Ez zarras­tel­ke­ria gehiago!

Gaur, larun­ba­ta, eguer­di­ko 12: 00etan, ORAIN ARDURA eki­me­na­ren hain­bat mobi­li­za­zio egin dira, AHT­ko lanak bereha­la gel­dia­raz­te­ko, AHT­ko fun­tsak gas­tu sozia­le­ra bide­ratze­ko eta ele­fan­te txu­rien poli­ti­ka­ren amaie­ra eskatzeko.
Iru­ñean mani­fes­ta­zioa egin da Aldun­dia­tik Gober­nu Ordez­ka­ritza­ra, eta Bil­bon elka­rre­ta­ratzea Eus­ko Jaur­la­ritza­ren aurrean. Atxon­don, Aba­di­ñon eta Riba­be­llo­san ere elka­rre­ta­ratzeak egin dituzte.
Egu­ral­di txa­rra­ri aurre egi­naz Iru­ñe­ko mobi­li­za­zioan 500 bat eta Bil­bon 100 bat lagu­nek par­te har­tu dute.
Iru­ñe­ko mobi­li­za­zioa­ren amaie­ran ira­ku­rri­ta­ko komu­ni­ka­tua eran­tsi dugu.
Hona hemen Iru­ñe­ko mobi­li­za­zioan Ahotsak egin­da­ko bideoa:https://youtu.be/3‑UZjc2V7WQ
Bai­ta Ekin­kli­kek egin­da­ko argaz­ki gale­ria: http://​www​.ekin​klik​.org/​e​u​/​u​l​t​i​m​a​s​-​c​o​b​e​r​t​u​r​a​s​/​1​1​41-
Esker mila Ahot­sa eta Ekinklikekoei.

Hoy sába­do a las 12 del medio­día se han cele­bra­do dife­ren­tes movi­li­za­cio­nes de la ini­cia­ti­va ORAIN ARDURA para exi­gir la para­li­za­ción inme­dia­ta de las obras del TAV, que los fon­dos del mis­mo se des­ti­nen a gas­to social y para exi­gir el fin de la polí­ti­ca de ele­fan­tes blancos.
En Iru­ñea se ha cele­bra­do una mani­fes­ta­ción entre Dipu­tación y Dele­ga­ción de Gobierno, y en Bil­bo una con­cen­tra­ción ante el Gobierno Vas­co. Tam­bién se han regis­tra­do con­cen­tra­cio­nes en Atxon­do, Aba­di­ño y Ribabellosa.
Desa­fian­do una cli­ma­to­lo­gia des­fa­vo­ra­ble en la mani­fes­ta­cion de Iru­ñea han par­ti­ci­pa­do una 500 per­so­nas y en la de Bil­bo unas 100.
Adjun­ta­mos el comu­ni­ca­do leí­do al final de la movi­li­za­cion de Iruñea.
Video de la movi­li­za­cion de Iru­ñea a car­go de Ahot­sa:https://youtu.be/3‑UZjc2V7WQ
Y gale­ria de fotos de Ekin­klik: http://​www​.ekin​klik​.org/​e​u​/​u​l​t​i​m​a​s​-​c​o​b​e​r​t​u​r​a​s​/​1​1​41-
Muchas gra­cias tan­to a Ahot­sa como a Ekinklik.


Gaur­ko mani­fes­ta­zioan Abia­du­ra Han­di­ko Nafa­rroa­ko korri­do­rea dei­tu­ri­ko abe­rra­zio horren ardu­ra­dun diren bi era­kun­deak sei­na­la­tu nahi izan ditu­gu. Foru Aldun­di­tik abia­tu gara, Nafa­rroa­ko Gober­nua­ren egoitza­tik, era­kun­de honek proiek­tu honen jarrai­pe­nean izan duen inpli­ka­zioa salatze­ko. Proiek­tu horre­ta­ra­ko, Covid 19 berre­rai­kun­tza­ra­ko Euro­pa­ko fun­tsen zati han­di bat eska­tu du behin eta berriz. Azpie­gi­tu­ra honek egun­go kri­si­tik ate­ra­ko al gai­tu? Ergel­tzat har­tzen gaituzte!

Eta hemen amaitzen ari gara, gober­nu zen­tra­lak Nafa­rroan duen ordez­ka­ritza­ren aurrean. Gober­nu honek Nafa­rroa­ra­ko 87 mili­oi euro­ko par­ti­da onar­tu­ko du las­ter 2021eko Aurre­kon­tu Oro­ko­rre­tan; horie­ta­tik 62 mili­oi AHTra doaz, hau da, % 71. Hori da, hain zuzen ere, Nafa­rroa­ko obrak hasi zire­ne­tik AHTra bide­ra­tu den diru-kopu­ru­rik handiena.

Ele­fan­te txu­ria, azpie­gi­tu­ra alfe­rre­ko, sun­tsitzai­le eta inpo­sa­tuak iru­di­katzen dituen nazioar­te­ko iku­rra da, antzi­na­ko Thai­lan­dia­ko ele­fan­te txu­riek beza­la, ustez­ko onu­ra­du­nen hon­da­men­dia eta etor­ki­zu­ne­ko belau­nal­diei beti­ko hipo­te­ka era­gi­ten die­te­nak. AHTa Eus­kal Herri­ko ele­fan­te txu­ri­rik han­die­na da, 12.000 mili­oi euro baino gehia­go­ko kos­tua­re­kin ‑4.000 Nafarroan‑, diru publi­koa­re­kin finan­tza­tu­ta , enpre­sa-eli­teei soi­lik mese­de egi­ten die­na. Nafa­rroa­ko AHTa­ri urte­ro egi­ten zaion inber­tsioa­ren errit­moan, 191 urte kos­ta­ko litzaio­ke martxan jar­tzea. Denok daki­gu azpie­gi­tu­ra honek ez due­la inoiz fun­tzio­na­tu­ko eta erai­kitzen jarraitzea dirua zaka­rron­tzi­ra botatzea dela.

AHTa­re­kin jarraitzeak ez badu inola­ko jus­ti­fi­ka­zio­rik inoiz­ko garai­tan, are gutxia­go azken ehun urtee­ta­ko kri­si­rik han­die­na­ren erdian, biz­tan­le­ria­ren % 15a baino gehia­go pobre­zia gorrian bizi dela­ko, lan­ga­be­zia-tasak eten­ga­be igotzen ari dire­la­ko, oina­rriz­ko sek­to­ree­tan murriz­ke­tak dau­de­la­ko, ospi­ta­leak kolap­so­tik ger­tu dau­de­la­ko, zahar-egoitzak gai­nez­ka dau­de­la­ko, osta­la­ritza eta kul­tu­ra beza­la­ko sek­to­re eko­no­mi­koak egoe­ra jasa­ne­zi­nean dau­de­la­ko eta inoiz baino etor­ki­zun kez­ka­ga­rria­goa dugulako.

Tes­tuin­gu­ru horre­tan, era­kun­deek AHTan funts publi­koak xahutzen jarraitzea irain­ga­rria da. AHT­ko lane­kin jarraitzeak hon­do­rik gabe­ko putzu batean gehia­go hon­do­ratzen jarraitzea dakar. Orain Ardu­ra­tik ardu­ra­ga­be­ke­ria han­di honen erdian gutxie­ne­ko zuhur­tzia baino ez dugu eskatzen. Obra hori bereha­la gel­dia­raz­tea eskatzen dugu, eta fun­tsak sis­te­ma publi­koa indar­tze­ra bide­ratzea, bizi-bal­din­tza dui­nei eus­te­ko, herri­tar guz­tien­tza­ko enple­gua, osa­su­na, ira­kas­kun­tza, pen­tsioak, etxe­bi­zitza, gizar­te-zer­bitzuak eta kali­ta­tez­ko zain­tzak ziur­ta­tuz. Azken batean, bizitza poli­ti­ka­ren erdi­gu­nean jar dadila.

ELEFANTE TXURI GEHIAGORIK EZ! AHTREN DIRUA GASTU SOZIALENTZAT!

ORAIN ARDURA

https://​orai​nar​du​ra​.word​press​.com/


En la mani­fes­ta­ción de hoy hemos que­ri­do seña­lar a las dos ins­ti­tu­cio­nes res­pon­sa­bles de esa abe­rra­ción lla­ma­da corre­dor nava­rro de Alta Velo­ci­dad. Hemos par­ti­do de Dipu­tación, sede del gobierno de Nava­rra, para denun­ciar la impli­ca­ción de esta ins­ti­tu­ción en la con­ti­nua­ción de este pro­yec­to para el que ha soli­ci­ta­do insis­ten­te­men­te una par­te sus­tan­cial de los fon­dos euro­peos de recons­truc­ción Covid 19. ¿Es que aca­so esta infra­es­truc­tu­ra nos va a sacar de la cri­sis actual? ¡Nos toman por idiotas!

Y la esta­mos aca­ban­do aquí, enfren­te de la dele­ga­ción de gobierno, repre­sen­tan­te del gobierno cen­tral en Nava­rra. Este gobierno va a apro­bar pró­xi­ma­men­te una par­ti­da para Nava­rra de 87 millo­nes de € en los PGE 2021 de los que 62 millo­nes de € van al TAV, es decir el 71 %. Esta es la mayor can­ti­dad des­ti­na­da al TAV en esta comu­ni­dad des­de el comien­zo de obras.

El ele­fan­te blan­co es el sím­bo­lo inter­na­cio­nal que repre­sen­ta a las infra­es­truc­tu­ras inú­ti­les, des­truc­to­ras e impues­tas, que como los ele­fan­tes blan­cos de la anti­gua Tai­lan­dia oca­sio­nan la rui­na de los pre­ten­di­dos bene­fi­cia­rios y una hipo­te­ca per­pe­tua a las gene­ra­cio­nes veni­de­ras. El TAV es el mayor ele­fan­te blan­co de Eus­kal Herria, con más de 12.000 millo­nes de € de cos­te ‑4.000 en Nava­rra- finan­cia­dos con dine­ro públi­co que solo bene­fi­cia a las éli­tes empre­sa­ria­les. Al rit­mo actual de inver­sión anual al TAV en Nava­rra le cos­ta­ría 191 años poner­se en mar­cha. Todo el mun­do sabe­mos que esta infra­es­truc­tu­ra nun­ca va a fun­cio­nar y que seguir cons­tru­yén­do­lo es tirar el dine­ro a la basura.

Si seguir con el TAV no tie­ne nin­gu­na jus­ti­fi­ca­ción en nin­gu­na épo­ca, menos aho­ra en medio de la mayor cri­sis de los últi­mos cien años con más de un 15% de la pobla­ción bajo el umbral de la pobre­za, con tasas de paro en cons­tan­te ascen­so, con recor­tes en sec­to­res bási­cos, con hos­pi­ta­les pró­xi­mos al colap­so, con resi­den­cias de ancia­nos des­bor­da­das, con sec­to­res eco­nó­mi­cos como la hos­te­le­ría y la cul­tu­ra en situa­ción insos­te­ni­ble y con un futu­ro más alar­man­te que nunca.

En este con­tex­to, es un insul­to que las ins­ti­tu­cio­nes pre­ten­dan seguir dila­pi­dan­do fon­dos públi­cos en el TAV. Seguir con las obras del TAV supo­ne seguir hun­dién­do­nos más en un pozo sin fon­do. Des­de Orain Ardu­ra no pedi­mos más que un míni­mo de cor­du­ra en medio de tama­ña irres­pon­sa­bi­li­dad. Exi­gi­mos la para­li­za­ción inme­dia­ta de esta obra y que los fon­dos se des­ti­nen a refor­zar el sis­te­ma públi­co para man­te­ner unas con­di­cio­nes de vida dig­nas, ase­gu­ran­do empleo, sani­dad, ense­ñan­za, pen­sio­nes, vivien­da, ser­vi­cios socia­les y cui­da­dos de cali­dad para toda la pobla­ción. En defi­ni­ti­va, que se pon­ga la vida en el cen­tro de la política.
¡NO MAS ELEFANTES BLANCOS! ¡EL DINERO DEL TAV PARA GASTO SOCIAL!
ORAIN ARDURA

La entra­da Ez zarras­tel­ke­ria gehia­go! apa­re­ció pri­me­ro en BERRI OTXOAK.

Sour­ce link 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *