urta­rri­lak 28 mani bil­bon 7 Katu gaz­tetxean, 5 urte Sen­ti­tuz, Pen­tsa­tuz… OKUPATUZ!!

Urteak dira auto­ges­tioa eta oku­pa­zioa tres­natzat har­tu­ta bizi ere­du ezber­din bat erai­kitze­ko lanean gau­de­la. Kapi­ta­lis­mo basa­tia­ren indi­bi­dua­lis­moa­ren aurrean, era kolek­ti­boan, elkar­la­nez, Bil­bo, Eus­kal Herri eta mun­du ezber­din bat sor­tzea­ri ekin diogu.


Gaz­tetxeak dira, gaur egun, bizi ere­du alter­na­ti­bo horren adi­bi­de­rik gar­bie­na, auzoz auzo, herriz herri, kolo­rez bete­ta­ko zirri­ki­tuak, ametsak egi bihur­tze­ko espa­rruak. Hamai­ka per­tso­na ezber­di­nen boron­da­te eta lana­ri esker, gizar­te kutsa­tu honi bizitza ema­ten dio­gu, zuri bel­tza kolo­rez­tatzen dugu.

Mer­ka­tuan oina­rri­tu­ta­ko gizar­te hone­tan, sis­te­ma zapal­tzai­lea­ri pitza­du­rak sor­tu­ko dizkiogu.
Bada­ki­gu bizitze­ko bes­te era bat dagoe­la, diruak horren­bes­te garran­tzi ez duen bes­te mun­du bat,
per­tso­nak eta balo­reek garran­tzia duten mundua.
Pri­ba­ti­za­zio eta espe­ku­la­zioa­ri aurre egi­nez Oku­pa­zioa tres­natzat, gaz­teok lokal hutsak bereganatu
eta proiek­tu alter­na­ti­boak sor­tzea­ri ekin genion, ekin dio­gu eta ekin­go diogu!

Kapi­ta­lis­moa babes­ten duten poli­ti­ko eta ins­ti­tu­zioek ez dute horre­la­ko proiek­tue­tan sinis­ten, haien
intere­se­ta­ra muga­tu­ta­ko gizar­te bat nahi dute eta horre­ga­tik era­so­tu eta sun­tsi­tu nahi gaituzte.
Bil­bon eta Eus­kal Herrian badi­ra horren hamai­ka adibide:
? Bil­bo­ko Gaztetxea
? Iru­ñea­ko Eus­kal Jai Gaz­tetxea (Poli­zia Nazio­na­lak bor­tiz­ki des­alo­ja­tu eta erautsia)
? San­tutxu­ko Sor­gintxu­lo (2004an Bil­bo­ko Uda­lak bor­tiz­ki desalojatu)
? Ola­bea­ga­ko Gaztetxea
? 7 KATU­ren 4 des­alo­joak, gaur egun bizi­rik dirau!
? Eta adi­bi­de­rik gar­bie­na, urte hone­ta­ko IRAILAREN 21EAN
ERTZAINTZAREN ALDERIK BASATIENA ERAKUTSIZ DESALOJATU ZUTEN KUKUTZA III GAZTETXEA! Edo Gas­teiz­ko Zara­ma­ga auzoan ger­ta­tu­ta­ko era­soa. Hala ere, esan behar die­gu ez dute­la lor­tu gaz­teon eta proiek­tu ezber­din haue­tan par­te hartzen
dugu­non ilu­sioa eta gri­na­re­kin bukatzea. Lanean diar­du­gu inoiz baino gogo eta indar gehiagorekin.

Argi izan deza­te­la Oku­patzen jarrai­tu­ko dugu­la! Gure saia­ke­rak, ile­gal­ki des­alo­ja­tu arren
(bai­men juri­di­ko­rik gabe izan bait dira azke­nen­go des­alo­joak), gaz­tetxeak sor­tzen jarrai­tu­ko dugu,
auzo guz­tie­tan, herri guz­tie­tan, zirri­ki­tu guz­tie­tan! Eus­kal Herrian, eta batez ere Bil­bon, okupatzeari
ekin dio­gu, inoiz baino beha­rrez­koa­goa dela­ko, inoiz baino indar gehia­go dau­ka­gu­la­ko. Kukutza
III­ren des­alo­joa kris­ton kol­pea izan zen herri mugi­men­dua­ren­tzat, bai­na ez gai­tuz­te gel­di­tu. Burua
indar­tsu altxa­tu­ko dugu berri­ro, eta Bil­bo­ko auzo bakoitzean gaz­tetxea bat egon arte borrokatuko
dugu.

Hau guz­tia alda­rri­katze­ko, dato­rren urta­rri­la­ren 28an Arria­gan 17,30etan hasi­ko den manifestazioan
par­te har­tze­ko deia luza­tu nahi dizue­gu gaur.
Per­tso­na ames­la­riak gara, kolo­re­taz­ko ideie­kin, kolo­rez­tatze­ko gogoa­re­kin, zuri bel­tza­ri kolorea
ema­ten jarrai­tu­ko dugu. Eskein­tzen digu­te­na­ren aurrean!Amesten, pen­tsatzen, oku­patzen eta
erai­kitzen jarrai­tu­ko dugu! Ez gai­tuz­te geldituko!

GURE AMETSAK DIRAUEN BITARTEAN, ZUENAK EGIN DU! GAZTETXEAK AURRERA!

Bue­nos días y muchas gra­cias a todas las que habeis venido.
Os hemos reu­ni­do hoy aquí para hace­ros lle­gar la con­vo­ca­to­ria de mani­fes­ta­ción que el pró­xi­mo 28
de enero reco­rre­rá las calles de Bil­bao con­vo­ca­da por el Movi­mien­to de Oku­pa­ción de Bil­bo Hace años que esta­mos tra­ba­jan­do para cons­truir uno mode­lo de vida dife­ren­te usan­do la oku­pa­ción como herra­mien­ta. Fren­te al indi­vi­dua­lis­mo del capi­ta­lis­mo sal­va­je, de mane­ra colec­ti­va y soli­da­ria, nos dedi­ca­mos a cons­truir un Bil­bao, una Eus­kal Herria y un mun­do diferente.

Los gaz­tetxes son, a día de hoy, el ejem­plo más cla­ro de ese mode­lo de vida alter­na­ti­vo. Barrio a
barrio, pue­blo a pue­blo, son los res­qui­cios lle­nos de color, los espa­cios don­de hacer reali­dad los
sue­ños. Gra­cias a la volun­tad y el tra­ba­jo de miles de per­so­nas dife­ren­tes le damos vida a esta
socie­dad con­ta­mi­na­da, colo­rea­mos el blan­co y negro.
En esta socie­dad basa­da en el mer­ca­do, le crea­mos agu­je­ros al sis­te­ma. Sabe­mos que exis­te otra
mane­ra de vivir, en la que el dine­ro no tie­ne tan­ta impor­tan­cia, don­de las per­so­nas y los valo­res son
lo que cuenta.

Hacien­do fren­te a la pri­va­ti­za­ción y la espe­cu­la­ción y con la oku­pa­ción como herra­mien­ta los
jóve­nes deci­di­mos seguir apro­pián­do­nos de loca­les aban­do­na­dos y crean­do pro­yec­tos alternativos.
¡Seguio­mos en ello, y seguiremos!
Los polí­ti­co e ins­ti­tu­cio­nes que pro­te­ge el capi­ta­lis­mo no creen en este tipo de pro­yec­tos. Quieren
una socie­dad limi­ta­da a sus intere­ses y por eso nos agre­den y quie­ren destruirnos.

En Bil­bo y Eus­kal Herria hay muchos ejem­plos de esto:
? El Gaz­tetxe de Bilbo
? El Gaz­tetxe Eus­kal Jai de Iruñea
? Sor­gintxu­lo de Santutxu
? El Gaz­tetxe de Olabeaga
? Los cua­tro des­alo­jos de 7 Katu (y las 5 oku­pa­cio­nes en respuesta)
? Y el ejem­plo más cla­ro y cer­cano el des­alo­jo el 21 de sep­tiem­bre de este año del Gaztetxe
Kukutza III en el que la ertzain­tza mos­tró su lado más bru­tal. O el des­alo­jo de la okupación
ocu­rri­da en el barrio de Zara­ma­ga en Gasteiz
Así todo, tene­mos que decir­les que no con­se­gui­rán aca­bar con la ilu­sión y las ganas que tene­mos los
jóve­nes y las per­so­nas que par­ti­ci­pa­mos en estos pro­yec­tos. Esta­mos tra­ba­jan­do con más ganas y
fuer­za que nun­ca. ¡Que les que­de cla­ro que segui­re­mos oku­pan­do! Aun­que des­alo­jen ilegalmente
nues­tros inten­tos (la tóni­ca gene­ral que se vie­ne repi­tien­do últi­ma­men­te), segui­re­mos creando
gaz­tetxes en todos los barrios, pue­blos… ¡En todas las esqui­nas! En Eus­kal Herria y Bil­bao hemos
deci­di­do oku­par por­que es más nece­sa­rio que nun­ca y por­que tene­mos más fuer­za que nun­ca. El
des­alo­jo de Kukutza III fue un gol­pe muy duro para el movi­mien­to popu­lar, pero no nos han
para­do. Levan­ta­re­mos la cabe­za con fuer­za y pelea­re­mos has­ta tener un gaz­tetxe en cada barrio de
Bilbao.

Por ello, os con­vo­ca­mos a la mani­fes­ta­ción que par­ti­rá el día 28 de enero del Arria­ga a la 17.30 hrs.
Somos per­so­nas soña­do­ras, con ideas y ganas de colo­res y segui­re­mos pin­tan­do el blan­co y negro.
¡Fren­te a lo que nos ofre­cen segui­re­mos soñan­do, pen­san­do y cons­tru­yen­do! ¡No nos pararán!

GURE AMETSAK DIRAUEN BITARTEAN, ZUENAK EGIN DU! GAZTETXEAK AURRERA!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *