[Gal/​Cast] Bri­ga! ini­cia cam­panha polo direi­to da juven­tu­de a rebe­lar-se con­tra a crise

Galle­go

A orga­ni­zaçom juve­nil da esquer­da inde­pen­den­tis­ta ini­ciou com o novo ano umha cam­panha de cará­ter agi­ta­ti­vo e pro­pa­gan­dís­ti­co com o obje­ti­vo de ani­mar a juven­tu­de rebel­de gale­ga a tomar par­te ati­va na lui­ta con­tra a injus­ta reali­da­de social pro­vo­ca­da polo capi­ta­lis­mo nes­te perío­do de cri­se sistémica.

Com esta cam­panha, BRIGA fai um ape­lo à juven­tu­de tra­balha­do­ra e popu­lar gale­ga para a lui­ta no pre­sen­te con­tra as duras con­diçons de vida que se lhe impom a gol­pe de refor­mas legais apli­ca­das sem rubor polos gover­nos ami­gos da bur­gue­sia. Para tra­var esta lui­ta, BRIGA acha impres­cin­dí­vel esten­der o uso do direi­to à rebe­liom no momen­to atual, para o qual a mili­tán­cia e colaboradores/​as da orga­ni­zaçom juve­nil des­en­vol­ve­rám diver­sas ati­vi­da­des orien­ta­das a reve­lar a neces­si­da­de de exer­cer esse direito.

Tal e como afir­ma na apre­sen­taçom públi­ca no seu sítio web, a cam­panha deve ser o con­tri­bu­to da juven­tu­de revo­lu­cio­ná­ria orga­ni­za­da em BRIGA “a erguer o neces­sá­rio muro popu­lar de con­te­nçom dos for­tes emba­tes que está a pro­mo­ver a bur­gue­sia e o espanho­lis­mo em coor­de­naçom com os seus lacaios gover­nan­tes de turno. Um muro popu­lar que deve cons­truir-se quan­to antes, sem mais demo­ra, des­de uns ali­cer­ces inequi­vo­ca­men­te gale­gos, socia­lis­tas e femi­nis­tas, que lhe pro­por­cio­nem a neces­sá­ria con­sis­tên­cia para defen­der-nos dos ata­ques que pro­mo­vem des­de Espanha e o Capital.”

Cas­te­llano

La orga­ni­za­ción juve­nil de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta ini­ció con el nue­vo año una cam­pa­ña de carác­ter agi­ta­ti­vo y pro­pa­gan­dís­ti­co con el obje­ti­vo de ani­mar a la juven­tud rebel­de gale­ga a tomar par­te acti­va en la lucha con­tra la injus­ta reali­dad social pro­vo­ca­da por el capi­ta­lis­mo en este perío­do de cri­sis sistémica.

Con esta cam­pa­ña, BRIGA, hace un lla­ma­mien­to a la juven­tud tra­ba­ja­do­ra y popu­lar gale­ga para luchar en el pre­sen­te con­tra las duras con­di­cio­nes de vida que se le impo­nen a gol­pe de refor­mas lega­les apli­ca­das sin rubor por los gobier­nos ami­gos de la bur­gue­sía. Para ase­gu­rar esta lucha BRIGA cree impres­cin­di­ble exten­der el uso del dere­cho a la rebe­lión en el momen­to actual, para lo cual, la mili­tan­cia y cola­bo­ra­do­ras y cola­bo­ra­do­res de la orga­ni­za­ción juve­nil desa­rro­lla­rán diver­sas acti­vi­da­des orien­ta­das a rebe­lar la nece­si­dad de ejer­cer ese derecho.

Tal y como afir­ma en la pre­sen­ta­ción públi­ca en su sitio web, la cam­pa­ña debe ser el con­tri­bu­to de la juven­tud revo­lu­cio­na­ria orga­ni­za­da en BRIGA » a levan­tar el nece­sa­rio muro popu­lar de con­ten­ción de los fuer­tes emba­tes que está a pro­mo­ver la bur­gue­sía y el espa­ño­lis­mo, en coor­di­na­ción con sus laca­yos gober­nan­tes de turno. Un muro popu­lar que debe cons­truir­se cuan­to antes, sin más demo­ra, des­de unas bases inequi­vo­ca­men­te gale­gas, socia­lis­tas y femi­nis­tas, que le pro­por­cio­nan la nece­sa­ria fuer­za para defen­der­nos de los ata­ques que pro­mue­ven des­de Espa­ña y el Capital».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *