[Video] EAE-ANV des­de 1930, Izquier­da Abertzale

Reco­gi­do de Borro­ka Garaia


El 2008 la Audien­cia Nacio­nal ile­ga­li­zó EAE-ANV. La mayo­ría de los medios de comu­ni­ca­ción hizo creer que era una mar­ca de Bata­su­na para par­ti­ci­par en las elecciones.
Pero, ¿sabías que era la segun­da vez que el gobierno espa­ñol prohi­bía EAE-ANV? ¿Que fue fun­da­do en 1930? ¿Que fue el pri­mer par­ti­do que pro­pu­so un socia­lis­mo para Eus­kal Herria y que su pro­gra­ma sigue tenien­do sor­pren­den­te actua­li­dad? ¿Que for­mó par­te del “Fren­te Popu­lar”? ¿Que tuvo un minis­tro en el Gobierno de la Repú­bli­ca, un con­se­je­ro en el Gobierno Vas­co y un impor­tan­te núme­ro de con­ce­ja­les y alcal­des? ¿Que luchó en la gue­rra de 1936 con cua­tro bata­llo­nes y más tar­de jun­to a los maquis? ¿Que tomó par­te en la cons­ti­tu­ción de “Herri Bata­su­na” en la Tran­si­ción?… En defi­ni­ti­va, ¿sabías que ha sido Izquier­da Aber­tza­le des­de 1930?


EAE-ANV 1930 jaio zen men­de­bal­de osoak bizi zuen gataz­ka sozial eta eko­no­mi­ko baten erdian eta bat egin zuen ere­du berri baten alde egi­ten zuten inda­rre­kin. Gure Herri­ko alda­rri­ka­pen nazio­na­la eta sozia­la elkar­tu zituen eta lehen aldi­koz Eus­kal Herri­ra­ko ere­du sozia­lis­ta baten pro­po­sa­me­na egin.
Ezker Aber­tza­lea ez zen jaio Fran­co­ren dik­ta­du­ra­ren aur­ka borro­katze­ko, nahiz eta hala egi­tea toka­tu zaion. Ez zen ETA­re­kin jaio ere. Ezker Aber­tza­lea kapi­ta­lis­moa gain­di­tu­ko zuen ere­du sozial eta nazio­nal baten alde egi­te­ko jaio zen. Eus­kal Herri­ra­ko Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa, kapi­ta­lis­moa gain­di­tu­ko zuen ere­du baten alde hain zuzen ere.
Bitxia da ikus­tea nola 82 urte pasa ondo­ren, bere egu­ne­ro­ko­ta­su­na gor­detzen duten hain­bat eta hain­bat alda­rri­ka­pen eta proposamenek.
1936ko gudan 550 guda­ri gal­du zituen gutxie­nez. Erbes­tea, kar­tze­la, erre­pre­sio eko­no­mi­ko eta poli­zia­la eza­gu­tu zuten EAE-ANV­ko mili­tan­te eta guda­riak, baino Fran­co­ren aur­ka­ko erre­sis­ten­tzian tin­ko ari­tu ziren.
Dik­ta­do­rea hil ondo­ren, ANV‑k ez zituen Mon­cloa­ko pak­tuak onar­tu eta ezta dik­ta­du­ra­ren ondo­ren­go tran­tsi­zioa ere. Ez zuen dik­ta­do­rea eta sis­te­ma faxis­ta­ren inpu­ni­ta­tea ber­matzen zuen ope­ra­zio poli­ti­koa onartu.
Ezke­rre­ko inda­rrez osa­tu­ta zegoen HERRI BATASUNA bul­tza­tu zuen 1977an.
Ber­tan lana egin zuen urte luzez eta 2007ko hau­tes­kun­dee­ta­ra aur­kez­tu zen, 2008an orain­dik orain inda­rrean dagoen Par­ti­duen Legeak bul­tza­tu­rik, legez kan­po­ra­tua izan zen PSOE­ko gober­nua­ren esku­tik. Hau da, sozial­de­mo­kra­zia­ren eskutik.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *