Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’In­de­pen­den­tis­me Cata­là- LLi​ber​tat​.Cat

Apor­ta el teu gra de sorra
Una memò­ria com­par­ti­da, un docu­men­tal de tots
Benvolgut/​da company/​a,

Ens posem en con­tac­te amb tu per dema­nar-te si podem comp­tar amb el teu ajut. Lli​ber​tat​.cat aca­ba de posar en mar­xa una cam­pan­ya de micro­me­ce­nat­ge per tal d’ob­te­nir fina­nça­ment per realitzar el docu­men­tal: Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me cata­là. Com el seu nom indi­ca, serà un docu­men­tal que abor­da­rà l’o­na­da repres­si­va que va impul­sar el jut­ge Bal­ta­sar Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me cata­là l’any 1992 coin­ci­dint amb els Jocs Olím­pics. Aquest any, en motiu del 20è ani­ver­sa­ri dels Jocs, pots supo­sar que la cosa ani­rà d’a­ni­ver­sa­ris i pom­pa al vol­tant de Bar­ce­lo­na ’92.

Doncs bé, els impul­sors del docu­men­tal ens hem pro­po­sat treu­re l’O­pe­ra­ció Gar­zón del silen­cia­ment per­què tothom cone­gui l’al­tra cara dels Jocs a casa nos­tra. Recor­dar-lo, expli­car-lo i donar-lo a conèi­xer. Però no ho podem fer sols ja que per fer un docu­men­tal amb cara i ulls es neces­si­ten recur­sos. La fita és de 6.000 euros per garan­tir un docu­men­tal míni­ma­ment de qua­li­tat. Per això hem deci­dit enge­gar una cam­pan­ya de micro­me­ce­nat­ge, la millor mane­ra d’a­con­se­guir la impli­ca­ció del màxim nom­bre de persones.

El pro­pò­sit és que tothom hi posi el seu gra de sorra, i no només col·laborant-hi eco­nò­mi­ca­ment, sinó tam­bé escam­pant la idea i fent córrer la pàgi­na web per­què tothom qui vul­gui hi participi.

La cam­pan­ya de micro­me­ce­nat­ge, a tra­vés de Ver­ka­mi, s’ha posat en mar­xa aquest mateix dimarts, jun­ta­ment amb una roda de prem­sa al Col·legi de Perio­dis­tes per tal de donar a conèi­xer la pro­pos­ta. Ho podreu tro­bar tot a Lli​ber​tat​.cat i a la pàgi­na web del documental.

Com potser ja deus saber, la reco­lli­da de fina­nça­ment dura només 40 dies, un perío­de en el qual és cab­dal la difu­sió del pro­jec­te, que se’n par­li i corri d’uns als altres. Per això és molt impor­tant que par­lis del docu­men­tal i enlla­cis la pàgi­na del Ver­ka­mi des de les xar­xes socials, des del teu blog o pàgi­na web, des de la teva par­ti­cu­lar pla­ta­for­ma d’ex­pres­sió, des d’on sigui.

Què et demanem?

- Que realitzis una apor­ta­ció eco­nò­mi­ca per tirar enda­vant el docu­men­tal. Hi ha pro­pos­tes per totes les butxa­ques, l’a­por­ta­ció míni­ma és de 10 euros.
– Que n’in­for­mis, que diguis que hi has col·laborat i ani­mis tots els teus con­tac­tes a fer-ho. Quants més mece­nes s’a­con­se­guei­xin millor. Més que la quan­ti­tat que apor­ti cadas­cú, l’im­por­tant és acon­se­guir un bon nom­bre de col·laboradors. Com més se’n par­li, més fàcil serà que els cir­cuits ofi­cials no ente­rrin l’O­pe­ra­ció Gar­zón en el silenci.
– Que difon­guis tots els recur­sos a tra­vés de les xar­xes socials i totes les pla­ta­for­mes de difu­sió que tin­guis a l’abast.

Fes-ne difu­sió
Aquí algu­nes refe­rèn­cies d’u­ti­li­tat per poder fer-ne difu­sió i tro­bar informació:

- Pàgi­na web del ver­ka­mi: http://​www​.ver​ka​mi​.com/​p​r​o​j​e​c​t​s​/​1​3​3​1​-​o​p​e​r​a​c​i​o​-​g​a​r​z​o​n​-​c​o​n​t​r​a​-​l​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​t​i​s​m​e​-​c​a​t​ala
– Pàgi­na web del docu­men­tal: http://​www​.lli​ber​tat​.cat/​o​p​e​r​a​c​i​o​g​a​r​zon
– Vídeo de la roda de prem­sa: http://​vimeo​.com/​3​7​6​1​1​655
– Twit­ter: http://​twit​ter​.com/​l​l​i​b​e​r​t​a​t​cat
– Eti­que­ta twit­ter: #ope­ra­ció­gar­zón
– Face­book: http://​www​.face​book​.com/​L​l​i​b​e​r​t​a​t​.​cat

Per qual­se­vol dub­te pots enviar un correu a [email protected]​llibertat.​cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.