[Gal/​Cast] Entre­vis­ta de Ser­mos Gali­za a fami­lia­res de pre­sos galegos

Juan e Auro­ra viven en Angrois, unha aldea de Com­pos­te­la a cami­ño entre as parro­quias de Sar e Aríns, onde [email protected] se coñe­cen e que aín­da resis­te a inva­sión de urba­ni­za­cións e ado­sa­dos que inza­ron boa par­te da peri­fe­ria da cida­de. Juan tra­ba­lla nunha empre­sa de ins­ta­la­cións eléc­tri­cas. Ten unha lon­ga mili­tan­cia no sin­di­ca­lis­mo nacio­na­lis­ta, case des­de a súa fun­da­ción. Auro­ra tra­ba­lla arreo, na casa e na terra. Son os pais de San­ti e Eduar­do, dous dos sete pre­sos inde­pen­den­tis­tas. O máis novo, Sán­ti, leva encar­ce­ra­do 3 anos e sete meses. Sai­rá en liber­da­de o vin­dei­ro mes de decem­bro. “O 14”, apun­ta a nai. Eduar­do entrou na cadea o 30 de novem­bro e está aín­da pen­den­te de xui­zo, que pode tar­dar 4 anos en ter lugar. Mos­tra da situa­ción de excep­ción á que están some­ti­dos aos [email protected] de carác­ter político.

Con dous fillos en pri­sión, como se enfron­ta a vida?

Auro­ra: Ben. Mais o impor­tan­te son eles, que están den­tro. E son for­tes. Non se dei­xan dobrar, malia todo. Non se dei­xa­ron dobrar fóra e non o fan den­tro. Entra­ron polo que sen­tían e por loi­tar polo que loi­ta­ron. A súa dig­ni­da­de e o seu orgu­llo non hai quen lle­lo qui­te. Os meus fillos.… estou moi orgu­llo­sa deles. E eles sábeno.

Sán­ti está en Palen­cia e Eduar­do en Cór­do­ba. Con­si­de­ra­des que a dis­per­sión é unha polí­ti­ca que pro­cu­ra que­brar os lazos de fami­lia­res e ami­gos [email protected] [email protected] ?

Juan: Que­ren amo­lar ao pre­so e ás fami­lias. Fan­che a cam­ba­de­la por todos os lados. Eu a Eduar­do non o pui­den visi­tar aín­da. Teño que tra­ba­llar e non podo ter os días nece­sa­rios para unha visi­ta así, a empre­sa non está por esa his­to­ria. Irei nas vaca­cións. Temos ido visi­tar a San­ti e pasan­do Bena­van­te cha­má­ron­nos que déra­mos vol­ta. Per­di­mos dous días. E outra vez, iamos á altu­ra de Pue­bla de Sana­bria e tamén tive­mos que dar volta.

Auro­ra: Eduar­do per­de moi­tas visi­tas ao estar en Cór­do­ba. O seu pai, des­de que entrou alí non pui­do velo. Por qué non se cum­pre a lei e @s sete [email protected] inde­pen­den­tis­tas non están en pri­sións da Gali­za? Que pen­sa o Esta­do espa­ñol? Que imos ren­der­nos, dobre­gar­nos? Pois están equi­vo­ca­dos. Que non pen­se o Esta­do, nin por un momen­to, que imos dei­xar sós aos nosos pre­sos. Así nos ten o esta­do espa­ñol. Apli­ca a lei que lle da a gana.

E o tra­to con vós, cos fami­lia­res, nas prisións?

Juan: O tra­to… fan­che de todo: Uns cacheos mise­ren­tos, espe­ras, con­trol … des­cal­zar­te, tomar­che as pega­das sem­pre e en varios sitios, entra­da e saí­da. Amó­lan­te bas­tan­te. E cada día niso vai­se a peor. Trá­tan­che como se foses un preso.

Bus­can facer­vos sen­tir culpábeis…

Auro­ra: Máis que iso, creo que o que pro­cu­ran é humi­llar­te. O tra­to é como se non foses un cidadán.

A dis­per­sión tamén aca­rrea un cus­to eco­nó­mi­co, que non todas as fami­lias poden soportar…

Auro­ra: Aguan­tar iso é moi difí­cil, e con dous pre­sos… pois aín­da máis. No caso de Eduar­do, por exem­plo, teño que mar­char un xoves: Ir ata Mála­ga en avión, de alí a Cór­do­ba e coller un taxi ata cadea ida e vol­ta e des­pois de vol­ta a Mála­ga. Botar dúas noi­tes fóra…É un cus­to moi gran­de. Pedi­mos que nos ache­guen aos pre­sos ao País, trae­los a Gali­za. O goberno con esas medi­das que nos poñen, a eles e ás fami­lias… Eduar­do non pode ter moi­tas visi­tas por­que o teñen en Cór­do­ba, a máis de mil qui­ló­me­tros de aquí. A xen­te vai velo con moi­tos sacri­fi­cios per­soais e eco­nó­mi­cos. E tamén rei­vin­di­ca­mos que os pre­sos que son fami­lia­res, como San­ti e Eduar­do, teñen que estar xun­tos na mes­ma cadea.

Cal é a situa­ción de Eduar­do na prisión?

Eduar­do está en iso­la­men­to des­de que entrou no cár­ce­re de Cór­do­ba, o 26 de febrei­ro. Xa leva cin­co meses así. Só ten derei­to a catro horas de patio, as outras 20 ten que pasa­las na cel­da. Per­deu de poder estu­dar este cur­so que come­zou polas tra­bas pos­tas en pri­sión. Pediu os libros para estu­dar, non llos deron, dában­lle lar­gas… Alén diso, ten res­trin­xi­do o acce­so as súas pro­pias per­ten­zas. Can­do entrou aí, o pri­mei­ro que se ato­pou xa foron as amea­zas dos car­ce­rei­ros. O avo­ga­do pre­sen­tou unha denun­cia e para­ron. Mais a cadea do Cór­do­ba é das máis duras do esta­do espa­ñol. Hoxe, a vida de Eduar­do na pri­sión é moi dura. Ten tra­bas por todos os lados. Cas­tí­gano por defen­der a súa dignidade.

E Sán­ti?

Sán­ti está mellor, está en segun­do gra­do. Ade­máis, vai sair en pou­cos meses, é outra cou­sa. Esta vida que leva ago­ra Eduar­do xa a levou San­ti can­do entrou en pri­sión. Can­do esta­ba en Aran­xuez, en 2008, déron­lle unha mallei­ra. Tiña unha comu­ni­ca­ción ao día seguin­te e xa non me dei­xe­ron velo.

Enten­de­des a loi­ta e ideais dos vosos fillos?

Auro­ra: Enten­de­mos. Se hou­be­se moi­tos así, outro galo can­ta­ría. Eles están pre­sos polo que están. Están por unha ideas, non polos car­tos. E iso é así. Ten que haber xen­te que se repo­ña a esta situa­ción que hai. E se non que­re­mos estar así, hai que loi­tar, ou non é así?

Juan: A xen­te ten tamén que saber para qué está nes­te mun­do, e non só para ter un coche ou unha boa casa. Ás veces, nin a pro­pia fami­lia enten­de isto. Tamén é cer­to que tes que ter un pou­co de con­cien­cia polí­ti­ca para com­pren­der o que está a pasar.…O cer­to é que eu tamén fun pou­co a pou­co toman­do con­cien­cia… a xen­te non nace, a xen­te faise.


Cas­te­llano

Juan y Auro­ra viven en Angrois, una aldea de Com­pos­te­la, situa­da entre las parro­quias de Sar y Aríns, don­de todas y todos se cono­cen y que aún resis­te la inva­sión de urba­ni­za­cio­nes y ado­sa­dos que lle­na­ron bue­na par­te de la peri­fe­ria de la ciu­dad. Juan tra­ba­ja en una empre­sa de ins­ta­la­cio­nes eléc­tri­cas. Tie­ne una lar­ga mili­tan­cia en el sin­di­ca­lis­mo nacio­na­lis­ta, casi des­de su fun­da­ción. Auro­ra tam­bién tra­ba­ja, tan­to en la casa como en la tie­rra. Son los padres de San­ti y Eduar­do, dos de los sie­te pre­sos inde­pen­den­tis­tas. El más joven, San­ti, lle­va encar­ce­la­do 3 años y sie­te meses. Sal­drá en liber­tad el pró­xi­mo mes de diciem­bre. “El 14”, apun­ta la madre. Eduar­do entró en la cár­cel el 30 de noviem­bre y está aún pen­dien­te de jui­cio, que aún pue­de tar­dar 4 años. Mues­tra de la situa­ción de excep­ción a la que están some­ti­dos las y los pre­sos de carác­ter político.

Con dos hijos en pri­sión, como se enfren­te la vida?

Auro­ra: Bien. Pero lo impor­tan­te son ellos, que están den­tro. Y son fuer­tes. No se dejan doble­gar, a pesar de todo. No se deja­ron doble­gar fue­ra y no lo hacen den­tro. Entra­ron por lo que sen­tían y por luchar por lo que lucha­ron. Su dig­ni­dad y su orgu­llo no hay quien se lo qui­te. Mis hijos…estoy muy orgu­llo­sa de ellos. E ellos lo saben.

San­ti están en Palen­cia y Eduar­do en Cór­do­ba. ¿ Con­si­de­rais que la dis­per­sión es una polí­ti­ca que bus­ca rom­per los lazos de fami­lia­res y [email protected] con los [email protected]?

Juan: Quie­ren hacer sufrir a los pre­sos y a las fami­lias. Les ponen obs­tácu­los por todos los lados. Yo a Eduar­do no lo pue­de visi­tar aún. Ten­go que tra­ba­jar y no pue­do tener los días nece­sa­rios para una visi­ta así, la empre­sa no lo per­mi­te. Iré en las vaca­cio­nes. Hemos visi­ta­do a San­ti y pasan­do Bena­ven­te nos lla­ma­ron que regre­sá­se­mos. Per­di­mos dos días. Y otra vez, íba­mos a la altu­ra de Pue­bla de Sana­bria y tam­bién tuvi­mos que dar vuelta.

Auro­ra: Eduar­do pier­de muchas visi­tas al estar en Cór­do­ba. Su padre, des­de que entró allí no pudo ver­lo. ¿ Por qué no se cum­ple la ley y [email protected] sie­te [email protected] inde­pen­den­tis­tas no están en pri­sio­nes de Gali­za? ¿ Qué pien­sa el esta­do espa­ñol? ¿ Que nos vamos a ren­dir, que no vamos a doble­gar ? Pues están equi­vo­ca­dos. Que no pien­se el Esta­do, ni por un momen­to que vamos a dejar sólos a nues­tros pre­sos. Así nos tie­ne el esta­do espa­ñol. Apli­ca la ley que le da la gana.

¿ Y el tra­to con voso­tros, con los fami­lia­res, en las prisiones ?

Juan: El tra­to… te hacen de todo. Unos cacheos mise­ra­bles, espe­ras, control…descalzarte, te toman las hue­llas siem­pre y en varios sitios, entra­da y sali­da. Te moles­tan e inco­mo­dan bas­tan­te. Y cada día en eso se va a peor. Te tra­tas como se fue­ses un preso.


Bus­can hace­ros sen­tir culpables…

Auro­ra: Más que eso, creo que lo que bus­can es humi­llar­te. El tra­to es como si no fue­ses un ciudadano.
La dis­per­sión tam­bién aca­rrea un cos­to eco­nó­mi­co, que no todas las fami­lias pue­den soportar…
Auro­ra: Aguan­tar eso es muy difí­cil, y con dos presos…pues aún más. En el caso de Eduar­do, por ejem­plo, ten­go que mar­char el jue­ves. Ir has­ta Mála­ga en avión, de allí a Cór­do­ba y coger un taxi has­ta la cár­cel ida y vuel­ta y des­pués de vuel­ta a Mála­ga. Echar dos noches fuera…Es un cos­to muy gran­de. Pedi­mos que nos acer­quen los pre­sos al País, traer­los a Gali­za. El gobierno con esas medi­das que nos ponen, a ellos y a las familias…Eduardo no pue­de tener muchas visi­tas por­que lo tie­nen en Cór­do­ba, a más de mil qui­ló­me­tros de aquí. La gen­te va a ver­lo con muchos sacri­fi­cios per­so­na­les y eco­nó­mi­cos. Y tam­bién rei­vin­di­ca­mos que los pre­sos que son fami­lia­res, como San­ti y Eduar­do, tie­nen que estar jun­tos en la mis­ma cárcel.

¿ Cuál es la situa­ción de Eduar­do en la prisión?

Eduar­do están en ais­la­mien­to des­de que entró en la cár­cel de Cór­do­ba, el 26 de febre­ro. Ya lle­va cin­co meses así. Sólo tie­ne dere­cho a cua­tro horas de patio, las otras 20 tie­ne que pasar­las en la cel­da. Le han impe­di­do poder estu­diar esta cur­so que comen­zó por las tra­bas impues­tas en pri­sión. Pidió libros para estu­diar, no se los die­ron, le daban lar­gas… Ade­más de eso, tie­ne res­trin­gi­do el acce­so a sus pro­pias per­te­nen­cias. Cuan­do entró ahí, lo pri­me­ro que se encon­troó fue­ron las ame­na­zas de los car­ce­le­ros. El abo­ga­do pre­sen­tó una denun­cia y cesa­ron. Pero la cár­cel de Cór­do­ba es de las más duras del esta­do espa­ñol. Hoy, la vida de Eduar­do en pri­sión es muy dura. Le ponen obs­tácu­loos por todas par­tes. Los cas­ti­gan por defen­der su dignidad.

¿ Y Santi ?

San­ti está mejor, está en segun­do gra­do. Ade­más , sal­drá en pocos meses, es otra cosa. Esta vida que lle­va aho­ra Eduar­do ya la lle­vó San­ti cuan­do entró en pri­sión. Cuan­do esta­ba en Aran­juez, en 2008, le die­ron una pali­za. Tenía una comu­ni­ca­ción al día siguien­te y ya no mede­ja­ron verlo.

¿ Enten­déis la lucha e ideas de vues­tros hijos ?

Auro­ra: Enten­de­mos. Si hubie­se muchos así, otro gallo can­ta­ría. Ellos están pre­sos por lo que están, por unas ideas, no por dine­ro. Y eso es así. Tie­ne que haber gen­te que se opon­ga a esta situa­ción que exis­te. Y si no que­re­mos estar del modo que esta­mos, es pre­ci­so luchar, ¿ O no es así ?

Juan: La gen­te tie­ne tam­bién que saber “para qué está en este mun­do, no sólo para tener un coche o una bue­na casa. A veces, ni la pro­pia fami­lia entien­de eso. Tam­bién es cier­to que tie­nes que tener un poco de con­cien­cia polí­ti­ca para com­pren­der lo que está sucediendo…Lo cier­to es que yo tam­bién fui poco a poco toman­do con­cien­cia. La gen­te no nace, la gen­te se hace.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *