Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’In­de­pen­den­tis­me Cata­là- LLi​ber​tat​.Cat

Apor­ta el teu gra de sorra
Una memò­ria com­par­ti­da, un docu­men­tal de tots
Benvolgut/​da company/​a,

Ens posem en con­tac­te amb tu per dema­nar-te si podem comp­tar amb el teu ajut. Lli​ber​tat​.cat aca­ba de posar en mar­xa una cam­pan­ya de micro­me­ce­nat­ge per tal d’ob­te­nir fina­nça­ment per realitzar el docu­men­tal: Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me cata­là. Com el seu nom indi­ca, serà un docu­men­tal que abor­da­rà l’o­na­da repres­si­va que va impul­sar el jut­ge Bal­ta­sar Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me cata­là l’any 1992 coin­ci­dint amb els Jocs Olím­pics. Aquest any, en motiu del 20è ani­ver­sa­ri dels Jocs, pots supo­sar que la cosa ani­rà d’a­ni­ver­sa­ris i pom­pa al vol­tant de Bar­ce­lo­na ’92.

Doncs bé, els impul­sors del docu­men­tal ens hem pro­po­sat treu­re l’O­pe­ra­ció Gar­zón del silen­cia­ment per­què tothom cone­gui l’al­tra cara dels Jocs a casa nos­tra. Recor­dar-lo, expli­car-lo i donar-lo a conèi­xer. Però no ho podem fer sols ja que per fer un docu­men­tal amb cara i ulls es neces­si­ten recur­sos. La fita és de 6.000 euros per garan­tir un docu­men­tal míni­ma­ment de qua­li­tat. Per això hem deci­dit enge­gar una cam­pan­ya de micro­me­ce­nat­ge, la millor mane­ra d’a­con­se­guir la impli­ca­ció del màxim nom­bre de persones.

El pro­pò­sit és que tothom hi posi el seu gra de sorra, i no només col·laborant-hi eco­nò­mi­ca­ment, sinó tam­bé escam­pant la idea i fent córrer la pàgi­na web per­què tothom qui vul­gui hi participi.

La cam­pan­ya de micro­me­ce­nat­ge, a tra­vés de Ver­ka­mi, s’ha posat en mar­xa aquest mateix dimarts, jun­ta­ment amb una roda de prem­sa al Col·legi de Perio­dis­tes per tal de donar a conèi­xer la pro­pos­ta. Ho podreu tro­bar tot a Lli​ber​tat​.cat i a la pàgi­na web del documental.

Com potser ja deus saber, la reco­lli­da de fina­nça­ment dura només 40 dies, un perío­de en el qual és cab­dal la difu­sió del pro­jec­te, que se’n par­li i corri d’uns als altres. Per això és molt impor­tant que par­lis del docu­men­tal i enlla­cis la pàgi­na del Ver­ka­mi des de les xar­xes socials, des del teu blog o pàgi­na web, des de la teva par­ti­cu­lar pla­ta­for­ma d’ex­pres­sió, des d’on sigui.

Què et demanem?

- Que realitzis una apor­ta­ció eco­nò­mi­ca per tirar enda­vant el docu­men­tal. Hi ha pro­pos­tes per totes les butxa­ques, l’a­por­ta­ció míni­ma és de 10 euros.
– Que n’in­for­mis, que diguis que hi has col·laborat i ani­mis tots els teus con­tac­tes a fer-ho. Quants més mece­nes s’a­con­se­guei­xin millor. Més que la quan­ti­tat que apor­ti cadas­cú, l’im­por­tant és acon­se­guir un bon nom­bre de col·laboradors. Com més se’n par­li, més fàcil serà que els cir­cuits ofi­cials no ente­rrin l’O­pe­ra­ció Gar­zón en el silenci.
– Que difon­guis tots els recur­sos a tra­vés de les xar­xes socials i totes les pla­ta­for­mes de difu­sió que tin­guis a l’abast.

Fes-ne difu­sió
Aquí algu­nes refe­rèn­cies d’u­ti­li­tat per poder fer-ne difu­sió i tro­bar informació:

- Pàgi­na web del ver­ka­mi: http://​www​.ver​ka​mi​.com/​p​r​o​j​e​c​t​s​/​1​3​3​1​-​o​p​e​r​a​c​i​o​-​g​a​r​z​o​n​-​c​o​n​t​r​a​-​l​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​t​i​s​m​e​-​c​a​t​ala
– Pàgi­na web del docu­men­tal: http://​www​.lli​ber​tat​.cat/​o​p​e​r​a​c​i​o​g​a​r​zon
– Vídeo de la roda de prem­sa: http://​vimeo​.com/​3​7​6​1​1​655
– Twit­ter: http://​twit​ter​.com/​l​l​i​b​e​r​t​a​t​cat
– Eti­que­ta twit­ter: #ope­ra­ció­gar­zón
– Face­book: http://​www​.face​book​.com/​L​l​i​b​e​r​t​a​t​.​cat

Per qual­se­vol dub­te pots enviar un correu a [email protected]​llibertat.​cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *