1969ko urtarrilaren 24an Francoren gobernuak salbuespen egoera ezarri zuen estatuko lurralde osoan

Fran­co­ren gober­nuak sal­bues­pen-egoe­ra eza­rri zuen esta­tu­ko lurral­de osoan, lehe­nen­goz 1936–1939ko gerra iraul­tzai­leaz geroz­tik. Ikas­le-mobi­li­za­zio han­diak (batik bat, Bar­tze­lo­nan eta Madri­len) eta Biz­kai­ko Labe Garaie­ta­ko gre­ba gogo­rrak izan ziren Fran­co­ren erre­ji­men faxis­tak eman zituen arra­zoiak. Urta­rri­la­ren 20an Enri­que Ruano erail zuten Bri­ga­da Poli­ti­ko-Sozia­la­ren Madril­go egoitzan. Fra­ga Iri­bar­ne­ren ara­be­ra «sal­bues­pen-egoe­ra eza­rri zen espai­niar bakea azto­ratze alde­ra buru­tu­ta­ko (…) eta gaz­te­ria nihi­lis­mo eta anar­kia­ra era­ma­te­ko ekin­tza mino­ri­ta­rioak borro­katze­ko».

Atxi­lo­tu­ta­ko lan­gi­leen artean Peri­ko Sola­ba­rria egon zen. Biz­kai­ko atxi­lo­ke­ten aurre­ko eran­tzu­na gre­ba oro­ko­rra izan zen.

http://​con​tra​ban​dos​.org/​b​o​o​k​/​n​u​e​s​t​r​o​-​m​a​y​o​-​r​o​jo/
(Ziri­kan aur­ki­tu ahal duzue)

http://m.publico.es/espana/1863623/la-muerte-que-levanto-a-los-estudiantes-contra-la-dictadura

http://​www​.rebe​lion​.org/​n​o​t​i​c​i​a​.​p​h​p​?​i​d​=​6​7​283

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Leave a comment

Iruzkina idatzi / Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: