[Eusk/​Cast] Con­vo­can una Bici-Mar­cha des­obe­dien­te con­tra el TAV

[Eus­ka­ra]
AHTren AURKAKO III. BIZIKLETA MARTXA DESOBEDITZAILEA
Uztai­la­ren 25etik Abuz­tua­ren 1era egin­go da Cas­te­jo­ne­tik Gasteizera
Mugi­tu! des­obe­dien­tzia mugi­men­duak anto­la­tu­ta, AHTren aur­ka­ko III. Bizi­kle­ta-Martxa desobe­ditzai­lea egin­go da, aur­ten­goan Nafa­rroan eta Ara­ban barre­na. Uztai­la­ren 25ean hasi­ko da Cas­te­jon-en eta 8 egu­ne­ko ibil­bi­dean Nafa­rroa­ko Erri­be­ra, Tafa­lla, Iru­ñe­rria, Olla­ran, Saka­na, Ara­ba­ko lau­ta­da eta Gope­gi­ra hur­bil­du­ko da, Gas­tei­zen abuz­tua­ren 1ean amaitze­ko. Bizi­kle­ta martxan zehar hitzal­diak eta tai­le­rrak, mahain­gu­ru eta ezta­bai­dak, antzez­la­nak, kon­tzer­tuak eta pro­tes­ta ekin­tzak egin­go dira. Hala­ber, lurra­ren alde­ko borro­ke­tan eta jen­dar­te ere­dua eral­datze­ko eki­me­ne­tan dabil­tzan per­tso­na zein kolek­ti­boe­kin elkar­tze­ko eta espe­rien­tziak tru­katze­ko auke­ra eman­go du bizi­kle­ta martxak.
Herriz herri peda­lea­tuz, AHTren zen­tzu­ga­be­ke­riaz­ko egi­tas­moa­ren sala­ke­ta egin­go dugu, lurra­ren sun­tsi­ke­ta, des­ber­din­ke­ria sozia­la eta egun beha­rrez­koak diren pre­mia eko­no­mi­koen xahu­ke­ta ekar­tzen ditue­la­ko. Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na­ren egi­tas­moa­re­kin bate­ra, lurra­ri era­sotzen dio­ten bes­te hain­bat proiek­tu ere ezbaian jarri­ko dugu, hala nola, Gas Fracking‑a, Erraus­te­giak, Auto­pis­ta Elek­tri­koak… finean lurra sun­tsitzen duen eta dirua bizitza sozia­la­ren erdi­gu­nean jar­tzen duen egun­go ere­du kapi­ta­lis­ta eta jasa­ne­zi­na­ren isla dire­nak. Horren aurrean borro­ka­tu eta jada­nik hasi­ta dau­den bide berriei eki­nen die­gu, eral­da­ke­ta­ra­ko bidea des­obe­dien­tzia izanik.
AHTren kasuan, mito bat eror­tzen ari da. Porrot egin du proiek­tu honek, mili­oiak xahutzen ditue­na eta oina­rriz­ko beha­rri­zan sozia­le­ta­ra bide­ra­tu behar­ko lira­te­keen par­ti­dak murriz­tu beha­rra daka­rre­na, kal­te itze­la era­gi­nez gizar­te, eko­no­mia eta ingu­ru­men arloe­tan. Obrak hasi zire­ne­tik age­rian gel­di­tu da AHT ez dela bide­ra­ga­rria eta ez daka­rre­la inon­go onu­ra­rik gizar­tea­ren­tzat. Por­la­na­ren poli­ti­ka honek oso ondo­rio larriak dakar­tza eta are larria­goak izan­go dira ez badu­gu AHTren ero­ke­ria gel­dia­raz­ten: zen­bat eta gehia­go itxa­ron proiek­tu hau gel­dia­raz­te­ko, ezbehar eko­lo­gi­koa are han­dia­goa izan­go da eta gale­ra eko­no­mi­koak eta ondo­rio sozia­lak are sakonagoak.
Hori guz­tia­ga­tik, “LURRAREN ALDE, BIZI-BIZI!” lema­pean Txi­rrin­du­la Martxa desobe­ditzai­lean par­te har­tze­ra ani­matzen zai­tuz­te­gu, AHT­ko lanak gel­ditzea exijitze­ko eta eral­da­ke­ta sozia­la­ri begi­ra erai­ki dai­tez­keen eta erai­kitzen ari diren bide berrien ezta­bai­da­ra­ko; bai­ta antzer­ki edo kon­tzer­tue­tan gozatze­ko,… espa­zio askeak sor­tze­ko gunea baita!
AHT desobe­di­tu eta proiek­tu txi­kitzai­leak gelditu!
MUGITU! MUGIMENDUA
Infor­ma­zio gehiago:
http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com/
________________


[Cas­te­llano]
III. BICI MARCHA DESOBEDIENTE CONTRA EL TAV
Se rea­li­za­rá des­de Cas­te­jón a Gas­teiz del 25 de julio al 1 de agosto
Orga­ni­za­da por el movi­mien­to Mugi­tu!, la III. Mar­cha en Bici des­obe­dien­te con­tra el TAV reco­rre­rá este año Nava­rra y Ála­va. Comen­za­rá el 25 de julio en Cas­te­jón y en 8 días de reco­rri­do atra­ve­sa­rá la Ribe­ra Nava­rra, comar­ca de Tafa­lla, Iru­ñe­rria, Valle de Ollo, Saka­na, lla­na­da de Ála­va, Gope­gi, para aca­bar el 1 de agos­to en Gas­teiz. En el trans­cur­so de la Bici-Mar­cha se rea­li­za­rán char­las, talle­res, mesas redon­das, deba­tes, tea­tro, con­cier­tos y accio­nes de pro­tes­ta. Así mis­mo, la Bici-Mar­cha posi­bi­li­ta­rá el inter­cam­bio de expe­rien­cias y el encuen­tro tan­to de per­so­nas como de colec­ti­vos que par­ti­ci­pan en luchas en defen­sa de la tie­rra y en ini­cia­ti­vas para cam­biar el mode­lo de sociedad.
Peda­lean­do pue­blo a pue­blo, denun­cia­re­mos el absur­do del pro­yec­to del TAV, que con­lle­va la des­truc­ción de la tie­rra, más des­igual­dad social y el des­pil­fa­rro de una gran can­ti­dad de recur­sos impres­cin­di­bles para afron­tar nece­si­da­des cada día más acu­cian­tes . Jun­to con el Tren de Alta Velo­ci­dad, cues­tio­na­re­mos otros pro­yec­tos que agre­den la tie­rra, como el Gas – Frac­king, las Inci­ne­ra­do­ras, las Auto­pis­tas Eléctricas,…en últi­mo tér­mino, pro­yec­tos que des­tru­yen la tie­rra y que son par­te y refle­jo del mode­lo actual capi­ta­lis­ta e insos­te­ni­ble que pone en el cen­tro de la vida social el dine­ro. Ante ello, lucha­re­mos y pro­se­gui­re­mos por las nue­vas expe­rien­cias ya comen­za­das, con­si­de­ran­do la des­obe­dien­cia un impor­tan­te ins­tru­men­to para el cam­bio social.
En el caso del TAV, se está des­plo­man­do un mito. Este pro­yec­to ha fra­ca­sa­do: des­pil­fa­rra millo­nes y aca­rrea recor­tar las par­ti­das que debie­ran des­ti­nar­se a nece­si­da­des socia­les bási­cas, pro­du­cien­do gra­ves daños en mate­ria social, eco­nó­mi­ca y ambien­tal. Des­de que comen­za­ron las obras ha que­da­do cla­ro que el TAV no es via­ble y que no trae nin­gún bene­fi­cio para la socie­dad. Esta polí­ti­ca del hor­mi­gón aca­rrea con­se­cuen­cias muy gra­ves y cuan­to más se espe­re en para­li­zar este pro­yec­to, la des­truc­ción eco­ló­gi­ca será aún mayor y las per­di­das eco­nó­mi­cas y las con­se­cuen­cias socia­les aún más profundas.
Por todo ello, os ani­ma­mos a par­ti­ci­par en la Bici-Mar­cha orga­ni­za­da bajo el lema “LURRAREN ALDE, BIZI-BIZI!” para exi­gir la para­li­za­ción de las obras del TAV y para deba­tir expe­rien­cias ya en cons­truc­ción de cara a un cam­bio social; tam­bién para dis­fru­tar con dife­ren­tes acti­vi­da­des como tea­tro , con­cier­tos, etc… ¡ya que es lugar para crear espa­cios libres!
Des­obe­dez­ca­mos y para­li­ce­mos el TAV y los demás pro­yec­tos destructores.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *