Comu­ni­cat de Res­cat davant la deten­ció de Jor­di Grau Año

Aques­ta set­ma­na hem tin­gut conei­xe­ment de la deten­ció i empre­so­na­ment d’un mili­tant cata­là, a Eus­kal Herria. La deten­ció per part de la Ertzain­tza, a finals de gener en base a unes pro­ves que incul­pa­rien a Jor­di Grau Año, en la col·locació d’un explo­siu caso­là a una seu ban­ca­ria, l’any 2006. La deten­ció i cober­tu­ra infor­ma­ti­va, ja va ser motiu d’un comu­ni­cat del col·legi de Perio­dis­tes de Cata­lun­ya, on ins­ta­va a al gre­mi a res­pec­tar la pre­sump­ció d’innocència d’en Jordi.

En Jor­di, nas­cut als Paï­sos Cata­lans l’any 1979, va mar­xar a viu­re a Eus­kal Herria fa deu anys, on ha par­ti­ci­pat en mul­ti­tud d’activitats polí­ti­ques i socials que han meres­cut el seu reco­nei­xe­ment i soli­da­ri­tat del seus veïns quan l’han detingut.
Des dels Paï­sos Cata­lans, Res­cat afron­ta aquest nou empre­so­na­ment, amb més soli­da­ri­tat, amb en Jor­di i la seva famí­lia, que en aquests moments difí­cils. Denun­ciant d’una ban­da el trac­te rebut a comis­sa­ria on ens cons­ta el seu tes­ti­mo­ni de mal­trac­tes, i un cop més denun­cia de la dis­per­sió peni­ten­cia­ria, doncs actual­ment en Jor­di res­ta empre­so­nat a la pre­só madri­len­ya de Soto del Real, lluny de la seva resi­dèn­cia actual, lluny de la seva família.
En els pro­pers dies , Res­cat estu­dia­rà detin­gu­da­ment el seu cas i veu­rem qui­na és la millor mane­ra de plan­te­jar la soli­da­ri­tat, vers el Jor­di i la seva famí­lia. Un cop més, i ara més que mai, en una con­jun­tu­ra polí­ti­ca favo­ra­ble a la pau i a la solu­ció polí­ti­ca del con­flic­te que enfron­ta els estats Espan­yol i Fran­cés amb Eus­kal Herria, la via de la repres­sió sem­bla ser l’única pos­si­ble per aquells inter­es­sats en per­pe­tuar el con­flic­te enlloc de solucionar-lo.
Per una solu­ció dia­lo­ga­da al con­flic­te polí­tic a Eus­kal Herria, prou tor­tu­ra, prou dis­per­sió, lli­ber­tat pre­sos i pre­ses polítiques.AMNISTIA.
Lli­ber­tat Jor­di, Mari­na i Lola!
Res­cat, Paï­sos Cata­lans, febrer 2011

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *