Ikus­pe­giak (III-IVtik) /​Pers­pec­ti­vas (III de IV)

[EUS] 2019ko udan, esker aber­tza­lean eta erre­for­mis­moa­ren zen­bait sek­to­re­tan, Ikus­pe­giak ize­ne­ko gure tri­lo­gia­ren lehen bi zatiak ezta­bai­da­tu ziren. Azpi­ma­rra­tu nahi dugu kome­ni­ga­rria dela lehe­nik bi zati hoiek ira­kur­tzea (https://www.boltxe.eus/2019/02/19/ikuspegiak-i-perspectivas‑i/ eta https://​www​.boltxe​.eus/​2​0​1​9​/​0​9​/​0​2​/​a​u​r​r​e​r​a​n​t​z​– 1​1​– i​k​u​s​p​e​g​i​a​k​– i​i​– p​e​r​s​p​e​c​t​i​v​a​s​– ii/​), azken bede­ratzi hila­be­te­tan eman­da­ko gara­pe­na, ber­tan esa­ten genue­na eta hiru­ga­rren zati hone­tan defen­datzen dugu­na erka­tu ahal iza­te­ko. Hemen azken para­gra­foa jarri­ko dugu: Ikus­ten dugu­nez zailtasunak […]

[Aurre­rantz 11] Ikus­pe­giak II/​Perspectivas II

[EUS] Maiatza-Api­­ri­­la alde­ra egin­da­ko hau­tes­kun­de zikloa­ren ana­li­sian genioe­nEs­ta­tuak kapi­ta­lak agin­du­ta­ko poli­ti­ka gau­zatze­ko modu­ko lor­pe­naes­ku­ra­tu due­la hau­tes­kun­dee­tan, lege­gin­tzal­dia nola­bai­te­ko lasai­ta­su­ne­zau­rre­ra era­ma­te­ko bes­te. Hori dena Madril alde bate­ra utziz, ber­tan­po­de­mo­se­ko erre­for­mis­mo ezja­ki­na­ren bere­koi­ke­ria tri­fatxi­toa­ren­ba­ta­su­nak kan­po utzi bai­tu. PSOEk lasai har­tu deza­ke arna­sa tar­te atean,bere lurral­de agin­tea dezen­te han­di­tu bai­tu. Kata­lu­nian Esta­tua­re­ki­ko­Bar­tze­lo­na­ren fidel­ta­su­na ziur­ta­tu du eta ERCri benetan […]

[Aurre­rantz 10] Nor­ma­li­za­zioa­ren itxu­raz­ko garai­pe­na /​El triun­fo, apa­ren­te, de la normalización

[EUS] Hego Eus­kal Herrian izan­da­ko lau hau­tes­kun­deek, api­ri­la­ren 28an eta maiatza­ren 26an, baiez­tatzen dute, ezer baino lehen, 2006an Anoe­ta­ko mitin batean ezker aber­tza­lea­ren sek­to­re batek proiek­ta­tu­ta­ko «nor­ma­li­za­zio sozia­la­ren» estra­te­gia­ren garai­pe­na, «gataz­ka kalee­ta­tik ate­ratzea nego­zia­zio mahai­ra era­ma­te­ko» zioen hura esan zenean. Hori bai, garai­le ate­ra dena ez da herri lan­gi­lea izan, bai­zik eta Esta­tu espai­no­la eta […]

Herri pote­rea /​Poder popular

[EUS] Egun­go hau­tes­kun­de fasea buka­tu­ta­koan, maiatza­ren 26an, Pers­pec­ti­vasen bil­du­ta­ko ana­li­si sai­lak, zei­na­ren lehe­nen­go alea argi­ta­ra­tu zen, jarrai­tu­ko du, biga­rren alean ziklo honen balo­ra­zio bat jaso­ko due­la­rik. Orain­goan, eske­ma itxu­ra­ko ekar­pen txi­ki hone­kin, Eus­kal Herri­ko pro­ze­su iraul­tzai­lea­ren barruan ezta­bai­da estra­te­gi­koa izan den herri-bote­­rea­­ren ingu­ru­ko ezta­bai­da era­gin nahi dugu. Prin­tzi­pio oro­ko­rrak Herri-bote­­rea auzo­tik edo­ta herri­tik erai­kitzea. Dele­­ka­­tu-orde­z­­ka­­pen demokraziaren […]

Ikus­pe­giak (I) /​Pers­pec­ti­vas (I)

[EUS] Gaur egun­go tes­tuin­gu­ruan inde­pen­den­tzia­ren alde­ko mugi­men­du sozia­lis­ta berres­ku­ra­tu­ko duen estra­te­gia iraul­tzai­lea garatze­ko, beha­rrez­koa da aspal­di­ko eta garai berrie­ta­ko kon­trae­san kapi­ta­lis­tek Eus­kal Herrian har­tzen duten itxu­ra­ren ingu­ru­ko gutxie­ne­ko akor­dio bate­ra hel­tzea. Hau da lehen zatia­ren hel­bu­rua. Tal­ka egi­ten duten kla­see­tan ger­ta­tu diren alda­ke­tak uler­tu behar dira ondo­ren, bur­ge­sia­ren­gan, bere zen­tzu oina­rriz­koan, eta pro­le­ta­riotza edo herri […]

[Aurre­rantz 8] 2018ko Guda­ri eguna

[EUS] Ohean hil­tze­ko bi hila­be­te baino gutxia­go fal­ta zire­nean, Fran­co dik­ta­do­reak ETA­ko bi mili­tan­te eta hiru espai­nol erail­tzea agin­du zuen egun­sen­tian egin­da­ko fusi­la­men­tuen bidez, 1975eko irai­la­ren 27an, bai­na faxis­moa ez da hil eta are gutxia­go nazio­na­lis­mo inpe­ria­lis­ta espai­no­la. Alde­ran­tziz, tal­de fran­kis­tak Kata­lu­nian harrotzen dira seiehun mili­tar espai­no­lek dik­ta­do­rea bir­gaitzea gal­de­gi­ten duten eta samal­da atze­ra­koiak bere […]

[Aurre­rantz 7] Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua, pro­ze­su his­to­ri­koa­ren amaie­ra /​Movi­mien­to de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co, fin del pro­ce­so histórico

[EUS] Hala­ko izen­bu­rua jarri dio­gu doku­men­tua­ri, Eus­kal Herri­ko nazio eta kla­se aska­pe­ne­ra­ko mugi­men­dua­ren bar­nean izan­da­ko eral­da­ke­tek pro­ze­sua­ren amaie­ra adie­raz­ten bai­ti­gu­te. Horrek esan nahi du, 60ko hamar­ka­da­ren hasie­ran, Eus­kal Nazio Aska­pe­ne­ra­ko Mugi­men­dua (MLNV-ENAM) gor­puz­tu­ri­ko hel­bu­ru zein estra­te­gia bate­ra­tuak des­ager­tu egi­ten dire­la, zehaz­kia­go, MLNV-ENAMe­ko zati batek uko egin die­la ordu­ko hel­bu­ruei, eta guz­tiz des­ber­di­nak diren xedeen aldeko […]

[Aurre­rantz 5] Erre­pre­sioa­ri auto­de­fen­t­sa /​Con­tra la repre­sión autodefensa

(EUS) Azken astee­tan eta hile­tan izan­da­ko ger­tae­ra batzuek zen­bait gogoe­ta par­te­katze­ra era­man gai­tuz­te: Otsai­la­ren 23an, zipaioek jaza­rri­ta, 203 gaz­te iden­ti­fi­ka­tu zituz­ten Bil­bo­ko Inge­nia­ritza Esko­lan, Herri Uni­ber­tsi­ta­tea­ren espa­rruan gaz­te­ria­ren eta ikas­le­ria­ren ara­zoez ezta­bai­datzen eta iraul­tza­ren ingu­ruan anto­latze­ko pre­miaz haus­nar­tzen eta teo­ri­zatzen ari zire­nean. Zapal­kun­tza horren aurrean, EHUk poli­zia babes­tu eta LABek irten­bi­de ados­tu eta elka­rriz­ke­ta­tua­ren defentsa […]

[Aurre­rantz 4] Eus­kal Herri­ko herri eta lan­gi­le mugi­men­dua­ren (berr)eraketarako deial­dia /​Lla­ma­mien­to para la (re)creación del movi­mien­to popu­lar y obre­ro en Eus­kal Herria

(eus) Herri eta lan­gi­le mugi­men­duak eus­kal herri lan­gi­leak pai­ratzen dituen zapal­kun­tza zehatzei aurre egi­ten die; bere burua anto­la­tuz eta kudea­tuz, auto­de­ter­mi­na­zioa eta auto­de­fen­t­sa prak­ti­ka­tuz aurre egi­ten die. Herri eta lan­gi­le mugi­men­dua ENAM­ren sorre­ra his­to­ri­koa­ren oina­rria izan da. Aurre­ra era­man duen borro­ka dela eta, Esta­tu kapi­ta­lis­ta eta patriar­kal espai­no­la­ren eta fran­tse­sa­ren era­soen jomu­ga izan da: lan­gi­le klasearen […]