Dis­per­sión ni un minu­to más

Egin Dezagun Bidea recordará a Sara Fernández y Karmele Solaguren en un acto el próximo día 10Egin Deza­gun Bidea recor­da­rá a Sara Fer­nán­dez y Kar­me­le Sola­gu­ren en un acto el pró­xi­mo día 10

Maña­na mar­tes se cum­plen ocho años de la muer­te de la veci­na del Cas­co Vie­jo Sara Fer­nán­dez. Sara falle­ció en un acci­den­te de trá­fi­co cuan­do iba a visi­tar a un ami­go pre­so, y en el acci­den­te resul­tó heri­da gra­ve la com­pa­ñe­ra sen­ti­men­tal de otro preso

Y el pró­xi­mo 6 de diciem­bre se cum­plen 7 años de la muer­te de Kar­me­le Sola­gu­ren, de Bara­ñain, que falle­ció cuan­do vol­vía de visi­tar a su hijo, en un acci­den­te en el que tam­bién resul­tó heri­do muy gra­ve su marido.

Des­de la ini­cia­ti­va ciu­da­da­na Egin Deza­gun Bidea que­re­mos tener un recuer­do espe­cial con Sara y con Kar­me­le en estos días que siem­pre son tris­tes para el entorno afec­ti­vo de los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas navarras.

Ade­más, este año ha sido duro en lo que a acci­den­tes se refie­re. En los seis últi­mos meses, fami­lia­res y alle­ga­dos de pre­sos nava­rros han sufri­do cua­tro acci­den­tes gra­ves, con un sal­do de seis per­so­nas heri­das y doce implicadas.

El balan­ce de estos 22 años de dis­per­sión es de 16 fami­lia­res muer­tos y cien­tos de heri­dos en más de 400 acci­den­tes de tráfico.

Cada fin de sema­na, cien­tos de per­so­nas ponen en jue­go sus vidas por las carre­te­ras de los esta­dos espa­ñol y fran­cés para ir a visi­tar a sus seres que­ri­dos. Por eso deci­mos que es urgen­te el final de la dis­per­sión, por­que cada fin de sema­na es una rule­ta rusa que sigue cau­san­do víctimas.

Os ani­ma­mos a seguir tra­ba­jan­do y suman­do fuer­zas para ter­mi­nar cuan­to antes con esta situa­ción. Y os invi­ta­mos a la mani­fes­ta­ción y al acto públi­co que Egin Deza­gun Bidea ha orga­ni­za­do para el pró­xi­mo 10 de diciembre.

La mani­fes­ta­ción par­ti­rá a las 17.30 des­de el domi­ci­lio en el que vivía Kar­me­le Sola­gu­ren, en la calle San Este­ban de Bara­ñain. Ter­mi­na­rá en el fron­tón Rete­gi de Bara­ñain, don­de a par­tir de las 18.30 se rea­li­za­rá un acto públi­co por el fin de la dispersión.

Entre otros con­te­ni­dos, en el acto se pre­sen­ta­rá un docu­men­tal sobre la dis­per­sión ela­bo­ra­do con tes­ti­mo­nios de fami­lia­res de pre­sos y pre­sas navarras.

A día de hoy, hay 102 pre­sos y pre­sas nava­rras dis­per­sa­das por los Esta­do espa­ñol (78) y fran­cés (24), a una media de 680 kiló­me­tros de sus luga­res de ori­gen. 33 pre­sos y pre­sas nava­rras se encuen­tran a más de 800 km de su domi­ci­lio, y 7 a más de 1.000

Egin Deza­gun Bidea mugi­men­duak Sara Fer­nán­dez eta Kar­me­le Sola­gu­ren iza­nen ditu gogoan dato­rren aben­dua­ren 10ean egi­nen duen eki­tal­di batean

Bihar, astear­tea, zor­tzi urte bete­ko dira Sara Fer­nán­dez, Alde Zaha­rre­ko bizi­la­gu­na, auto istri­pu batean hil zela pre­so zegoen lagun bat ikus­te­ra zihoa­la. Istri­puan bes­te pre­so baten nes­ka­la­gu­na larri zau­ri­tu­ta suer­ta­tu zen.

Dato­rren aben­dua­ren 6an, berriz, 7 urte bete­ko dira Bara­ñain­go Kar­me­le Sola­gu­ren hil zela semea bisi­tatze­tik buel­tan zeto­rre­la. Istri­puan bere sena­rrak ere oso zau­ri larriak izan zituen.

Egin Deza­gun Bidea herri mugi­men­duan oroitza­pen bere­zia izan nahi dugu Sara­re­kin eta Kar­me­le­re­kin, pre­so poli­ti­ko nafa­rren ger­tu­koen­tzat hain tris­teak izan ohi diren egun horietan.

Gai­ne­ra, urte txa­rra izan gudu istri­puei dago­kie­nez. Azken sei hila­be­tee­tan, pre­so nafa­rren ger­tu­koek eta lagu­nek lau istri­pu larri izan dituz­te, hama­bi per­tso­na­ri era­gin dio­te­nak eta sei zau­ri­tu eka­rri dituztenak.

Saka­ba­na­ke­ta jasan dugun 22 urte haue­ta­ko balan­tzea hau­xe da: 400dik gora auto-istri­pu, 16 seni­de hil­da eta ehun­ka zauritu.

Aste­bu­ru­ro, ehun­ka lagu­nek bizia jokoan jar­tzen dute Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko esta­tue­ta­ko erre­pi­dee­tan, haien ger­tu­koak bisi­tatze­ra joateko.

Horre­xe­ga­tik dio­gu saka­ba­na­ke­ta lehen­bai­lehen amai­tu behar dela, aste­bu­ru bakoitza erru­siar erru­le­ta bat bai­ta, orain­dik ere bik­ti­mak era­gi­ten dituena.

Deia luzatzen dizue­gu lanean eta inda­rrak bil­tzen segitze­ko, egoe­ra hau beran­du baino lehen aldatze­ko, bai eta gon­bi­da­pe­na hela­ra­zi ere Egin Deza­gun Bidea mugi­men­duak dato­rren aben­dua­ren 10erako anto­la­tu dituen mani­fes­ta­zioan eta jen­dau­rre­ko eki­tal­dian par­te hartzeko.

Mani­fes­ta­zioa 17:30ean abia­tu­ko da Kar­me­le Sola­gu­ren-en etxe ondo­tik (San Este­ban kalea), Bara­ñai­nen. Bara­ñain­go Julian Rete­gi pilo­ta­le­kuan amai­tu­ko da, eta ber­tan, 18:30etan, saka­ba­na­ke­ta­ren amaie­ra eskatze­ko jen­dau­rre­ko eki­tal­di bat egi­nen da.

Eki­tal­di horre­tan, bes­teak bes­te, saka­ba­na­ke­ta­ri buruz­ko doku­men­tal bat aur­kez­tu­ko da, pre­so nafa­rren seni­tar­te­koen adie­raz­pe­ne­kin egin dena.

Gaur egun 102 pre­so nafar dau­de saka­ba­na­tu­rik Espai­nia­ko Esta­tuan (78) eta Fran­tzia­koan (24), jaio­te­rri­tik 680 kilo­me­tro­ra, batez bes­te. 33 pre­so nafar etxe­tik 800 kilo­me­tro­ra dau­de, eta 7, berriz, 1.000 kilo­me­tro baino urrutiago.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *