Ant­ton Troi­ti­ño­ren aur­ka­ko jazar­pe­na­ren aurrean – Amnis­tia­ren Alde­ko Mugimendua

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik ezer baino lehen gure babe­sa azal­du nahi dio­gu Ant­ton Troi­ti­ño­ri eta bere seni­deei, azken egu­no­tan pai­ratzen ari diren jazar­pen media­ti­ko, poli­zial eta judi­zia­la­ren aurrean. Ant­to­nen aur­ka­ko atxi­lo­ke­ta agin­duak eus­kal pre­so poli­ti­koen aur­ka­ko men­de­ku poli­ti­ka age­rian uzten du. Beraien legeak apli­ka­tu ondo­ren ate­ra da Ant­ton libre, bai­na legea­ren apli­ka­zioak ez due­nez bat egin beraien boron­da­te poli­ti­koa­re­kin Ant­ton berriz atxi­lotze­ko eta espetxe­ratze­ko agin­du dute, era­ba­ki poli­ti­koa ebaz­pen judi­zial moduan jantziz.

Espai­nia­ko Gober­nuak Eus­kal Herrian eza­rri duen jazar­pe­na egoe­ra­ren era­kus­le bat gehia­go da Ant­to­ne­kin ger­ta­tu dena. Espai­niar Esta­tuan eus­kal­du­nen­tzat lege­di bere­zi­tuak dau­de, espetxe poli­ti­ka bere­zi­tua dagoen beza­la. Erre­pre­sio estra­te­gia­ren zer­bitzu­ra dago Espai­nian jus­ti­zia sis­te­ma, eta eus­kal pre­so poli­ti­koen aur­ka­ko mutu­rre­ko neu­rriak beraien hel­bu­ru poli­ti­koen bai­tan era­bi­liak dira.

Bitar­tean Esta­tu terro­ris­moa bul­tza­tu duten poli­ti­ka­ri eta poli­ziak kalean libre dau­de­la iku­si dugu. Hauen­tzat ez dago biziar­te­ko zigo­rrik, saka­ba­na­ke­ta poli­ti­ka­rik. Hauen­tzat zigor­ga­be­ta­sun osoa dago, eta zigor­tuak izan dire­nen kasuan espetxe onu­rak, kon­de­na luzeak labur bihur­tzen dituztenak.

Irlan­da­ren ipa­rral­dean buru­tu zen bake pro­ze­suan bi urte­ren buruan pre­so poli­ti­koak kale­ra­tuak izan ziren, horre­ta­ra­ko damu­rik era­kutsi behar iza­nik gabe. Hegoa­fri­kan zor­tzi urte­ren buruan kale­ra­tu zituz­ten pre­so guz­tiak. Eus­kal Herrian abian den pro­ze­su demo­kra­ti­koak pre­soen kale­ratzea izan behar du ondo­rioe­ta­ko bat, eta hau luze baino lehen eman behar da. Horre­ta­ra­ko espetxe poli­ti­kak tres­na erre­pre­si­boa iza­tea­ri utzi behar dio.

Bide horre­tan herri­ta­rren pre­sioa eta mobi­li­za­zioa beha­rrez­koak izan­go dira.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *