[Eusk/​Cast] Amnis­tia­ren alde­ko gutu­na /​Car­ta por la amnistía

Eus­ke­ra

Gutun hau sinatzen dugu­nok pre­so edo­ta ihe­sean egon garen mili­tan­te poli­ti­koak gara. Erre­pre­sioa pai­ra­tu genuen Eus­kal Herria­ren aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren alde­ko borro­kan par­te har­tzea­ga­tik. Ez gara bik­ti­mak, gure herria­ren inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren alde borro­ka­tu garen mili­tan­te bolun­ta­rioak eta kon­tzien­teak bai­zik. Bes­te mila­ka mili­tan­te­ren modu­ra, guk ere bage­ne­kien iraul­tza egi­teak zekar­tzan arris­kuak zein­tzuk ziren. Bage­ne­kien atxi­lo­tuak eta tor­tu­ra­tuak izan gin­tez­kee­la, gaz­ta­roa kar­tze­lan pasa gene­za­kee­la, agian etxe­tik alde egin behar izan­go genue­la dena utziz, fami­lia eta lagu­nak bar­ne, eta agian etxe­ra itzu­li ere ez gine­la egin­go. Bage­ne­kien gure etsaiek, hilik iku­si nahi gai­tuz­te­nek, epai­tu­ko gin­tuz­te­la, dena ira­ba­zi ala dena gal­tzea ari gine­la jokoan jar­tzen. Bide­tik kideak gal­du­ko geni­tue­la bage­ne­kien eta ehun­ka gal­du ere. Hori guz­tia bage­ne­kien eta hala ere borro­kan mur­gil­tzea era­ba­ki genuen.

Egun­go tes­tuin­gu­ruan bada erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen ingu­ruan bere­zi­ki kez­katzen gai­tuen zer­bait. Urteak joan urteak eto­rri, 2015ean 400 kide baino gehia­go ditu­gu pre­so, haien artean orain­dik 30 urte­ko espetxeal­diak gel­ditzen zaiz­kien hain­bat. Bes­te askok erbes­tean jarraitzen dute erre­pre­sioa­ri izki­na egi­ten. Gure borro­ka­ren hel­bu­ru estra­te­gi­koak ez dira orain­dik bete. Gure Herriak orain­dik ez du zapal­kun­tza nazio­na­la ezta kla­se esplo­ta­zioa ere gain­ditzea lor­tu. Eta hori da hain zuzen ere gakoa: gataz­ka poli­ti­koa gain­ditzen ez den bitar­tean erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak egon­go dira eta erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koak dau­den bitar­tean ezi­nez­koa izan­go da gataz­ka kon­pon­dutzat eman. Hori bar­ne­ra­tu ezean irten­bi­de­rik gabe­ko labi­rin­to batean gal­du­rik egon­go gara.

Zoritxa­rrez, kar­tze­le­ta­ko gil­tzak ez dau­de gure esku. Armen inda­rra ere ez. Biak ala biak etsaia­ren eskue­tan dau­de. Horrek ez du esan nahi etsi behar dugu­nik, inolaz ere. Horrek esan nahi du esta­tuak behar­tze­ko Herria ideo­lo­gi­ko­ki janz­te­ko lan ika­ra­ga­rria egin behar dugu­la, ideo­lo­gi­za­zioa eta for­ma­zioa bai­ti­ra arma­rik era­gin­ko­rre­nak borro­ka­la­ri iraul­tzai­leon­tzat. Erre­pre­sa­lia­tuen esta­tus poli­ti­koa­ren onar­pe­na­ren alde egin behar da eta ez kon­tra­koa­ren alde. Soi­lik Herriak onar­tzen bal­din badu gataz­ka ez dela kon­pon­tzen gataz­kan par­te har­tu duten mili­tan­te poli­ti­koak aske izan gabe, soi­lik orduan topa­tu ahal izan­go dugu bene­ta­ko irten­bi­de bat, eta horrek izen bat dau­ka: amnistia.

Giza esku­bi­deen ingu­ru­ko dis­kur­tsoak zile­giak izan dai­tez­ke bal­din eta erre­pre­sa­lia­tuen izae­ra poli­ti­koa ezku­tatze­ko balio ez badu­te. Zer dela eta apli­katzen zaiz­kie saka­ba­na­ke­ta, bizi oso­ra­ko espetxe zigo­rra, FIES, pre­so gai­xoe­ki­ko era­bil­tzen duten etsaia­ren zuzen­bi­de pena­la eta abar luzea? Gure kideen izae­ra poli­ti­koa­ga­tik apli­katzen zaie, hain zuzen ere. Horre­taz gain, erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen des­po­li­ti­za­zioak euren kri­mi­na­li­za­zioa erraz­ten du, herria­ren begie­ta­ra delin­kuen­te edo­ta kri­mi­nal bihur­tzen ditue­la­ko, eta horrek esta­tuei erraz­ta­su­nak eskain­tzen diz­kie euren esku­bi­deak urratze­ko orduan.

Kide, herri eta kla­se gisa erre­pre­sa­lia­tuen aska­ta­su­na lor­tze­ko bete­beha­rra dau­ka­gu, bal­din­tza­rik gabe eta duin­ta­su­nez, inoren aurrean makur­tu gabe, eta horre­ta­ra­ko bidea amnis­tia da. Amnis­tiak gataz­ka­ren kon­pon­bi­dea bar­ne­bil­tzen du eta horre­ga­tik soi­lik amnis­tia­ren gau­zatzeaz ber­ma­tu­ko dugu erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­ko gehia­go ez ego­tea. Horre­tan jarri behar ditu­gu inda­rrak gaur­tik, ira­kur­ke­ta alder­di­koiak alde bate­ra utzi­ta. Ezin dugu onar­tu erre­pre­sa­lia­tuen borro­ka­ren ondo­rioak haie­ta­ko bakoitza­ren biz­kar eror­tzea. Erre­pre­sa­lia­tuen borro­ka Herria­ren ardu­ra izan da eta euren aska­ta­su­na ere Herria­ren ardu­ra izan­go da. Gutun hau sinatzen dugu­nok Herria­ri amnis­tia­ren alde anto­latze­ko deia luzatzen dio­gu haren indar eta gai­ta­su­nean kon­fian­tza osoa bai­tau­ka­gu. PRESO ETA IHESLARIAK ETXERA ! AMNISTIA OSOA !

Castellano

Quie­nes fir­ma­mos esta car­ta somos mili­tan­tes polí[email protected] que hemos sufri­do la cár­cel y/​o el exi­lio. Hemos sufri­do la repre­sión por par­ti­ci­par en la lucha por la libe­ra­ción nacio­nal y social de Eus­kal Herria. No somos víc­ti­mas sino mili­tan­tes [email protected] y cons­cien­tes que hemos lucha­do por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para nues­tro pue­blo. Al igual que [email protected] miles de mili­tan­tes, [email protected] tam­bién sabía­mos cuá­les eran los ries­gos que aca­rrea­ba hacer la revo­lu­ción. Sabía­mos que podía­mos ser [email protected][email protected], que podía­mos pasar nues­tra juven­tud en la cár­cel, que tal vez tuvié­ra­mos que mar­char de casa deján­do­lo todo, inclu­yen­do fami­lia y [email protected], y que pue­de que ni siquie­ra vol­vié­ra­mos a pisar­la. Sabía­mos que nues­tros enemi­gos, los que nos quie­ren ver muer­tos, nos iban a juz­gar, que nos jugá­ba­mos ganar o per­der todo. Sabía­mos que en el camino per­de­ría­mos compañ[email protected] y hemos per­di­do cien­tos. Sabía­mos todo eso y a pesar de ello deci­di­mos invo­lu­crar­nos en la lucha.

Actual­men­te hay algo res­pec­to a [email protected] [email protected] polí[email protected] que nos preo­cu­pa espe­cial­men­te. Han ido pasan­do los años y en 2015 tene­mos más de 400 [email protected], entre [email protected] [email protected] a los que les que­dan más de 30 años de cár­cel. [email protected] [email protected] siguen esqui­van­do la repre­sión en el exi­lio. Toda­vía no hemos con­se­gui­do nues­tros obje­ti­vos estra­té­gi­cos. Nues­tro Pue­blo aún no ha con­se­gui­do supe­rar la opre­sión nacio­nal y la explo­ta­ción de cla­se. Y esa es pre­ci­sa­men­te la cla­ve: mien­tras no se supere el con­flic­to polí­ti­co exis­ti­rán [email protected] [email protected] y mien­tras haya repre­sa­lia­dos [email protected] no se podrá dar por supe­ra­do el con­flic­to. Si no enten­de­mos eso nos per­de­re­mos en un labe­rin­to sin salida.

Des­afor­tu­na­da­men­te, las lla­ves de las cár­ce­les no están en nues­tras manos. La fuer­za de las armas tam­po­co. Eso no quie­re decir que ten­ga­mos que resig­nar­nos. De nin­gu­na mane­ra. Eso quie­re decir que para obli­gar a los esta­dos tene­mos que hacer un gran tra­ba­jo para ves­tir ideo­ló­gi­ca­men­te al Pue­blo, ya que la for­ma­ción y la ideo­lo­gi­za­ción son las armas más efi­ca­ces para los luchadores/​as [email protected] Hay que apos­tar por el reco­no­ci­mien­to del sta­tus poli­ti­co de [email protected] [email protected] y no por lo con­tra­rio. Sólo si el Pue­blo reco­no­ce que el con­flic­to no se resuel­ve sin la liber­tad de [email protected] mili­tan­tes [email protected] que han par­ti­ci­pa­do en el mis­mo, sólo enton­ces podre­mos encon­trar una ver­da­de­ra sali­da y esa sali­da tie­ne un nom­bre: amnistía.

Los dis­cur­sos sobre los dere­chos huma­nos pue­den ser legí­ti­mos siem­pre y cuan­do no sir­van para escon­der el carác­ter polí­ti­co de [email protected] [email protected] ¿Por qué se les apli­ca la dis­per­sión, la cade­na per­pe­tua, el FIES, el dere­cho penal del enemi­go que apli­can con [email protected] [email protected] enfer­mos y un lar­go etcé­te­ra? Se les apli­ca, pre­ci­sa­men­te, por el carác­ter polí­ti­co de [email protected] compañ[email protected] Ade­más, la des­po­li­ti­za­ción de [email protected] repre­sa­lia­dos [email protected] faci­li­ta su cri­mi­na­li­za­ción, con­vir­tién­do­los a los ojos del Pue­blo en delin­cuen­tes o cri­mi­na­les, y eso ofre­ce faci­li­da­des a los esta­dos para seguir vul­ne­ran­do los dere­chos de [email protected] [email protected]

Como compañ[email protected], como pue­blo y como cla­se tene­mos el deber de con­se­guir la liber­tad de [email protected] compañ[email protected], sin con­di­cio­nes y con dig­ni­dad, sin arro­di­llar­se ante nadie, y el camino para con­se­guir­lo es la amnis­tía. La amnis­tía com­pren­de la reso­lu­ción del con­flic­to y por eso sólo la con­se­cu­ción de la amnis­tía garan­ti­za­rá que no haya más [email protected] [email protected] En eso tene­mos que poner las fuer­zas des­de hoy, dejan­do a un lado las lec­tu­ras par­ti­dis­tas. No pode­mos acep­tar que las con­se­cuen­cias de la lucha de [email protected] [email protected] recai­gan sobre [email protected] La lucha de los [email protected] ha sido res­pon­sa­bi­li­dad del Pue­blo y la liber­tad de estos tam­bién lo será. Quie­nes fir­ma­mos esta car­ta lla­ma­mos al Pue­blo a orga­ni­zar­se a favor de la amnis­tía por­que tene­mos ple­na con­fian­za en su fuer­za y su capa­ci­dad. PRESO ETA IHESLARIAK ETXERA! AMNISTIA OSOA!

11 de mayo de 2015

1 Fili­pe Bidart

2 Mila Etxe­ba­rria Balbas 

3 Jon Iurre­ba­so Atutxa 

4 Jesús María Men­di­nue­ta Flores 

5 Josu Ormaetxea Antepara 

+

6 Kol­do Ala­ña Arrinda

7 Josu Alber­di Agirregomezkorta

8 Jon Alda­na Zelaia

9 Jon Iña­ki Alkor­ta Gandiaga

10 Oscar Ame­za­ga Maeso

11 Rosa Mari Ara­na Txakartegi

12 Juan Mari Arre­gi Azpeitia

13 Iker Arze­luz Angiozar

14 Gor­ka Azpi­tar­te Rejado

15 Boni­fa­cio Badi­llo Rubio

16 Teo­do­ro Badi­llo Rubio

17 Bau­tis­ta Baran­da­lla Iriarte

18 Jon Ima­nol Beas­koa Rodriguez

19 Jaio­ne Beaskoetxea

20 Iña­ki Ben­goa San Miguel

21 José Tomás Bus­ta­man­te Mencia

22 Igor Cacho­rro del Pozo

23 Pablo Calo­ca Pila

24 José Luis Cua­dra­do Torre “Ake­la­rre”

25 Iña­ki Egi­luz Sagastizabal

26 Maria Sole­dad Elus­ton­do García

27 Oscar Este­ba­riz Arteta

28 Angel Erdo­zia Larraza

29 Iña­ki Erro Zazu

30 Juan José Etxean­dia Salcedo

31 Agur­tza­ne Ezke­rra Pérez de Nanclares

32 Bego Ezke­rra Pérez de Nanclares

33 Car­los Ezku­rra Leonet

34 Lan­der Fer­nán­dez Arrinda

35 Elías Fer­nán­dez Castañares

36 Igor Fer­nán­dez Fernández

37 Zior­tza Fer­nán­dez Larrazabal

38 Aitor Fer­nán­dez Terceño

39 Maria Pilar Ferrei­ro Bravo

40 Unai Frías de la Red

41 José Luis Gallas­te­gi Lagal

42 Alber­to Gar­men­dia Lakuntza

43 Fran­cis­co Javier Gil Rosado

44 Miguel Ángel Goie­netxea “Txo”

45 Kris­ti­na Goi­ri­ze­laia González

46 Aner Gómez Agirre

47 Asier Gómez de Sala­zar Rodriguez

48 Feli­pe Gon­zá­lez Baños

49 Rober­to Gon­zá­lez Lizarraga

50 Kol­do Gra­cia López

51 Jor­di Grau Añó

52 Iña­ki Herrán Bilbao

53 José Anto­nio Hur­ta­do Gañán

54 Idoia Ira­go­rri Petuya

55 Peio Iriondo

56 Maria Ange­la Iru­re Arregi

57 Jon Mikel Itu­rria­ga Omán

58 Mikel Jau­re­gi Agirrezabala

59 Ande­ka Jura­do García

60 Sen­doa Jura­do García

61 Jon Kere­je­ta Bera

62 Mari Ánge­les Larrea

63 Zigor Larre­don­da Muñoz

64 Asier Larri­na­ga Rodriguez

65 Gotzon Kepa Larron­do Irazabal

66 Aitor Llano Estévez

67 Lore­na López Díez

68 Jon Mai­da­gan Hernández

69 Ixa­bel Mar­tí­nez de Antoñana

70 Mai­te Mar­tí­nez San Millán

71 Iker Men­di­za­bal Cubas

72 Kepa Mora­les San Sebastián

73 Juan Anto­nio Ola­gor­ta Arana

74 Iña­ki Orbe­ta Berriatua

75 Alber­to Paúl Larrea

76 Ibon Pérez Ziluaga

77 Eduar­do Pérez de Anu­zi­ta Urkijo

78 Iñi­go Ripoll Estarata

79 Kle­men­te Ruíz Cantalapiedra

80 Jose Maria Sagar­dui Moja “Gatza”

81 Fer­min San­chez Agurruza

82 Joel Sitiague

83 Amaia Uri­zar de Paz

84 Rober­to Vecino Santamaría

85 Peio de Vega Martín

86 Andrés Vela­do Fernández

87 Fer­min Ven­tu­ra Pérez

88 Izas­kun Villa­nue­va Ortega

89 Jon Villa­nue­va Patin

90 Luis Arman­do Zaba­lo Bilbao

91 Zorion Zama­ko­la Ibaibarriaga

92 Jon Zapi­rain Romano

93 Angel Zelaie­ta Gisasola

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *