… Y se deja­ron de tonterías…

Vamos a dejar­nos de ton­te­rías erran zuten sei pre­so ohik (Josu­ne Onain­dia, Fer­nan­do Diaz, Jose­ba Arto­la, Maritxu Uzku­dun, Agus­tin Figal eta Jose Ramon Mar­ti­nez de la Fuen­te) hau­tes­kun­de kan­pai­na­ren azken egu­nean, EHBil­du boz­katze­ko deia eginez.

Hasie­ra­tik argi utzi zuten zein ziren ton­te­rías horiek guz­tiak, nork erra­nak zituen, eta egu­rra eder­ki bana­tu zuten. Hel­bu­rua eta jomu­ga, jaki­na, Aska­ta­su­na­ren Bidean batza­rra zen, eta bere posi­zio poli­ti­koak. Seku­lan aipa­tu gabe, jaki­na, bai­na zehar­ka eder­ki jipoi­tuz: Cuan­do el dis­cur­so se vis­te de izquier­da revo­lu­cio­na­ria. Don­de la dia­léc­ti­ca de trans­for­ma­ción con­sis­te en rei­vin­di­car la pure­za revo­lu­cio­na­ria como si fue­se un ejer­ci­cio de testosterona.

Per­la gehia­go ere eskai­ni ziz­ki­gu­ten pre­so ohi horiek: Don­de la dia­léc­ti­ca se con­vier­te en mero léxi­co o ver­bo­rrea más allá de la inci­den­cia trans­for­ma­do­ra. Los cam­bios cuan­ti­ta­ti­vos se con­vier­ten en mero refor­mis­mo, des­pre­cián­do­los. Es el todo o nadatodos o nin­guno. Se des­pre­cia a las masas y su fal­ta de con­cien­cia revo­lu­cio­na­ria. Eta egu­rra banatzen segitzen zuten, jen­deak horre­la EHBil­du­ri boz­ka ema­te­ko ani­ma­tu­ko zela­koan-edo : teo­ri­cis­tas, noso­tros solos pode­mos, en nom­bre del pue­blo y la cla­se tra­ba­ja­do­ra pero sin el pue­blo y sin la cla­se tra­ba­ja­do­ra, por­que son reformistas.

Eta bukatze­ko, hona hemen Ezker Aber­tza­le iraul­tzai­lea­ren estra­te­gia­ri buruz egi­ten zuten ana­li­sia: Hay quie­nes pien­san que un debi­li­ta­mien­to elec­to­ral de EH Bil­du, supon­dría una derro­ta o debi­li­ta­mien­to de un plan­tea­mien­to refor­mis­ta y por tan­to daría mayor opor­tu­ni­dad a un replan­tea­mien­to den­tro de la izquier­da aber­tza­le, a plan­tea­mien­tos más revo­lu­cio­na­rios

Hipo­te­si horri begi­ra, beren eran­tzu­na hau­xe izan zen: Nada más lejos de la reali­dad, un debi­li­ta­mien­to de EH Bil­du supon­dría un debi­li­ta­mien­to de los plan­tea­mien­tos inde­pen­den­tis­tas y de la posi­bi­li­dad de acu­mu­la­ción de fuer­zas en torno a ellos. Supon­dría men­guar las posi­bi­li­da­des y la efi­ca­cia de un acuer­do polí­ti­co entre fuer­zas inde­pen­den­tis­tas en el Esta­do fren­te al cen­tra­lis­mo espa­ñol. Supon­dría fra­ca­sar en la rup­tu­ra demo­crá­ti­ca con el fran­quis­mo, toda­vía pen­dien­te 80 años des­pués. Supon­dría igual­men­te debi­li­tar las posi­bi­li­da­des de trans­for­ma­ción y, por tan­to, debi­li­ta­ría a los sec­to­res obre­ros y popu­la­res. Supon­dría lle­var la reso­lu­ción de las con­se­cuen­cias del con­flic­to a peo­res posi­cio­nes y retra­sar la vuel­ta a casa de pre­sos, refu­gia­dos y depor­ta­dos. Y, glo­bal­men­te, supon­dría debi­li­tar el pro­ce­so de eman­ci­pa­ción polí­ti­ca, social, cul­tu­ral y femi­nis­ta de Eus­kal Herria.

Hau­tes­kun­deak izan dira Espai­nia­ko Erre­su­man eta emaitzak hor dau­de, denon begi-bis­tan. EHBil­du­re­nak, bere­zi­ki. Hau­tes­kun­de kan­pai­nan hain arin­ki eta alai­ki erran­da­ko asta­ke­riak orain apli­ka­tu behar dira. Boza batzuk bil­du nahian bota­ta­ko aho­be­ro­ke­riak ez ditu­gu ahaz­te­ko, eta iritzi arti­ku­lu bikain eta dis­ti­ratsu horren egi­leei gal­de­tu behar­ko genie­ke, ea EHBil­duk har­tu duen porro­ta (aben­du­koa baino are larria­goa) zeren sei­na­lea ote den. Eran­tzu­nen digu­te? Geroak erranen …

Ezker Aber­tza­le iraul­tzai­le­ko mili­tan­te asko­ren ustez, EHBil­du­ren ahul­tzea Zutik Eus­kal Herria! txos­te­na­ren bidez nagu­si­tu ziren erre­for­mis­mo eta opor­tu­nis­moa­ren makal­tzea da, eta ez inolaz ere, Ezker Aber­tza­lea­ren eta ENAMen porro­ta. Bi gau­za des­ber­din bai­ti­ra, ENAM eta Ezker Aber­tza­le osoa, eta SOR­TUk ordez­katzen duen estra­te­gia zehatz eta kon­kre­tua, zei­na­re­kin gero eta jen­de gehia­go ados ez dagoen. Gau­za bera ger­ta­tu da Espai­nian: Uni­dos Pode­mos-ek mili­oi bat boz­ka gal­du ditu. Hori ez da berez sei­na­le txa­rra, alde­ran­tziz izan dai­te­ke, Esta­tu Espai­no­lean ezker iraul­tzai­le baten oina­rria age­rian gel­di­tu bai­ta. Jen­de askok ez du iren­tsi Pode­mos eta IUren opor­tu­nis­mo muga­ga­bea, eta etxean gel­di­tu da. Eus­kal Herrian beza­la. Begi­ra­tu Alme­rian zer ger­ta­tu den … OTA­Ne­ko jene­ra­la eser­le­ku­rik gabe gel­di­tu da. Gaizoa!

Tes­tu gogoan­ga­rri horren egi­leen uste­tan, EHBil­du­ren porrot elek­to­ra­lak ondo­rio bel­dur­ga­rriak uka­nen lituz­ke: inde­pen­den­tis­moa­ren ahul­tzea, fran­kis­moa­re­ki­ko haus­tu­ra demo­kra­ti­koa­ren porro­ta, sek­to­re herri­tar eta lan­gi­leen posi­zioak ahul­tzea, pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tuen etxe­ratzea atze­ratzea, Eus­kal Herria­ren eman­tzi­pa­zio pro­ze­sua­ren ahul­tzea … Honi gehitzen badio­gu PPren hobe­kun­tza eta 14 dipu­tatu gehia­go, pen­t­sa lite­ke Ezker Aber­tza­le erre­for­mis­ta depre­sio poli­ti­koa­ren muge­tan egon dai­te­kee­la, arti­ku­lua­ren egi­leen hitzak serio­tan har­tuz gero …

Ba zuek hain modu apo­ka­lip­ti­koan des­kri­ba­tu­ri­ko porrot elek­to­ral hori ger­ta­tu da, jaun-ande­reok, eta ez dut uste katas­tro­fe horiek guz­tiak ger­ta­tu­ko dire­nik. Alde­ran­tziz, uste dut aur­ka­ko ger­ta­tu­ko dela. Ezker Aber­tza­le erre­for­mis­tak seku­la­ko kol­pea jasan du, eta age­rian gel­di­tu da estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta era­gin­ko­rra ika­ra­ga­rriz­ko iru­zu­rra izan dela, engai­nu maius­ku­loa, eta hori, ez guk erra­ten genue­la­kotz, eta hasie­ra-hasie­ra­tik, gai­ne­ra, prak­ti­kan eta errea­li­ta­tean hala­xe ger­ta­tu dela­kotz bai­zik. Borro­ka arma­tua puri-purian ari zen garaie­ta­ko HBk baino boz­ka gut­tia­go lor­tu ditu EHBil­duk. Zergatik?

Pano­ra­ma argitzen hasia da. Monar­kia neo­fran­kis­ta­ren kri­sia luza­tu­ko da, eta gar­bi dago bere porro­ta Cata­lun­ya eta Eus­kal Herri­ko pro­ze­su inde­pen­den­tis­ta eta iraul­tzai­lee­ta­tik eto­rri­ko dela. Udaz­ke­nean Euro­pa­ko Bata­su­nak inpo­sa­tu­ta­ko murriz­ke­ta erral­doiak apli­ka­tu behar­ko dituz­te gober­nu guz­tiek, Hegoal­de­ko bi gober­nutxo auto­no­mi­ko espai­no­lek ere bai. Bre­xi­ta­ren ondo­rio eko­no­mi­ko eta poli­ti­koek Euro­pa­ren kri­sia area­go­tu­ko dute, eta Herri Lan­gi­leen erre­sis­ten­tziak gogor­tu­ko dira. Borro­ka gogor eta gor­di­nak aurre­ra era­ma­te­ko pres­ta­tu behar gara.

Orain guri dago­ki­gu Herri­tar Bata­sun aber­tza­le eta sozia­lis­ta iraul­tzai­le berria anto­latzen has­tea, poli­ki-poli­ki, oina­rri-oina­rri­tik eta pre­sa­rik gabe. ENAM fron­te guz­tie­tan indar­tu behar ditu­gu, eta bere­zi­ki Amnis­tia­ren alde­ko borro­ka. Udaz­ke­nean, EHBil­duk zer egi­nen ote duen begi­ra egon gabe, guk geu­re­ra jo behar dugu: herri mugi­men­duak sen­do­tu eta dina­mi­za­tu arlo guz­tie­tan. Joan dadi­la Ezker Aber­tza­le erre­for­mis­ta bere logi­ka elek­to­ra­lis­ta eta ins­ti­tu­zio­na­lis­ta­ren buru­raino, Men­de­bal­de­ko herrial­dee­ta­ko hau­tes­kun­de auto­no­mi­ko espai­no­le­tan egin deza­la bere azken aha­le­gi­na, eta bitar­tean, haiei begi­ra egon gabe, eta pole­mi­ka antzue­tan mur­gil­du barik, sor deza­gun herriz herri eta auzoz auzo Ezker Aber­tza­le iraul­tzai­lea­ren mugi­men­du poli­ti­koa. Garaia iris­ten dela­rik denon artean era­ba­ki­ko dugu zein hau­tes­kun­de­ta­ra aur­kez­tu, aur­kez­tu behar bal­din badu­gu, nola, nore­kin eta noiz. Beti ere Eus­kal Herri Bote­rea­ren mese­de­tan, eta ez alde­ran­tziz, jaki­na. Herri Mugi­men­du eta lan­gi­leen borro­ken mese­de­tan. Ez da lan erra­za iza­nen, ez da inoiz erra­za izan, bai­na mere­zi du, mere­zi due­nez. Eta utzi behin­goz ton­ta­ke­riak, laguntxo horiek hain ongi ahol­ka­tu zigu­ten bezala …

Mikel Erro

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *