[Gal/​Cast] Entre­vis­ta de Ser­mos Gali­za a fami­lia­res de pre­sos galegos

Juan e Auro­ra viven en Angrois, unha aldea de Com­pos­te­la a cami­ño entre as parro­quias de Sar e Aríns, onde tod@s se coñe­cen e que aín­da resis­te a inva­sión de urba­ni­za­cións e ado­sa­dos que inza­ron boa par­te da peri­fe­ria da cida­de. Juan tra­ba­lla nunha empre­sa de ins­ta­la­cións eléc­tri­cas. Ten unha lon­ga mili­tan­cia no sin­di­ca­lis­mo nacio­na­lis­ta, case des­de a súa fun­da­ción. Auro­ra tra­ba­lla arreo, na casa e na terra. Son os pais de San­ti e Eduar­do, dous dos sete pre­sos inde­pen­den­tis­tas. O máis novo, Sán­ti, leva encar­ce­ra­do 3 anos e sete meses. Sai­rá en liber­da­de o vin­dei­ro mes de decem­bro. “O 14”, apun­ta a nai. Eduar­do entrou na cadea o 30 de novem­bro e está aín­da pen­den­te de xui­zo, que pode tar­dar 4 anos en ter lugar. Mos­tra da situa­ción de excep­ción á que están some­ti­dos aos pres@s de carác­ter político.

Con dous fillos en pri­sión, como se enfron­ta a vida?

Auro­ra: Ben. Mais o impor­tan­te son eles, que están den­tro. E son for­tes. Non se dei­xan dobrar, malia todo. Non se dei­xa­ron dobrar fóra e non o fan den­tro. Entra­ron polo que sen­tían e por loi­tar polo que loi­ta­ron. A súa dig­ni­da­de e o seu orgu­llo non hai quen lle­lo qui­te. Os meus fillos.… estou moi orgu­llo­sa deles. E eles sábeno.

Sán­ti está en Palen­cia e Eduar­do en Cór­do­ba. Con­si­de­ra­des que a dis­per­sión é unha polí­ti­ca que pro­cu­ra que­brar os lazos de fami­lia­res e ami­gos c@s pres@s ?

Juan: Que­ren amo­lar ao pre­so e ás fami­lias. Fan­che a cam­ba­de­la por todos os lados. Eu a Eduar­do non o pui­den visi­tar aín­da. Teño que tra­ba­llar e non podo ter os días nece­sa­rios para unha visi­ta así, a empre­sa non está por esa his­to­ria. Irei nas vaca­cións. Temos ido visi­tar a San­ti e pasan­do Bena­van­te cha­má­ron­nos que déra­mos vol­ta. Per­di­mos dous días. E outra vez, iamos á altu­ra de Pue­bla de Sana­bria e tamén tive­mos que dar volta.

Auro­ra: Eduar­do per­de moi­tas visi­tas ao estar en Cór­do­ba. O seu pai, des­de que entrou alí non pui­do velo. Por qué non se cum­pre a lei e @s sete pres@s inde­pen­den­tis­tas non están en pri­sións da Gali­za? Que pen­sa o Esta­do espa­ñol? Que imos ren­der­nos, dobre­gar­nos? Pois están equi­vo­ca­dos. Que non pen­se o Esta­do, nin por un momen­to, que imos dei­xar sós aos nosos pre­sos. Así nos ten o esta­do espa­ñol. Apli­ca a lei que lle da a gana.

E o tra­to con vós, cos fami­lia­res, nas prisións?

Juan: O tra­to… fan­che de todo: Uns cacheos mise­ren­tos, espe­ras, con­trol … des­cal­zar­te, tomar­che as pega­das sem­pre e en varios sitios, entra­da e saí­da. Amó­lan­te bas­tan­te. E cada día niso vai­se a peor. Trá­tan­che como se foses un preso.

Bus­can facer­vos sen­tir culpábeis…

Auro­ra: Máis que iso, creo que o que pro­cu­ran é humi­llar­te. O tra­to é como se non foses un cidadán.

A dis­per­sión tamén aca­rrea un cus­to eco­nó­mi­co, que non todas as fami­lias poden soportar…

Auro­ra: Aguan­tar iso é moi difí­cil, e con dous pre­sos… pois aín­da máis. No caso de Eduar­do, por exem­plo, teño que mar­char un xoves: Ir ata Mála­ga en avión, de alí a Cór­do­ba e coller un taxi ata cadea ida e vol­ta e des­pois de vol­ta a Mála­ga. Botar dúas noi­tes fóra…É un cus­to moi gran­de. Pedi­mos que nos ache­guen aos pre­sos ao País, trae­los a Gali­za. O goberno con esas medi­das que nos poñen, a eles e ás fami­lias… Eduar­do non pode ter moi­tas visi­tas por­que o teñen en Cór­do­ba, a máis de mil qui­ló­me­tros de aquí. A xen­te vai velo con moi­tos sacri­fi­cios per­soais e eco­nó­mi­cos. E tamén rei­vin­di­ca­mos que os pre­sos que son fami­lia­res, como San­ti e Eduar­do, teñen que estar xun­tos na mes­ma cadea.

Cal é a situa­ción de Eduar­do na prisión?

Eduar­do está en iso­la­men­to des­de que entrou no cár­ce­re de Cór­do­ba, o 26 de febrei­ro. Xa leva cin­co meses así. Só ten derei­to a catro horas de patio, as outras 20 ten que pasa­las na cel­da. Per­deu de poder estu­dar este cur­so que come­zou polas tra­bas pos­tas en pri­sión. Pediu os libros para estu­dar, non llos deron, dában­lle lar­gas… Alén diso, ten res­trin­xi­do o acce­so as súas pro­pias per­ten­zas. Can­do entrou aí, o pri­mei­ro que se ato­pou xa foron as amea­zas dos car­ce­rei­ros. O avo­ga­do pre­sen­tou unha denun­cia e para­ron. Mais a cadea do Cór­do­ba é das máis duras do esta­do espa­ñol. Hoxe, a vida de Eduar­do na pri­sión é moi dura. Ten tra­bas por todos os lados. Cas­tí­gano por defen­der a súa dignidade.

E Sán­ti?

Sán­ti está mellor, está en segun­do gra­do. Ade­máis, vai sair en pou­cos meses, é outra cou­sa. Esta vida que leva ago­ra Eduar­do xa a levou San­ti can­do entrou en pri­sión. Can­do esta­ba en Aran­xuez, en 2008, déron­lle unha mallei­ra. Tiña unha comu­ni­ca­ción ao día seguin­te e xa non me dei­xe­ron velo.

Enten­de­des a loi­ta e ideais dos vosos fillos?

Auro­ra: Enten­de­mos. Se hou­be­se moi­tos así, outro galo can­ta­ría. Eles están pre­sos polo que están. Están por unha ideas, non polos car­tos. E iso é así. Ten que haber xen­te que se repo­ña a esta situa­ción que hai. E se non que­re­mos estar así, hai que loi­tar, ou non é así?

Juan: A xen­te ten tamén que saber para qué está nes­te mun­do, e non só para ter un coche ou unha boa casa. Ás veces, nin a pro­pia fami­lia enten­de isto. Tamén é cer­to que tes que ter un pou­co de con­cien­cia polí­ti­ca para com­pren­der o que está a pasar.…O cer­to é que eu tamén fun pou­co a pou­co toman­do con­cien­cia… a xen­te non nace, a xen­te faise.


Cas­te­llano

Juan y Auro­ra viven en Angrois, una aldea de Com­pos­te­la, situa­da entre las parro­quias de Sar y Aríns, don­de todas y todos se cono­cen y que aún resis­te la inva­sión de urba­ni­za­cio­nes y ado­sa­dos que lle­na­ron bue­na par­te de la peri­fe­ria de la ciu­dad. Juan tra­ba­ja en una empre­sa de ins­ta­la­cio­nes eléc­tri­cas. Tie­ne una lar­ga mili­tan­cia en el sin­di­ca­lis­mo nacio­na­lis­ta, casi des­de su fun­da­ción. Auro­ra tam­bién tra­ba­ja, tan­to en la casa como en la tie­rra. Son los padres de San­ti y Eduar­do, dos de los sie­te pre­sos inde­pen­den­tis­tas. El más joven, San­ti, lle­va encar­ce­la­do 3 años y sie­te meses. Sal­drá en liber­tad el pró­xi­mo mes de diciem­bre. “El 14”, apun­ta la madre. Eduar­do entró en la cár­cel el 30 de noviem­bre y está aún pen­dien­te de jui­cio, que aún pue­de tar­dar 4 años. Mues­tra de la situa­ción de excep­ción a la que están some­ti­dos las y los pre­sos de carác­ter político.

Con dos hijos en pri­sión, como se enfren­te la vida?

Auro­ra: Bien. Pero lo impor­tan­te son ellos, que están den­tro. Y son fuer­tes. No se dejan doble­gar, a pesar de todo. No se deja­ron doble­gar fue­ra y no lo hacen den­tro. Entra­ron por lo que sen­tían y por luchar por lo que lucha­ron. Su dig­ni­dad y su orgu­llo no hay quien se lo qui­te. Mis hijos…estoy muy orgu­llo­sa de ellos. E ellos lo saben.

San­ti están en Palen­cia y Eduar­do en Cór­do­ba. ¿ Con­si­de­rais que la dis­per­sión es una polí­ti­ca que bus­ca rom­per los lazos de fami­lia­res y amig@s con los pres@s?

Juan: Quie­ren hacer sufrir a los pre­sos y a las fami­lias. Les ponen obs­tácu­los por todos los lados. Yo a Eduar­do no lo pue­de visi­tar aún. Ten­go que tra­ba­jar y no pue­do tener los días nece­sa­rios para una visi­ta así, la empre­sa no lo per­mi­te. Iré en las vaca­cio­nes. Hemos visi­ta­do a San­ti y pasan­do Bena­ven­te nos lla­ma­ron que regre­sá­se­mos. Per­di­mos dos días. Y otra vez, íba­mos a la altu­ra de Pue­bla de Sana­bria y tam­bién tuvi­mos que dar vuelta.

Auro­ra: Eduar­do pier­de muchas visi­tas al estar en Cór­do­ba. Su padre, des­de que entró allí no pudo ver­lo. ¿ Por qué no se cum­ple la ley y l@s sie­te pres@s inde­pen­den­tis­tas no están en pri­sio­nes de Gali­za? ¿ Qué pien­sa el esta­do espa­ñol? ¿ Que nos vamos a ren­dir, que no vamos a doble­gar ? Pues están equi­vo­ca­dos. Que no pien­se el Esta­do, ni por un momen­to que vamos a dejar sólos a nues­tros pre­sos. Así nos tie­ne el esta­do espa­ñol. Apli­ca la ley que le da la gana.

¿ Y el tra­to con voso­tros, con los fami­lia­res, en las prisiones ?

Juan: El tra­to… te hacen de todo. Unos cacheos mise­ra­bles, espe­ras, control…descalzarte, te toman las hue­llas siem­pre y en varios sitios, entra­da y sali­da. Te moles­tan e inco­mo­dan bas­tan­te. Y cada día en eso se va a peor. Te tra­tas como se fue­ses un preso.


Bus­can hace­ros sen­tir culpables…

Auro­ra: Más que eso, creo que lo que bus­can es humi­llar­te. El tra­to es como si no fue­ses un ciudadano.
La dis­per­sión tam­bién aca­rrea un cos­to eco­nó­mi­co, que no todas las fami­lias pue­den soportar…
Auro­ra: Aguan­tar eso es muy difí­cil, y con dos presos…pues aún más. En el caso de Eduar­do, por ejem­plo, ten­go que mar­char el jue­ves. Ir has­ta Mála­ga en avión, de allí a Cór­do­ba y coger un taxi has­ta la cár­cel ida y vuel­ta y des­pués de vuel­ta a Mála­ga. Echar dos noches fuera…Es un cos­to muy gran­de. Pedi­mos que nos acer­quen los pre­sos al País, traer­los a Gali­za. El gobierno con esas medi­das que nos ponen, a ellos y a las familias…Eduardo no pue­de tener muchas visi­tas por­que lo tie­nen en Cór­do­ba, a más de mil qui­ló­me­tros de aquí. La gen­te va a ver­lo con muchos sacri­fi­cios per­so­na­les y eco­nó­mi­cos. Y tam­bién rei­vin­di­ca­mos que los pre­sos que son fami­lia­res, como San­ti y Eduar­do, tie­nen que estar jun­tos en la mis­ma cárcel.

¿ Cuál es la situa­ción de Eduar­do en la prisión?

Eduar­do están en ais­la­mien­to des­de que entró en la cár­cel de Cór­do­ba, el 26 de febre­ro. Ya lle­va cin­co meses así. Sólo tie­ne dere­cho a cua­tro horas de patio, las otras 20 tie­ne que pasar­las en la cel­da. Le han impe­di­do poder estu­diar esta cur­so que comen­zó por las tra­bas impues­tas en pri­sión. Pidió libros para estu­diar, no se los die­ron, le daban lar­gas… Ade­más de eso, tie­ne res­trin­gi­do el acce­so a sus pro­pias per­te­nen­cias. Cuan­do entró ahí, lo pri­me­ro que se encon­troó fue­ron las ame­na­zas de los car­ce­le­ros. El abo­ga­do pre­sen­tó una denun­cia y cesa­ron. Pero la cár­cel de Cór­do­ba es de las más duras del esta­do espa­ñol. Hoy, la vida de Eduar­do en pri­sión es muy dura. Le ponen obs­tácu­loos por todas par­tes. Los cas­ti­gan por defen­der su dignidad.

¿ Y Santi ?

San­ti está mejor, está en segun­do gra­do. Ade­más , sal­drá en pocos meses, es otra cosa. Esta vida que lle­va aho­ra Eduar­do ya la lle­vó San­ti cuan­do entró en pri­sión. Cuan­do esta­ba en Aran­juez, en 2008, le die­ron una pali­za. Tenía una comu­ni­ca­ción al día siguien­te y ya no mede­ja­ron verlo.

¿ Enten­déis la lucha e ideas de vues­tros hijos ?

Auro­ra: Enten­de­mos. Si hubie­se muchos así, otro gallo can­ta­ría. Ellos están pre­sos por lo que están, por unas ideas, no por dine­ro. Y eso es así. Tie­ne que haber gen­te que se opon­ga a esta situa­ción que exis­te. Y si no que­re­mos estar del modo que esta­mos, es pre­ci­so luchar, ¿ O no es así ?

Juan: La gen­te tie­ne tam­bién que saber “para qué está en este mun­do, no sólo para tener un coche o una bue­na casa. A veces, ni la pro­pia fami­lia entien­de eso. Tam­bién es cier­to que tie­nes que tener un poco de con­cien­cia polí­ti­ca para com­pren­der lo que está sucediendo…Lo cier­to es que yo tam­bién fui poco a poco toman­do con­cien­cia. La gen­te no nace, la gen­te se hace.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *