Suport del par­la­ment a les con­sul­tes sobre la inde­pen­dèn­cia – Lli​ber​tat​.cat

Aquest matí els dipu­tats de CiU i d’Es­que­rra han votat avui al par­la­ment a favor d’u­na moció impul­sa­da per Soli­da­ri­tat de suport a la con­sul­ta de Bar­ce­lo­na del 10 d’a­bril, així com tam­bé i a totes les con­sul­tes fetes a Comi­ni­tat Autè­no­ma de Cata­lun­ya. El text defen­sa l’au­to­de­ter­mi­na­ció com un dret irre­nun­cia­ble de Cata­lun­ya i el dret de la socie­tat civil cata­la­na a expres­sar-se lliu­re­ment amb les consultes.

La moció, tran­sac­cio­na­da amb CiU fina­ment, no inclou la ins­tàn­cia per­què el par­la­ment cedei­xi espais per al 10‑A ni el reco­nei­xe­ment de la inde­pen­dèn­cia de Koso­vo. Es trac­ta d’u­na reso­lu­ció polí­ti­ca impor­tant, que comp­ta amb ante­ce­dents com la decla­ra­ció a favo­ra­ble al dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció efec­tua­da per aquest par­la­ment el 1989.

L’a­par­tat sobre el suport a la inde­pen­dèn­cia de Koso­vë tam­bé ha que­dat fora del text, però Soli­da­ri­tat ha anun­ciat que el recu­pe­ra­ria més enda­vant en una altra moció.

El text que s’ha apro­vat avui inclou, final­ment, tres punts: el pri­mer, sobre el reco­nei­xe­ment de l’au­to­de­ter­mi­na­ció com a dret irre­nun­cia­ble del poble de Cata­lun­ya; el segon, sobre el dret de la socie­tat civil a expres­sar-se lliu­ra­ment amb les con­sul­tes ciu­ta­da­nes; i el ter­cer, sobre el suport a la con­sul­ta de Bar­ce­lo­na i a les que es fan o s’han fet en altres llocs del país.

Tam­bé es pren el com­pro­mís d’a­dop­tar reso­lu­cions apro­va­des ante­rior­ment al par­la­ment, el 1989, el 1998 i el 2010 sobre el dret d’autodeterminació.

Els dipu­tats de CiU, Esque­rra i Soli­da­ri­tat n’han per­més l’a­pro­va­ció; el PSC, el PP i Ciu­ta­dans hi vota­ran con­tra; i Ini­cia­ti­va ha donat suport als dos pri­mers punts de l’ar­ti­cle, però s’ha abs­tin­gut en el ter­cer, per la dis­con­for­mi­tat dels eco-socia­lis­tes a que les vota­cions només inclo­guin el sí o el no a la independència.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *