Dos detin­guts en les pro­tes­tes con­tra la con­cen­tra­ció xenò­fo­ba de PxC – Lli​ber​tat​.cat

Un fort des­ple­ga­ment d’a­gents dels Mos­sos d’Es­qua­dra ha per­mès que el par­tit xenò­fob PxC realitzés la seva con­cen­tra­ció a la plaça Sant Jau­me de Bar­ce­lo­na. Durant les pro­tes­tes anti­ra­cis­tes la poli­cia ha prac­ti­cat dues deten­cions. Prop de 200 per­so­nes ha seguit la con­vo­ca­tò­ria de la pla­ta­for­ma Uni­tat con­tra el fei­xis­me i el racis­me per denun­ciar la pro­pa­gan­da del par­tit xenò­fob lide­rat per Josep Angla­da. S’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció de soli­da­ri­tat amb els detinguts.

Els mani­fes­tant que mos­tra­ven el rebuig per la con­vo­ca­tò­ria de PxC no han pogut acos­tar-se a la plaça i només una des­ena ha aca­bat acos­tant-s’hi. Els anti­ra­cis­tes havien sor­tit a dos quarts de 12 de la plaça Urqui­nao­na i s’ha­vien diri­git pel carrer Tra­fal­gar fins a l’Arc de Triomf, cri­dant con­sig­nes con­sig­nes com «Vosal­tres fei­xis­tes sou els terro­ris­tes» o «Con­tra els fei­xis­tes, acció directa.»

La poli­cia auto­nò­mi­ca ha detin­gut dos mani­fes­tants, acu­sats d’a­tem­ptar con­tra l’au­to­ri­tat, des­prés de la mani­fes­ta­ció anti­fei­xis­ta a Bar­ce­lo­na con­tra l’ac­te de PxC i n’ha iden­ti­fi­cat una cin­quan­te­na, que a més han man­tin­gut durant força esto­na retin­guts entre els cor­dons policíacs.

Al vol­tant de la via Laie­ta­na s’han pro­duït alguns moments de ten­sió, en què la poli­cia auto­nò­mi­ca ha anat rete­nint i iden­ti­fi­cant mani­fes­tants i via­nants que casual­ment pas­sa­ven a prop.

El líder ultra de PXC ha realitzat un seguit de decla­ra­cions als perio­dis­tes a la matei­xa con­cen­tra­ció, titllant els anti­ra­cis­tes de ser ” »qua­tre arre­ple­gats» i «perro­flau­tes» que feien mal­bé el nos­tre «país democràtic».

identificacions_i_retencionsSegons les para­ules d’An­gla­da, ” »Avui a la plaça Sant Jau­me es mani­fes­ta­ven els demò­cra­tes i a l’al­tre cos­tat hi havia els fei­xis­tes, que són els gos­sos guar­dians d’al­gun polí­tic», els «els perro­flau­tes que vénen a molestar.»

Per saber-ne més: 

Un cen­te­nar de per­so­nes cla­men con­tra el fei­xis­me a Bar­ce­lo­na ElPeriódico

Els indig­nats s’en­fron­ten als sim­pa­titzants d’Angla­da CatalunyaPress

Uns dos-cents mani­fes­tants es con­cen­tren a Bar­ce­lo­na con­tra el fei­xis­me i el racis­me Vila​web​.cat

Unes 200 per­so­nes es con­cen­tren a la plaça de Sant Jau­me per “nete­jar-la” des­prés de l’ac­te de PxC ACN

Dos detin­guts i 120 iden­ti­fi­cats des­prés de la mani­fes­ta­ció anti­fei­xis­ta con­tra PxC a Bar­ce­lo­na ACN

band

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *