Las suce­si­vas con­tra­in­sur­gen­cias y la pasi­vi­dad de la izquier­da des­de 2009 han hecho que se debi­li­te mucho la pre­sen­cia del 27‑S en la coti­dia­nei­dad del pue­blo trabajador.

La ren­di­ción de ETA y el refor­mis­mo aber­tza­le han roto los vita­les cana­les de con­ti­nui­dad de la memo­ria nacio­nal, de cla­se, polí­ti­ca, mili­tar, etc., fru­to de medio siglo de lucha cons­truc­ti­va y plan­tea un pre­sen­te sin pasa­do y sin futu­ro de liber­tad. Ese pasa­do se ha esfu­ma­do por la pasi­vi­dad e indi­fe­ren­cia del refor­mis­mo aber­tza­le, obse­sio­na­do en pedir per­dón al tor­tu­ra­dor y en vaciar el con­te­ni­do revo­lu­cio­na­rio de la his­to­ria del MLNV, tér­mino del que se arre­pien­te, No pue­de haber liber­tad en el pre­sen­te ni en el futu­ro cuan­do se ha acep­ta­do la lega­li­dad opresora.

Sin embar­go, de 2008 a 2018 han sur­gi­do nue­vas levas de jóve­nes que no cono­cie­ron el pasa­do recien­te pero que mal­vi­ven en peo­res con­di­cio­nes que enton­ces y que, sobre todo, saben por amar­ga expe­rien­cia dia­ria que ya no ten­drán los pocos dere­chos y liber­ta­des de sus padres. Y tam­bién, poco a poco, empie­zan a mover­se sec­to­res que habían baja­do o para­do su mili­tan­cia. Muchos cre­ye­ron las pro­me­sas de la «nue­va estra­te­gia» y al ver su humi­llan­te fra­ca­so empie­zan a hacer­se pre­gun­tas. Mediá­ti­cos diri­gen­tes refor­mis­tas les han vuel­to a pro­me­ter el paraí­so si apo­yan el Nue­vo Esta­tu­to, vacío de con­te­ni­do por­que así lo exi­ge el PNV.

Las tareas que se nos pre­sen­tan son abru­ma­do­ras, pero tie­nen una cons­tan­te de espe­ran­za: aho­ra hay más movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal de cla­se que hace tres o cua­tro años, las nue­vas fuer­zas mili­tan­tes que irrum­pen ya no se creen la dema­go­gia de los genu­fle­xos ni sus excu­sas, en estos y en otros sec­to­res se ha hun­di­do el mito del lega­lis­mo par­la­men­ta­ris­ta e ins­ti­tu­cio­nal como la pana­cea de todas las solu­cio­nes, se empie­za a recu­pe­rar y actua­li­zar la siem­pre nece­sa­ria autoorganización…

El recuer­do del 27‑S, de aque­llos guda­ris revo­lu­cio­na­rios, nos gol­pea con miles de pre­gun­tas que debe­mos res­pon­der en el pre­sen­te y para el futu­ro que hemos vuel­to a abrir.

Es nece­sa­rio cons­truir y orga­ni­zar un nue­vo pro­ce­so que ver­te­bre, en este siglo XXI, al pue­blo tra­ba­ja­dor vas­co actual en la lucha con­tra la opre­sión de cla­se, nacio­nal y de géne­ro, nudo gor­diano que no se ha con­se­gui­do des­atar en los últi­mos sesen­ta años. La crea­ción de una nue­va estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria es la prin­ci­pal tarea a desa­rro­llar en los pró­xi­mos tiem­pos. En la medi­da que cons­tru­ya­mos orga­ni­za­cio­nes y movi­mien­tos revo­lu­cio­na­rios avan­za­re­mos para des­atar ese nudo que nos aho­ga. La rebe­lión es nece­sa­ria para los pue­blos que opri­mi­dos. Es hora de organizarse.

¡Socia­lis­mo e independencia!

Aurre­rantz

26 de sep­tiem­bre de 2018

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *