[Fotos] Se ini­cia el ayuno de Mugi­tu! en Bilbo..El TAV nos deja el pla­to vacio

La cita ha sido a las 12 del medio­día en Bil­bao fren­te al Arria­ga don­de hemos hecho una peque­ña repre­sen­ta­ción de cómo EL TAV NOS DEJA EL PLATO VACÍO. En la paro­dia han sido arro­lla­das por el TAV un base­rri­ta­rra que tra­ba­ja en la huer­ta lle­va­ba la ver­du­ra reco­gi­da, y una per­so­na que se encon­tra­ba en la mesa comien­do. A estas per­so­nas el TAV les deja­rá sin tie­rra, sin ver­du­ra y sin comi­da en el pla­to. En res­pues­ta dichas per­so­nas se han pues­to la cami­se­ta de ini­cio del ayuno mos­tran­do que han deci­do ayu­nar como for­ma de pro­tes­ta ante esta macroinfraestructura.

Asi­mis­mo en el acto de ini­cio del ayuno hemos reci­bi­do al gru­po de ciclis­tas que venían de Ugao, Gal­da­kao y Basau­ri en una mar­cha de bicis en denun­cia del pro­yec­to del TAV.

Eus­ke­ra

Hitzor­dua eguer­di­ko 12etan izan da, Bil­bon, Arria­ga aurrean, non AHT-ak nola pla­te­rak hus­ten digun antzez­tu den. Paro­dian baratzean lan egi­ten duen base­rri­tar bat harra­pa­tu du AHTak eta azke­nik mahai batean baz­kal­tzen ari zen biga­rren per­tso­na bat.. Aipa­tu­ta­ko bi per­tso­na hauei AHTak lurrak ken­du­ko diz­kie, bai­ta baraz­ki eta jana­ria ere.

Honi eran­tzu­te­ko asmoz, hiru per­tso­na baraual­dia­ren hasie­ra­ko kami­se­tak jan­tzi dituz­te, makroin­fra­es­tuk­tu­ren kon­tra baraual­dian jarri­ko dire­la adie­ra­ziz. Aldi berean, baraual­dia­ren hasi­ra­ko eki­me­nean Ugao, Gal­da­kao eta Basau­ri­tik AHTa salatze­ko egin­da­ko txi­rrin­du­la martxan par­te har­tu duten txi­rrin­du­la­riei harre­ra egin zaie. Pren­t­sa age­rral­di hone­tan baraual­dia­ren ingu­ruan anto­la­tu­ta­ko egi­ta­raua­ren berri eman da.

PROGRAMA COMPLETO

El TAV nos deja el pla­to vacío
Baraual­dia, 2012ko aza­roa­ren 10etik aben­dua­ren 1era

_​Lehen txan­da Aza­roa­ren 10tik 17ra Bizkaian_

Zapa­tua 10
10:30 Bizi­kle­ta martxa Ugao­tik eta Gal­da­kao­tik. Basau­rin batu eta Bilbora.
12:00 Bil­bo­ko Arria­ga aurrean. Paro­dia eta Baraua­ren hasiera.
14:00 Eguer­dian 7katun peli­ku­la bat iku­si (La mafia del TAV)
4 pm, ur bila Mal­ma­si­ne­ra, Bris­ke­ta auzoan. Ton­to­rre­ko kas­tro­ra bisita?

Dome­ka 11
Galdakao-Basaurin:
10:15 Men­di martxa AHTak zehar­katzen duen edo zehar­ka­tu­ko duen ingu­ru­nea aztertzeko.
Men­di martxa. Las afec­cio­nes del TAV en nues­tro entorno.

Bil­bon:
11:00 a 13:00 – Loreen mer­ka­tuan mahai infor­ma­ti­boa eta eskuo­rri banaketa.

Aste­le­he­na 12
Bilbon:
Stee-eilas-ekoekin

20:30 Zile­gi­ta­sun gabe­ko zorra­ri buruz­ko ter­tu­lia, Iolan­da Fres­ni­llo eta 15Mko Biz­kaia­ko komi­te­koe­kin. Ekoetxean, Pelo­ta kalea 5.
Kata­lu­nia­ko ODG­ko Iolan­da OMA­Le­ko ikas­ta­roan hitzal­dia ema­te­ra dato­rre­la baliatuz:
18:45. Cri­sis finan­cie­ra, deu­da y desa­rro­llo: Hacia la audi­to­ría ciu­da­da­na de la deuda
Alde zaha­rre­ko UPV/​EHUko Espe­rien­tzia Gele­tan (Ban­co de Espa­ña kalea, 2)

Mar­titze­na 13
Bilbon:
EHNEkoekin
Ribe­ra­ko mer­ka­tuan eskuo­rriak bana­tu, EHNE­koak prestatutakoak.
EHNE­ko eje­ku­ti­ban argaz­kia baraua­ren alde

Duran­gon:
19:30 Proiek­zioa EHNE­ren bideoa, Gure Lurra gure etor­ki­zu­na. Abadiño
Gaz­tetze­koak ere gurekin.

Basau­rin:
19:00 AHTa Basau­rin. Mesa redon­da. Par­ti­du poli­ti­koe­kin, Basau­ri­ko era­gi­le ezber­di­ne­kin… Ibai­ga­ne­ko Kul­tru etxean (edo Baso­ze­lai­ko gizar­te etxean).

Eguaz­te­na 14 GREBA
– ADI MOBILIZAZIOETARA. (GREBA)
Bilbon:
Kon­tzen­tra ADI­Fen, Pide aqui tus 4790 euros del TAV.
gutu­na entregatu¿?
– Peli­ku­la bat iku­si (Pom­po­ko)

Egue­na 15
Leioa­ko unibertsitatean:
12:00 Elka­rre­ta­ratzea, Laboa plazan.
12:30 Hitzaldia.
Gal­da­kaon: Hitzal­dia, Tar­ta­la­rien dos­sie­rra aurkeztuz.
Durangon:
19:15 Hitzal­dia Hiz­kun­tza esko­lan. Azpie­gi­tu­ra han­diak eta kri­sia. Rober­to Bermejo
Bilbon:
19:00 Hitzal­dia: AHT: iru­zu­rra­ren gaur­ko­ta­su­na. Deus­tu­ko Gaz­te Loka­lean (Luza­rra kalea 1)
20:00 Ur-poteoa tri­ki­ti­xa­re­kin ekoetxea­tik hasita.

Bari­kua 16
Ins­ti­tu­tue­tan etentxo bat egin. Con­cen­tra en el recreo sin pal­me­ra ni nada
HITZAL­DIAk. Arri­go­rria­ga, Gal­da­kao eta Basau­ri­ko institutotan
Barau masi­boa­ren hasiera.
Car­pa soli­da­ria e infor­ma­ti­va gigan­te duran­te todo el día en Basau­ri (12:00 – 21:00).
– GONBIDATU MUNDU GUZTIA.
– KARPA: – BIDEO EMANALDIA.
– INFORMAZIO GUNEA.
– TEATRO PARODIA.
– CHARLA SOBRE SITUACION LABORAL TRABAJADORES TAV.
– MESA PARA SELLADO DE BILLETES.
-
– GALDAKAOKO GAZTETXEAN 20:30 BARAUA JARRAITU. CINEFORUM. GONBIDATU MUNDU GUZTIA.

Zapa­tua 17
– KOLEKTIBOEN KONTZENTRAZIOA (SINDIKATUAK – ERAGILE SOZIALAK – GAZTETXEAK) 10:00 – 13:00 JARDUNALDIA BUKATZEKO.
– 11:00 ingu­ruan Barau­la­riak Antzuo­la­ra doa­ze­la agurtu
– KONTZERTUA BASAURIKO GAZTETXEAN.

_​Bigarren txan­da Aza­roa­ren 17tik 24ra Gipuzkoan_
AHTren aur­ka­ko baraual­di des­obe­dien­tea Deba­goie­nean: Aza­roak 17 – 18

Aza­roak 17, larun­ba­ta. Antzuolan

12:00 Antzuo­la­ko plazan:
Biz­kai­ko gre­ba­la­riei ongi-eto­rria eta Gipuz­koa­ko baraual­dia­ren hasiera.
15:00 gaztetxean:
Men­di-buel­ta infor­ma­ti­boa: AHT, erro­ta, Durango-Beasain.
18:00 gaztetxean:
Ezta­bai­da ire­kia: AHT, des­obe­dien­tzia eta gazteak.

Aza­roak 18, igandea.

12:00 Antzuo­la­ko pla­za­tik Arra­sa­te­ra bizikleta-martxa.
12:15ean Ber­ga­ra­ko Gaztetxean.
12:30ean Elo­rre­gi­ko bide-gurutzean.
13:00etan, Arra­sa­te­ko Bite­ri plazan.
Martxa­ren bukae­ra eta argaz­ki desobedientea.
17:30ean, Arra­sa­te­ko Gaztetxean:
Bideo-ema­nal­dia eta ezta­bai­da. The Yes Men

_​Txanda Deba­goie­ne­tik Donos­tia­ra doa_
Donos­tia: Aza­roak 19 – 22

Aza­roak 19 Astelehena:
18:30 Kale­ji­ra Bulebarretik
19:00 ONGI ETORRIA Bule­ba­rrean: Txa­la­par­ta, RAP kon­tzer­tua, Sebas­to­po­le­ko dantzariak…
Hitz-har­tzeak: Ele­na Beza­ni­lla (arra­za­ke­ria­ren aur­ka­ko mili­tan­tea), Barau­gi­leak, Donos­tia­ko sus­ten­gu taldea…

Aza­roak 20 Asteartea:
11:30 Jaur­la­ritzan barau­gi­leen gutu­na entre­gatzea eta pren­t­sa age­rral­dia (K/An­dia-Alder­di Eder)
16:00 Bule­ba­rre­ko Kar­pa-Bil­gu­nea: Gipuz­koa­ko proiek­tu txi­kitzai­leen aur­ka­ko Era­kus­ke­ta infor­ma­ti­boa eta Bideo emanaldia.
18:00 ENKARTELADA hiri-erdial­de­tik. Artzain One­tik abiatuta.
19:00 Mahain­gu­rua “AHT-ren PROIEKTUEN EGOERA EUSKAL HERRIAN”: CADE (Ipa­rral­de), Sus­trai Fun­da­zioa (Nafa­rroa) eta AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na. Bule­ba­rre­ko Bilgunean

Aza­roak 21 Asteazkena:
11:00 Infor­ma­zio bana­ke­ta Bretxa­ko azokan
16:00 Zine­ma eta Bideo ema­nal­diak Bule­ba­rre­ko Bilgunean
18:30 DESOBEDIENTZIA ZIBI­LA­ri buruz mahain­gu­rua eta ezta­bai­da: Edur­ne Eli­zon­do (kaze­ta­ria), Gor­ka Torre (“Bizi Toki” Ipa­rral­de­ko hez­kun­tza proiek­tua­ren azal­pe­na des­obe­dien­tzia­ren ikus­pe­gi­tik), Bizi! Mugi­men­dua (Ipa­rral­de), Bil­bo­ko KEM-MOC, Enri­ke Lopez (uni­ber­tsi­ta­te­ko ira­kas­le kaleratua).
20:30 UR-POTEOA, Tri­ki­ti­xa­re­kin. Alde zaharrean.

Aza­roak 22 Osteguna:
12:00 Kon­tzen­tra­zioa Ibae­ta­ko uni­ber­tsi­ta­tean Aularioan
12:30 Mugi­tu! Mugi­men­dua­ren aurkezpena

_​Txanda Donos­tial­de­tik Tolo­sal­de­ra doa_
Tolo­sal­dea: Aza­roak 22 – 24

Oste­gu­na 22
17:00 Zizur­kil-Adu­na­ko obre­ta­ra martxa
Joxe Arre­gi pla­za­tik abia­tu­ko da
18:00 Pre­ka­rie­ta­tea. Mahai ingurua.
Billa­bo­na­ko balio anitze­ko gelan

Osti­ra­la 23
17:00 Anoe­ta­ko plazan
18:00 Tai­le­rra: Esku­bi­deak iza­te­ko eskubidea
20:00 Isuo Sasia eta Arru­ti­ko Intxaurrak
Kan­tau­to­reak Anoe­ta­ko Gaztetxean

Larun­ba­ta 24
11:00 Hitzal­dia: Eli­ka­du­ra burujabetza
EHNE­ko Pedro Alber­di teknikaria
Ondo­ren, nafa­rrei leku­ko alda­ke­ta Tolosan.
13:00 Ipuin kontaketa
Kon­tu­kan­toi taldea
Ondo­ren, sal­da banaketa

Ani­ma­tu osti­ra­le­tik larun­ba­te­ra baraual­dia egi­te­ra: Anoe­ta herrian!

_​Hirugarren txan­da Aza­roa­ren 24tik aben­dua­ren 1era Nafarroan_

AZAROAK 24, LARUNBATA. BARAUALDIAREN HASIERA
10:00 – 14:00 III Jor­na­das alTA­Voz: “Trans­por­tes y Ener­gía: crisis
a alta velo­ci­dad” en Auzo­te­gi (Txan­trea).
18:30 Com­pa­re­cen­cia de la Red de elec­tos con­tra el TAV en apo­yo al ayuno (Altsa­su­ko Kul­tur Etxean).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea (Altsa­su­ko plazan).

AZAROAK 25, IGANDEA. LURRALDE KALTETUAK: ERRIBERA ETA TAFALLA
12:00 Visi­ta a las obras del TAV (Irtee­ra: Mar­tzi­lla­ko gasolindegitik).
18:30 ‑19:30 Ur poteoa Tafallan.
19:45 Doku­men­ta­la: “Cuan­do éra­mos ricos”. (Tafa­lla­ko Kul­tur Etxean).

AZAROAK 26, ASTELEHENA. LURRALDE KALTETUAK: IRUÑERRIA
17:30 Etxa­ba­koitz – Bara­ñain txi­rrin­du­la martxa (Irtee­ra: Carrefour).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea (Bara­ñain­go uda­letxea­ren aurrean).

AZAROAK 27, ASTEARTEA. OSASUNA ETA AHT
11:00 Elka­rre­ta­ratzea Ospi­ta­le­tan: El dine­ro del TAV para la sanidad
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean.
19:30 Char­la: ”Infra­es­truc­tu­ras de trans­por­te y cri­sis”. Paco Segura
(Eco­lo­gis­tas en Acción). Lekua: Hiz­kun­tza Eskola.

AZAROAK 28, ASTEAZKENA. HEZKUNTZA ETA AHT
Ins­ti­tu­tue­tan: Infor­ma­zio banaketa.
UPNA: 11:00. Pren­tsau­rre­koa eta parodia.
13:00. Char­la:” Infra­es­truc­tu­ras de trans­por­te y cri­sis”. Paco Segura
(Eco­lo­gis­tas en Acción). Gela 09
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tu aurrean.

AZAROAK 29, OSTEGUNA: IRUÑEKO EGUNA
13:00 Ur poteoa (Mer­ca­de­re­se­tik).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean.

AZAROAK 30, OSTIRALA: ESKUBIDE SOZIALAK ETA AHT
11:00 Pro­tes­ta ante Bien­es­tar Social (Asam­blea de Para­dos y Ren­ta Básica).
12:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean (Sasoia).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean.
19:30 “Txo­ri­bu­ru, el rape­ro case­ro” Herri Eki­me­na­ren kar­pan. (Sara­sa­te Pasealekuan).
Lla­ma­mien­to a secun­dar una jor­na­da de ayuno has­ta el día siguien­te en apo­yo a los ayunantes.

ABENDUAK 1, LARUNBATA: BARAUALDIAREN BUKAERA
12:00 Amaie­ra eki­tal­dia: Sal­da, aurres­kua, eta Gris­lan­da Mar­ji­na­ren hitzal­dia: “Nos salió cari­ca la cria­tu­ri­ca” (San Fran­tzis­ko plazan).

_​Baionan ere azken egu­nean Aza­roa­ren 30etik aben­dua­ren 1era_

Aza­roak 30
18:00 Baio­nan egun bate­ko baraual­dia Bizi! Mugi­men­duak dei­tu­ta Mugitu!ren baraual­dia­ren eki­me­na­ri­kin bat egi­ten. AHTren aur­ka­ko barau-egun hori bar­ne for­ma­kun­tza egi­te­ko topa­ke­ta gisa apro­betxa­tu­ko dute ere.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *