Adhe­sión al mani­fies­to en defen­sa de EGK /​/​/​EGKren alde­ko mani­fes­tua­ri atxikimendua

El tra­ba­jo del Con­se­jo de la Juven­tud de Eus­ka­di corre peli­gro. En dos años, el Gobierno Vas­co ha redu­ci­do en un 20% su sub­ven­ción nomi­na­ti­va. Ante este preo­cu­pan­te esce­na­rio, des­de la red aso­cia­ti­va os soli­ci­ta­mos la adhe­sión alMani­fies­to en defen­sa de EGK, que os envia­mos adjunto. 

El pla­zo lími­te pre­vis­to para las adhe­sio­nes es el lunes 14 de mar­zo a las 12.00 horas. 
Para enviar la adhe­sión y rea­li­zar con­sul­tas o acla­ra­cio­nes: koordinatzaile@​egk.​org943 42 97 67 (Batis­te).

Kai­xo danori, 

Eus­ka­di­ko Gaz­te­ria­ren Kon­tsei­lua­ren lana arris­kuan dago. Azken bi urtee­tan, Eus­ko Jaur­la­ritzak %20ean murriz­tu dio diru-lagun­tza. Egoe­ra kez­ka­ga­rri honen aurrean, gaz­te-elkar­te­gin­tza­ren sare­tik EGKren alde­ko mani­fes­tuari atxi­ki­men­dua eskatzen dizue­gu. Atxi­ki­ta bidal­tzen dizue­gu bai doku­men­tua bai atxikimendu-orria. 

Martxoa­ren 14ko (aste­le­he­na) eguer­di­ra arte luzatzen da atxi­ki­men­due­ta­ra­ko epea. 
Atxi­ki­men­du-orria bidal­tze­ko eta edo­zein argi­bi­de­ra­ko: koordinatzaile@​egk.​org edo 943 42 97 67 (Batis­te).

Mila esker aldez aurre­tik zuen babesagatik!

Manifiesto Mani­fies­to
53 K Ver Des­car­gar
Euskadiko Eus­ka­di­ko
49 K Ver Des­car­gar
EGK ATXIKIMENDU orria_formulario ADHESIONES EGK.doc EGK ATXIKIMENDU orria_​formulario ADHESIONES EGK.doc
148 K Ver Des­car­gar


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *