Mig miler de per­so­nes omplen les Cotxe­res de gom a gom per cele­brar el crei­xe­ment de la CUP – Lli​ber​tat​.cat

actenacional1 Un crei­xe­ment sos­tin­gut al llarg i ample del terri­to­ri que de ben segur repor­ta­rà els seus fruits a les urnes el pro­per 22 de maig, jor­na­da elec­to­ral muni­ci­pal. Així ho pro­nos­ti­quen els mesos d’in­ten­sa fei­na de les assem­blees locals de la CUP, d’anys de tre­ball inin­te­rrom­put en el cas de les que ja tenen representació. 

Tot això es va pre­sen­tar sim­bò­li­ca­ment ahir damunt d’un esce­na­ri en un gran acte nacio­nal que va tenir lloc a les Cotxe­res de Sants de Bar­ce­lo­na i que va ser­vir per donar el tret de sor­ti­da a la pre­cam­pan­ya elec­to­ral de la CUP per les muni­ci­pals. Mig miler de per­so­nes d’a­rreu del país hi van assis­tir, omplint a ves­sar l’au­di­to­ri ves­tit per l’ocasió.

Fins a unes 500 per­so­nes es van aple­gar ahir a par­tir de dos quarts de vuit del ves­pre a les Cotxe­res de Sants per pre­sen­ciar l’ac­te de tret de sor­ti­da a la pre­cam­pan­ya elec­to­ral. Si a l’au­di­to­ri hi havia mig miler de per­so­nes, damunt l’es­ce­na­ri se n’hi van arri­bar a aple­gar mig cen­te­nar davant d’u­na gran pan­car­ta on posa­va «Uni­tat Popu­lar» i d’u­na pan­ta­lla amb el lema nacio­nal, «L’al­ter­na­ti­va neces­sà­ria». Eren alguns dels caps de llis­ta dels dife­rents muni­ci­pis on la CUP con­co­rre­rà a les elec­cions, que es van pre­sen­tar públi­ca­ment ‑un per un, pri­mer els que tenen repre­sen­ta­ció i des­prés els que no en tenen o els que es pre­sen­ten per pri­mer cop- davant del públic que l’es­col­ta­va. Mili­tants ‑repre­sen­tants de les assem­blees- i sim­pa­titzants van omplir de gom a gom les Cotxe­res, on fins i tot hi havia gent dre­ta. Un par­la­ment cen­tral dedi­cat a les dèca­des de llui­ta de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i en home­nat­ge als llui­ta­dors nacio­nals va pre­ce­dir les inter­ven­cions dels diver­sos can­di­dats. En aca­bat, es va lle­gir un mani­fest expli­ca­tiu dels prin­ci­pis bàsics de la CUP.

Un acte com­plet que va durar al vol­tant d’u­na hora i que seguia l’es­te­la orga­nitza­ti­va de l’acte de com­me­mo­ra­ció dels 40 anys de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta que es va cele­brar a Ber­ga l’any 2007, i que va comp­tar ahir amb algu­nes actua­cions musi­cals. De for­ma inter­ca­la­da, els assis­tents van poder gau­dir de les actua­cions poè­ti­ques i musi­cals de Laia Carre­ras, la Meritxell Gené, Verd­cel i en Jor­di Batiste.

Més del doble de candidatures

La CUP ha expe­ri­men­tat un crei­xe­ment nota­ble al llarg dels darrers anys, fet que la durà a pre­sen­tar can­di­da­tu­res a una vui­tan­te­na de muni­ci­pis dels Paï­sos Cata­lans en les elec­cions del pro­per 22 de maig. Es trac­ta del doble de llis­tes pre­sen­ta­des res­pec­te fa qua­tre anys, fet que situa la for­ma­ció en situa­ció de crei­xe­ment impa­ra­ble. Així, la CUP pre­sen­ta­rà més de 80 can­di­da­tu­res a les elec­cions muni­ci­pals del pro­per 22 de maig, una tren­te­na de les quals són noves en rela­ció a les elec­cions muni­ci­pals del 2007, i més de 20 corres­po­nen a capi­tals de comar­ca, a mol­tes de les quals la CUP es pre­sen­ta­rà per pri­me­ra vegada.

actenacional2

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *