[Gal/​Cast] Bri­ga! ini­cia cam­panha polo direi­to da juven­tu­de a rebe­lar-se con­tra a crise

Galle­go

A orga­ni­zaçom juve­nil da esquer­da inde­pen­den­tis­ta ini­ciou com o novo ano umha cam­panha de cará­ter agi­ta­ti­vo e pro­pa­gan­dís­ti­co com o obje­ti­vo de ani­mar a juven­tu­de rebel­de gale­ga a tomar par­te ati­va na lui­ta con­tra a injus­ta reali­da­de social pro­vo­ca­da polo capi­ta­lis­mo nes­te perío­do de cri­se sistémica.

Com esta cam­panha, BRIGA fai um ape­lo à juven­tu­de tra­balha­do­ra e popu­lar gale­ga para a lui­ta no pre­sen­te con­tra as duras con­diçons de vida que se lhe impom a gol­pe de refor­mas legais apli­ca­das sem rubor polos gover­nos ami­gos da bur­gue­sia. Para tra­var esta lui­ta, BRIGA acha impres­cin­dí­vel esten­der o uso do direi­to à rebe­liom no momen­to atual, para o qual a mili­tán­cia e colaboradores/​as da orga­ni­zaçom juve­nil des­en­vol­ve­rám diver­sas ati­vi­da­des orien­ta­das a reve­lar a neces­si­da­de de exer­cer esse direito.

Tal e como afir­ma na apre­sen­taçom públi­ca no seu sítio web, a cam­panha deve ser o con­tri­bu­to da juven­tu­de revo­lu­cio­ná­ria orga­ni­za­da em BRIGA “a erguer o neces­sá­rio muro popu­lar de con­te­nçom dos for­tes emba­tes que está a pro­mo­ver a bur­gue­sia e o espanho­lis­mo em coor­de­naçom com os seus lacaios gover­nan­tes de turno. Um muro popu­lar que deve cons­truir-se quan­to antes, sem mais demo­ra, des­de uns ali­cer­ces inequi­vo­ca­men­te gale­gos, socia­lis­tas e femi­nis­tas, que lhe pro­por­cio­nem a neces­sá­ria con­sis­tên­cia para defen­der-nos dos ata­ques que pro­mo­vem des­de Espanha e o Capital.”

Cas­te­llano

La orga­ni­za­ción juve­nil de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta ini­ció con el nue­vo año una cam­pa­ña de carác­ter agi­ta­ti­vo y pro­pa­gan­dís­ti­co con el obje­ti­vo de ani­mar a la juven­tud rebel­de gale­ga a tomar par­te acti­va en la lucha con­tra la injus­ta reali­dad social pro­vo­ca­da por el capi­ta­lis­mo en este perío­do de cri­sis sistémica.

Con esta cam­pa­ña, BRIGA, hace un lla­ma­mien­to a la juven­tud tra­ba­ja­do­ra y popu­lar gale­ga para luchar en el pre­sen­te con­tra las duras con­di­cio­nes de vida que se le impo­nen a gol­pe de refor­mas lega­les apli­ca­das sin rubor por los gobier­nos ami­gos de la bur­gue­sía. Para ase­gu­rar esta lucha BRIGA cree impres­cin­di­ble exten­der el uso del dere­cho a la rebe­lión en el momen­to actual, para lo cual, la mili­tan­cia y cola­bo­ra­do­ras y cola­bo­ra­do­res de la orga­ni­za­ción juve­nil desa­rro­lla­rán diver­sas acti­vi­da­des orien­ta­das a rebe­lar la nece­si­dad de ejer­cer ese derecho.

Tal y como afir­ma en la pre­sen­ta­ción públi­ca en su sitio web, la cam­pa­ña debe ser el con­tri­bu­to de la juven­tud revo­lu­cio­na­ria orga­ni­za­da en BRIGA » a levan­tar el nece­sa­rio muro popu­lar de con­ten­ción de los fuer­tes emba­tes que está a pro­mo­ver la bur­gue­sía y el espa­ño­lis­mo, en coor­di­na­ción con sus laca­yos gober­nan­tes de turno. Un muro popu­lar que debe cons­truir­se cuan­to antes, sin más demo­ra, des­de unas bases inequi­vo­ca­men­te gale­gas, socia­lis­tas y femi­nis­tas, que le pro­por­cio­nan la nece­sa­ria fuer­za para defen­der­nos de los ata­ques que pro­mue­ven des­de Espa­ña y el Capital».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *