[Fotos y Video] [Cast/​Eusk] Pro­tes­ta con­tra el TAV ante el con­se­jo del gobierno vas­co en Mira­mar- Mugitu!Hoy jue­ves 28 de agos­to, Mugi­tu! (movi­mien­to de des­obe­dien­cia civil con­tra el TAV) ha rea­li­za­do en Donos­tia una pro­tes­ta-kale­ji­ra con­tra el TAV para lle­var la denun­cia de esta des­truc­ti­va y des­pil­fa­rra­do­ra infra­es­truc­tu­ra al pri­mer con­se­jo anual del Gobierno Vas­co en el Pala­cio Mira­mar. La pro­tes­ta ha par­ti­do a las 11h des­de el kios­ko del Bou­le­vard enca­be­za­da por un “TAV-TIBURON” mon­ta­do por el lehen­da­ka­ri Urku­llu para denun­ciar la lógi­ca depre­da­do­ra de este macro-pro­yec­to des­pil­fa­rra­dor de recur­sos y des­truc­tor del territorio.

El TAV es real­men­te un pro­yec­to depre­da­dor de los recur­sos públi­cos y del terri­to­rio. Tras sie­te años de obras, se han pro­du­ci­do daños irre­ver­si­bles en muchos kiló­me­tros de la “Y vas­ca”, lle­nán­do­se los bol­si­llos con la impo­si­ción de esta gigan­tes­ca obra de hor­mi­gón. Ade­más, el Gobierno Vas­co ocul­ta el bru­tal endeu­da­mien­to públi­co que con­lle­va el TAV, los con­ti­nuos sobre­cos­tes de la obra y los casos de corrup­ción: entre otros ejem­plos, ha pre­sio­na­do a los ayun­ta­mien­tos para que per­mi­tan la ins­ta­la­ción de plan­tas de hor­mi­gón ile­ga­les, mira hacia otro lado ante el des­pro­pó­si­to del via­duc­to cons­trui­do inú­til­men­te en Basau­ri, y mues­tra un gran oscu­ran­tis­mo ante la enor­mi­dad de los gas­tos aún pen­dien­tes… De mane­ra que el TAV ha pro­vo­ca­do más des­truc­ción del terri­to­rio, más recor­tes socia­les y más pre­ca­ri­za­ción de las con­di­cio­nes de vida de la mayo­ría de la pobla­ción, a favor del derro­che de recur­sos eco­nó­mi­cos en una infra­es­truc­tu­ra eli­tis­ta e impues­ta que ni deman­da­mos ni necesitamos.

Asi mis­mo lla­ma­mos a dar un nue­vo impul­so a la lucha con­tra el TAV y a la des­obe­dien­cia, con­ti­nuan­do la lucha en defen­sa de la tie­rra y por un pro­fun­do cam­bio del mode­lo social.

Mugi­tu! Mugimendua

Eus­ke­ra


Mugi­tu! Mugi­men­duak dei­tu­ta, hamar­na­ka lagu­nek AHTren aur­ka­ko pro­tes­ta-kale­ji­ra egin dute gaur Donos­tian Jaur­la­ritzak Mira­mar jau­re­gian ospa­tu ohi duen urte­ko lehen gober­nu-kon­tsei­lua­ren aurrean azpie­gi­tu­ra xahutzai­le eta txi­kitzai­le horre­ki­ko arbuioa adieratzeko.
Goi­ze­ko 11etan bule­ba­rre­ko kios­ko­tik abia­tu da pro­tes­ta-martxa, “AHT-MARRAZO” han­di bat era­man dugu­la­rik Mira­ma­rre­ra, Urku­llu lehen­da­ka­ria gai­nean jarri­ta, era hone­tan AHTren egi­tas­mo erral­doia­ren logi­ka depre­datzai­lea iru­di­ka­tu eta balia­bi­deen xahu­ke­ta nahiz lurral­deen sun­tsi­ke­ta salatzeko.
Kontxan zebi­len jen­de uga­rik irri­pa­rrez har­tu du pro­tes­ta, mani­fes­ta­riek pan­kar­tak jarri dituz­te hon­dar­tza­ko baran­di­llan eta esku-orri uga­ri bana­tu dira. Mira­ma­rre­ra hel­du­ta, Ertzai­nek jau­re­gi­ra sar­tzea era­gotzi dute, eta ordu laur­den batez ber­tan segi­tu dugu pro­tes­tan AHTren aur­ka­ko ohiu eta kan­tuak eginez.

Gaur­ko pro­tes­ta­re­kin, AHTa balia­bi­de publi­koen eta lurral­dea­ren egi­tas­mo depre­datzai­lea dela sala­tu dugu.

Obrak hasi zire­ne­tik, zaz­pi urte iga­ro dire­nean, kal­te atze­rae­zi­nak era­gin dituz­te “Eus­kal Y”-aren tra­za­dua­ren kilo­me­tro asko­tan, eta gutxien­go baten mese­de­tan patri­kak betetzen jarraitzen dute por­la­nez­ko egi­tas­mo erral­doia­ren ezar­pe­na­re­kin. Horren­bes­tez, lurral­dea hon­da­tu, gas­tu sozia­lak murriz­tu eta jen­dar­tea­ren bizi-bal­din­tza kas­ka­rrak oker­tu dira, herri­ta­rren gehien­goak behar eta nahi ez duen AHTren inpo­si­zioa­ren ondorioz.

Horrez gain, AHTak sor­tu duen zor­petze publi­koa ezku­tatzen ari da Jaur­la­ritza, obra­ren eten­ga­be­ko gain-kos­tuak eta ustel­ke­ria kasuak beza­la­xe: horren leku­ko, por­la­na egi­te­ko legez­kan­po­ko hain­bat ins­ta­la­zio jar­tzea­rren uda­letxeak pre­sio­na­tu ditu, Basau­rin alpe­rrik erai­ki duten bia­duk­toa­ren afe­ra­ren aurrean ezi­ku­sia­re­na egi­ten du, eta AHTra­ko orain­dik egi­te­ke dau­den gas­tu itze­len ingu­ruan ilun­ke­ria nabar­me­na era­kus­ten du.

Hori dena­ga­tik, AHTren logi­ka depre­datzai­lea salatze­ko, Urku­llu lehen­da­ka­ria gai­nean jarri­ta duen AHT-MARRAZO han­di bat era­man dugu Mira­ma­rre­ra. Eta AHTren aur­ka­ko borro­ka­ri eta des­obe­dien­tzia­ri bul­tza­da berri bat ema­te­ko alda­rria zabal­du nahi dugu bide­ne­bar, lurra­ren defen­tsan nahiz gizar­te ere­du berri baten alde.
LAKUAKO MARRAZOEI HORTZAK ERAKUTSI, AHTrik EZ!

Mugi­tu! Mugimendua

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *