5 detin­guts en una nova ràtzia poli­cial con­tra el 29-M- LLi​ber​tat​.Cat

L’es­ca­la­da repres­si­va con­tra els vaguis­tes del pas­sat 29 de març ha pres un nou impuls aquest dimarts. Els Mos­sos d’Es­qua­dra han detin­gut a Bar­ce­lo­na dos mili­tants inde­pen­den­tis­tes, un de la CAJEI i un del SEPC, al barri de Sant Andreu i dues per­so­nes més al barri de Sants, un d’ells perio­dis­ta de mit­jans alternatius.

A la tar­da, els Mos­sos d’Es­qua­dra han con­fir­mat un nou detin­gut a Tarra­go­na pels fets del 29 de març. Segons els Mos­sos, aques­ta per­so­na hau­ria par­ti­ci­pat als inci­dents de Bar­ce­lo­na, con­cre­ta­ment en accions con­tra l’e­di­fi­ci de Foment del Tre­ball i con­tra una enti­tat ban­cà­ria de la Via Laie­ta­na. Segons ha pogut saber Lli​ber​tat​.cat, es trac­ta d’un mili­tant de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de Reus.

Aquet cop s’ha ele­vat el delic­te de danys i desor­dres al d’associació il·lícita, que per­me­tria apli­car als detin­guts mesu­res puni­ti­ves com la pre­só. Les acu­sa­cions que pesen sobre ells són, a més d’as­so­cia­ció il·lícita, inte­gra­ció a orga­nitza­ció cri­mi­nal, desor­dres i danys i un delic­te con­tra l’e­xer­ci­ci dels drets fona­men­tals. Fins ara cap dels detin­guts pels inci­dents del 29 de març havia estat acu­sat d’un delic­te d’as­so­cia­ció il·lícita o inte­gra­ció a organ­ti­za­ció criminal.

La darre­ra vaguis­ta pre­sa va sor­tir en lli­ber­tat amb càrrecs el pas­sat 17 de maig des­prés d’un mes en pre­só pre­ven­ti­va. Els delic­tes que se li impu­ten, però, són menors que els dels 4 detin­guts d’a­vui. A Lau­ra Gómez se li impu­ten els delic­tes de desor­dres públics, incen­di, coac­cions i el delic­te rela­tiu a l’exercici dels drets fona­men­tals i les lli­ber­tats públiques.

Les noves deten­cions arri­ben pocs dies des­prés que el Depar­ta­ment d’In­te­rior clau­su­rés el web per a dela­tors per la cai­gu­da de les visi­tes i les poques dela­cions de ciu­ta­dans que va rebre i des­prés de les deman­des que apun­ten con­tra la man­ca de lega­li­tat de la pàgi­na web i que en dema­na­ven el tancament.

Per pri­me­ra vega­da s’impu­ta un delic­te de per­ti­ne­nça a grup criminal

Els Mos­sos d’Es­qua­dra han expli­cat que les qua­tre per­so­nes s’han detin­gut per agre­dir un tre­ba­lla­dor de l’es­ta­ció de Sants i per pro­vo­car danys a Foment i a la seu del BBVA durant el 29‑M.

Per pri­me­ra vega­da, els Mos­sos impu­ten a tres dels detin­guts un delic­te de per­ti­ne­nça a grup cri­mi­nal. El motiu: segons la poli­cia hau­rien actuat «de for­ma con­jun­ta i coor­di­na­da en dife­rents actes van­dà­lics» a Bar­ce­lo­na la tar­da de la vaga general.

Dos dels arres­tats esta­rien rela­cio­nats amb una agres­sió que hau­ria patit un tre­ba­lla­dor de l’estació de Sants, men­tre que els altres dos hau­rien pro­vo­cat danys a la seu de Foment del Tre­ball, segons la ver­sió policial.

El detin­gut de Tarra­go­na va par­ti­ci­par, segons els Mos­sos, en els danys pro­vo­cats a l’e­di­fi­ci de Foment del Tre­ball i a l’oficina de l’entitat ban­cà­ria BBVA de Via Laie­ta­na de Barcelona.

Detin­guts

Un és Jor­ge M.C., de 25 anys, a qui se li impu­ta el delic­te de desor­dres públics, fal­ta de lesions, coac­cions greus, delic­te con­tra la inte­gri­tat moral i delic­te de per­ti­ne­nça a grup criminal.

Rubén M.M, de 23 anys, se li impu­ta el delic­te de desor­dres públic con­ti­nuat, de lesions greus, delic­te de coac­cions greus, fal­ta de lesions, delic­te con­tra la inte­gri­tat moral, delic­te con­tra els drets fona­men­tals i lli­ber­tats públi­ques, delic­te de danys i delic­te de grup criminal.

Igna­cio P.A., de 20 anys, se li impu­ta el delic­te de desor­dres públics, danys, coac­cions greus, delic­te con­tra els drets fona­men­tals i lli­ber­tats públi­ques, i delic­te de per­ti­ne­nça a grup criminal.

Jor­di A.D, de 24 anys, se li impu­ta el delic­te de desor­dres públics i danys.

El detin­gut a Tarra­go­na és Víc­tor P C, de 23 anys, i se li ha impu­tat tam­bé un delic­te de par­ti­ci­pa­ció en grup cri­mi­nal, a més dels delic­tes de desor­dres públics, danys, coac­cions greus i con­tra els drets fona­men­tals i lli­ber­tat públiques.

Un cen­te­nar de detin­guts en total

Amb aquests 4 detin­guts, els Mos­sos d’Esquadra han realitzat ja 94 deten­cions i 38 impu­tacions amb motiu dels inci­dents de la jor­na­da de vaga gene­ral del 29‑M a diver­sos llocs de Cata­lun­ya, prin­ci­pal­ment a Bar­ce­lo­na. La poli­cia ha ins­truït dili­gèn­cies en con­tra de 132 pre­sum­ptes autors de delic­tes come­sos durant aquell dia.

«Inten­ten equi­pa­rar vaguis­tes amb criminals»

Aler­ta Soli­dà­ria, que par­la d’u­na «ràtzia con­tra l’in­de­pen­den­tis­me», creu que Inte­rior «carre­ga amb ira». L’or­ga­nitza­ció anti­re­pres­si­va recor­da que tot i la gra­ve­tat de l’a­cu­sa­ció d’as­so­cia­ció il·lícita, «no és la pri­me­ra vega­da que Inte­rior pre­tén actuar con­tra l’independentisme per la via de l’associació il·lícita» ja que així ho va inten­tar con­tra el movi­ment estu­dian­til, con­tra el Sin­di­cat d’Estudiants dels Paï­sos Cata­lans. Tot i així, recal­ca que «aquell intent no va reei­xir i ara insis­tei­xen en equi­pa­rar vaguis­tes amb criminals».

Mos­tres de suport

S’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció de suport a les cinc de la tar­da davant la comis­sa­ria de les Corts, on hi ha dos dels detin­guts. A Twit­ter la pro­tes­ta es cana­litza a tra­vés de l’e­ti­que­ta #lli­ber­tat­de­tin­gu­des.

Diver­ses orga­nitza­cions inde­pen­den­tis­tes han fet públic el seu suport als detin­guts i n’han recla­mat l’a­lli­be­ra­ment. A més d’Aler­ta Soli­dà­ria, la CAJEI, Mau­lets, el SEPC, la COS, l’MDTEnda­vant (OSAN). Tam­bé la CUP ha mos­trat la seva solidaritat.

Aler­ta Soli­dà­ria adver­teix que l’in­de­pen­den­tis­me res­pon­drà «amb con­tun­dèn­cia, amb la soli­da­ri­tat dels qui donem la cara, dels qui no ens ama­guem d’organitzar-nos per la lli­ber­tat d’aquest poble, de l’opressió espan­yo­la i fran­ce­sa sí, però tam­bé per des­lliu­rar-nos dels qui empa­ren el saqueig dels diners públics sen­se ver­gon­ya i sen­se obrir cap inves­ti­ga­ció de cap mena».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *