Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­dua­ren oharra

Guar­dia Zibi­lak gaur goi­zean Biz­kaian buru­tu duen poli­zia ope­ra­zioa dela eta Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik bene­ta­ko kez­ka azal­du nahi dugu atxi­lo­tuak izan diren herri­ta­rrek jasan ditza­ke­ten tor­tu­ra basa­tien aurrean. Guar­dia Zibi­lak sis­te­ma­ti­ko­ki era­bil­tzen du tor­tu­ra horre­la­ko poli­zia ope­ra­zioe­tan, inko­mu­ni­ka­zio aldia baliatzen dute­la­rik atxi­lo­tuei mota guz­tie­ta­ko tra­tu txar físi­ko nahiz psi­ko­lo­gi­koak eragiteko.

Eus­kal Herrian abian den eta astez aste gor­puz­ten ari den pro­ze­su poli­ti­koa­ren aurrean erre­pre­sioa da Espai­nia­ko Gober­nuak har­tu duen jarre­ra poli­ti­koa. Bene­ta­ko pro­ze­su demo­kra­ti­koa baten alde­ko lanak erre­pre­sioa du ordai­ne­tan orain­dik orain. Hone­la tor­tu­ra­re­kin, espetxea­re­kin, saka­ba­na­ke­ta­re­kin eta antze­ko atxi­lo­ke­te­kin eran­tzu­ten die Espai­nia­ko Gober­nuak eus­kal herri­ta­rron aska­ta­sun, kon­pon­bi­de eta bake nahiei.

Erre­pre­sioa­ren aurrean mobi­li­za­zioa eta pre­sio sozia­la area­gotzea dago­ki­gu. Horre­tan ari gara eta hori era­kus­ten dute azken hila­be­teo­tan buru­tu­ko ditu­gun masa mobi­li­za­zio ika­ra­ga­rriek. Herri­ta­rron mugi­men­duak eta akti­ba­zioak eka­rri­ko du erre­pre­sioa­ren gel­ditzea eta desaktibazioa.

Zen­tzu hone­tan dato­zen egu­ne­tan Bil­bo neta Bara­kal­don buru­tu­ko diren mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ko deia luzatzen dugu.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *