[Video] [Cast/​Eusk] Herri 1 Gaz­tetxe 1


Aco­so es la pala­bra que mejor defi­ne la situa­ción que hemos veni­do sufrien­do la juven­tud invo­lu­cra­da en el pro­yec­to de Koba­zu­lo Gaz­tetxea. Duran­te los 2 últi­mos meses las visi­tas casi dia­rias de los cipa­yos del capi­tal y la pro­pie­dad pri­va­da han difi­cul­ta­do enor­me­men­te la labor auto­ges­tio­na­ria en el inte­rior del local oku­pa­do. A todo esto hay que aña­dir­le el lamen­ta­ble epi­so­dio vivi­do duran­te la maña­na del Gaz­te Egu­na de fies­tas de Bara­kal­do: el espe­cu­la­dor due­ño del local con­tra­tó a unos cerra­je­ros y cam­bió las cerra­du­ras del gaz­tetxe, ade­más cuan­do con­se­gui­mos entrar de nue­vo al local la Ertzain­tza inten­tó des­alo­jar­nos de mane­ra ile­gal. Final­men­te, la gota que ha col­ma­do el vaso ha sido el des­alo­jo y pre­cin­to exprés pro­ta­go­ni­za­do por la aco­sa­do­ra poli­cía auto­nó­mi­ca espa­ño­la, cuya noti­fi­ca­ción no está fir­ma­da por el juz­ga­do com­pe­ten­te sino por el Depar­ta­men­to de Segu­ri­dad del Gobierno Vas­co. Por si esto fue­ra poco, no se nos ha comu­ni­ca­do la fecha del des­alo­jo y pre­cin­to de Koba­zu­lo, que­dan­do todo el mate­rial obte­ni­do por el esfuer­zo y sacri­fi­cio de la mili­tan­cia secues­tra­do y en manos de la Ertzaintza.

Des­de la juven­tud com­ba­ti­va de Bara­kal­do segui­mos cre­yen­do en la nece­si­dad de un gaz­tetxe, tan­to como una for­ma de acción direc­ta con­tra la pro­pie­dad pri­va­da y la espe­cu­la­ción, como para gene­rar alter­na­ti­vas de ocio y cul­tu­ra libres y popu­la­res y per­mi­tir la orga­ni­za­ción de dife­ren­tes colec­ti­vos juve­ni­les, socia­les y culturales.

DESALOJORIK EZ!

ERASORIK EZ ERANTZUNIK GABE!


Eus­ke­ra

Jazar­pe­na da Koba­zu­lo Gaz­tetxe­ko proiek­tuan par­te har­tu duen gaz­te­riak jasan izan duen egoe­ra hobe­kien des­kri­batzen duen hitza. Azke­nen­go bi hila­be­tee­tan kapi­ta­la­ren eta jabetza pri­ba­tua­ren zipaioen ia egu­ne­ro­ko bisi­tek lokal bar­nean egi­ten zen auto­ges­tio lana ika­ra­ga­rri ozto­pa­tu dute. Horrez gain, Bara­kal­do­ko jaie­ta­ko Gaz­te Egu­ne­ko goi­zean zehar bizi­ta­ko pasar­te tamal­ga­rria gehi­tu behar da: loka­le­ko jabe espe­ku­latzai­leak kon­tra­ta­tu­ta­ko sarrai­la­gi­leek gaz­tetxea­ren sarrai­lak alda­tu zituz­ten, gai­ne­ra loka­le­ra berriz sar­tu gine­nean Ertzain­tzak legez kon­tra kale­ratze­ko saia­ke­ra egin zuen. Azke­nik, atzo poli­zia auto­no­mi­ko espai­no­lak aurre­ra era­man­da­ko kale­ratze eta zigi­latzea jen­dar­tea­ren odo­la ira­ki­ten jarri du, izan ere jaki­na­raz­pe­na Eus­ko Jaur­la­ritza­ko Segur­ta­sun Sai­lak sina­tu du eta ez esku­me­na duen epai­te­giak. Bai­na hau ez da guz­tia, Koba­zu­lo­ren des­alo­jo eta zigi­latzea­ren data jaki­na­ra­zi ez digu­te­nez, Ertzain­tza­ren eskue­tan gel­di­tu da mili­tan­tzia­ren aha­le­gin eta nekeaz lor­tu­ta­ko mate­rial guztia.

Bara­kal­do­ko gaz­te­ria erre­bel­deak gaz­tetxe baten beha­rrean sinis­ten jarraitzen du, hala espe­ku­la­zio zein jabetza pri­ba­tua­ren kon­tra­ko ekin­tza zuze­na beza­la, nola kul­tu­ra eta aisial­di alter­na­ti­ba askatzai­le eta herri­koiak sor­tze­ko eta era­gi­le gaz­te, sozial eta kul­tu­ra­len anto­la­kun­tza bermatzeko.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *