5 detin­guts en una nova ràtzia poli­cial con­tra el 29-M- LLi​ber​tat​.Cat

L’es­ca­la­da repres­si­va con­tra els vaguis­tes del pas­sat 29 de març ha pres un nou impuls aquest dimarts. Els Mos­sos d’Es­qua­dra han detin­gut a Bar­ce­lo­na dos mili­tants inde­pen­den­tis­tes, un de la CAJEI i un del SEPC, al barri de Sant Andreu i dues per­so­nes més al barri de Sants, un d’ells perio­dis­ta de mit­jans alternatius.

A la tar­da, els Mos­sos d’Es­qua­dra han con­fir­mat un nou detin­gut a Tarra­go­na pels fets del 29 de març. Segons els Mos­sos, aques­ta per­so­na hau­ria par­ti­ci­pat als inci­dents de Bar­ce­lo­na, con­cre­ta­ment en accions con­tra l’e­di­fi­ci de Foment del Tre­ball i con­tra una enti­tat ban­cà­ria de la Via Laie­ta­na. Segons ha pogut saber Lli​ber​tat​.cat, es trac­ta d’un mili­tant de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de Reus.

Aquet cop s’ha ele­vat el delic­te de danys i desor­dres al d’associació il·lícita, que per­me­tria apli­car als detin­guts mesu­res puni­ti­ves com la pre­só. Les acu­sa­cions que pesen sobre ells són, a més d’as­so­cia­ció il·lícita, inte­gra­ció a orga­nitza­ció cri­mi­nal, desor­dres i danys i un delic­te con­tra l’e­xer­ci­ci dels drets fona­men­tals. Fins ara cap dels detin­guts pels inci­dents del 29 de març havia estat acu­sat d’un delic­te d’as­so­cia­ció il·lícita o inte­gra­ció a organ­ti­za­ció criminal.

La darre­ra vaguis­ta pre­sa va sor­tir en lli­ber­tat amb càrrecs el pas­sat 17 de maig des­prés d’un mes en pre­só pre­ven­ti­va. Els delic­tes que se li impu­ten, però, són menors que els dels 4 detin­guts d’a­vui. A Lau­ra Gómez se li impu­ten els delic­tes de desor­dres públics, incen­di, coac­cions i el delic­te rela­tiu a l’exercici dels drets fona­men­tals i les lli­ber­tats públiques.

Les noves deten­cions arri­ben pocs dies des­prés que el Depar­ta­ment d’In­te­rior clau­su­rés el web per a dela­tors per la cai­gu­da de les visi­tes i les poques dela­cions de ciu­ta­dans que va rebre i des­prés de les deman­des que apun­ten con­tra la man­ca de lega­li­tat de la pàgi­na web i que en dema­na­ven el tancament.

Per pri­me­ra vega­da s’impu­ta un delic­te de per­ti­ne­nça a grup criminal

Els Mos­sos d’Es­qua­dra han expli­cat que les qua­tre per­so­nes s’han detin­gut per agre­dir un tre­ba­lla­dor de l’es­ta­ció de Sants i per pro­vo­car danys a Foment i a la seu del BBVA durant el 29‑M.

Per pri­me­ra vega­da, els Mos­sos impu­ten a tres dels detin­guts un delic­te de per­ti­ne­nça a grup cri­mi­nal. El motiu: segons la poli­cia hau­rien actuat «de for­ma con­jun­ta i coor­di­na­da en dife­rents actes van­dà­lics» a Bar­ce­lo­na la tar­da de la vaga general.

Dos dels arres­tats esta­rien rela­cio­nats amb una agres­sió que hau­ria patit un tre­ba­lla­dor de l’estació de Sants, men­tre que els altres dos hau­rien pro­vo­cat danys a la seu de Foment del Tre­ball, segons la ver­sió policial.

El detin­gut de Tarra­go­na va par­ti­ci­par, segons els Mos­sos, en els danys pro­vo­cats a l’e­di­fi­ci de Foment del Tre­ball i a l’oficina de l’entitat ban­cà­ria BBVA de Via Laie­ta­na de Barcelona.

Detin­guts

Un és Jor­ge M.C., de 25 anys, a qui se li impu­ta el delic­te de desor­dres públics, fal­ta de lesions, coac­cions greus, delic­te con­tra la inte­gri­tat moral i delic­te de per­ti­ne­nça a grup criminal.

Rubén M.M, de 23 anys, se li impu­ta el delic­te de desor­dres públic con­ti­nuat, de lesions greus, delic­te de coac­cions greus, fal­ta de lesions, delic­te con­tra la inte­gri­tat moral, delic­te con­tra els drets fona­men­tals i lli­ber­tats públi­ques, delic­te de danys i delic­te de grup criminal.

Igna­cio P.A., de 20 anys, se li impu­ta el delic­te de desor­dres públics, danys, coac­cions greus, delic­te con­tra els drets fona­men­tals i lli­ber­tats públi­ques, i delic­te de per­ti­ne­nça a grup criminal.

Jor­di A.D, de 24 anys, se li impu­ta el delic­te de desor­dres públics i danys.

El detin­gut a Tarra­go­na és Víc­tor P C, de 23 anys, i se li ha impu­tat tam­bé un delic­te de par­ti­ci­pa­ció en grup cri­mi­nal, a més dels delic­tes de desor­dres públics, danys, coac­cions greus i con­tra els drets fona­men­tals i lli­ber­tat públiques.

Un cen­te­nar de detin­guts en total

Amb aquests 4 detin­guts, els Mos­sos d’Esquadra han realitzat ja 94 deten­cions i 38 impu­tacions amb motiu dels inci­dents de la jor­na­da de vaga gene­ral del 29‑M a diver­sos llocs de Cata­lun­ya, prin­ci­pal­ment a Bar­ce­lo­na. La poli­cia ha ins­truït dili­gèn­cies en con­tra de 132 pre­sum­ptes autors de delic­tes come­sos durant aquell dia.

«Inten­ten equi­pa­rar vaguis­tes amb criminals»

Aler­ta Soli­dà­ria, que par­la d’u­na «ràtzia con­tra l’in­de­pen­den­tis­me», creu que Inte­rior «carre­ga amb ira». L’or­ga­nitza­ció anti­re­pres­si­va recor­da que tot i la gra­ve­tat de l’a­cu­sa­ció d’as­so­cia­ció il·lícita, «no és la pri­me­ra vega­da que Inte­rior pre­tén actuar con­tra l’independentisme per la via de l’associació il·lícita» ja que així ho va inten­tar con­tra el movi­ment estu­dian­til, con­tra el Sin­di­cat d’Estudiants dels Paï­sos Cata­lans. Tot i així, recal­ca que «aquell intent no va reei­xir i ara insis­tei­xen en equi­pa­rar vaguis­tes amb criminals».

Mos­tres de suport

S’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció de suport a les cinc de la tar­da davant la comis­sa­ria de les Corts, on hi ha dos dels detin­guts. A Twit­ter la pro­tes­ta es cana­litza a tra­vés de l’e­ti­que­ta #lli­ber­tat­de­tin­gu­des.

Diver­ses orga­nitza­cions inde­pen­den­tis­tes han fet públic el seu suport als detin­guts i n’han recla­mat l’a­lli­be­ra­ment. A més d’Aler­ta Soli­dà­ria, la CAJEI, Mau­lets, el SEPC, la COS, l’MDTEnda­vant (OSAN). Tam­bé la CUP ha mos­trat la seva solidaritat.

Aler­ta Soli­dà­ria adver­teix que l’in­de­pen­den­tis­me res­pon­drà «amb con­tun­dèn­cia, amb la soli­da­ri­tat dels qui donem la cara, dels qui no ens ama­guem d’organitzar-nos per la lli­ber­tat d’aquest poble, de l’opressió espan­yo­la i fran­ce­sa sí, però tam­bé per des­lliu­rar-nos dels qui empa­ren el saqueig dels diners públics sen­se ver­gon­ya i sen­se obrir cap inves­ti­ga­ció de cap mena».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *