La CUP s’adhe­reix al mani­fest que dema­na la fi de la dis­per­sió dels pre­sos bas­cos- LLi​ber​tat​.Cat

manifest_vii
La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) s’ha adhe­rit al mani­fest «País Basc: una altra polí­ti­ca peni­ten­cià­ria és pos­si­ble i neces­sà­ria», sig­na­da per una setan­ten­ta de per­so­na­li­tats des­ta­ca­des de la vida polí­ti­ca, social i cul­tu­ral dels Paï­sos Catalans. 
El text, que és una con­ti­nua­ció del Mani­fest de la Virrei­na de l’any 2004, ha estat pre­sen­tat aquest dimarts per Pep Rie­ra, fun­da­dor d’Unió de Page­sos; Emi­li Cha­laux, pre­si­dent de l’Acció dels Cris­tians per a l’A­bo­li­ció de la Tor­tu­ra (ACAT); Jau­me Asens, de l’Asso­cia­ció Cata­la­na per la Defen­sa dels Drets Humans (ACDD), i els impul­sors del Mani­fest de la Virrei­na Pau i David Fernàndez.

Durant l’ac­te, cele­brat al Col·legi de Perio­dis­tes, els impul­sors han pre­sen­tat el mani­fest, que dema­na la fi de la polí­ti­ca de dis­per­sió peni­ten­cià­ria d’aï­lla­ment dels pre­sos bas­cos, la revi­sió i refor­ma de la Doc­tri­na Parot i que es res­pec­tin els drets de les per­so­nes pri­va­des de llibertat.

Els ponents han recor­dat que la dis­per­sió peni­ten­cià­ria no té base jurí­di­ca, incom­pleix la lega­li­tat esta­tal i inter­na­cio­nal i és un càs­tig afe­git con­tra els 3.000 fami­liars que cada cap de set­ma­na reco­rren un total de 800.000 km ‑20 vol­tes al món- per veu­re els seus fami­liars. El mani­fest advo­ca i sol·licita al govern espan­yol, apel·lant als prin­ci­pis de l’hu­ma­nis­me penal, la fi de la dis­per­sió peni­ten­cià­ria, la revi­sió i la refor­ma de la Doc­tri­na Parot, l’a­lli­be­ra­ment dels pre­so­ners malalts i la fi de pres­sions injus­ti­fi­ca­bles i de difi­cul­tats afe­gi­des als familiars.

Un text que no ha can­viat res­pec­te al 2004

presentaciomanifestEl gener del 2004, 75 enti­tats cata­la­nes van fer públic el Mani­fest de la Virrei­na per denun­ciar la situa­ció polí­ti­ca peni­ten­cià­ria de l’es­tat espan­yol. Ara, mal­grat el can­vi d’es­ce­na­ri polí­tic amb l’al­to el foc d’E­TA, les deman­des d’a­quell text seguei­xen vigents. Tant és així que els sig­nants del mani­fest remar­quen que totes les rei­vin­di­ca­cions del Mani­fest de la Virrei­na I seguei­xen vigents al Mani­fest de la Virrei­na II i és per això que les subs­criuen íntegrament.

Els sig­nants dema­nen la fi de la polí­ti­ca peni­ten­cià­ria, d’a­llun­ya­ment i aïlla­ment dels pre­sos i pre­ses bas­ques, tal i com pre­veu l’ac­tual orde­na­ment jurí­dic en matè­ria de com­pli­ment de penes prop de l’en­torn sòcio­fa­mi­liar. Alho­ra, exi­gei­xen l’a­lli­be­ra­ment de les per­so­nes que patei­xen malal­ties greus i incu­ra­bles, en apli­ca­ció de la legis­la­ció vigent i dels prin­ci­pis de l’hu­ma­nis­me penal, i tam­bé la revi­sió i refor­ma de l’a­no­me­na­da Doc­tri­na Parot, execu­ta­da con­tra pre­sos a punt de com­plir la con­dem­na ini­cial. Al seu torn, tam­bé dema­nen que es res­pec­tin els drets que assis­tei­xen tota per­so­na pri­va­da de lli­ber­tat, i, final­ment, la fi de qual­se­vol mena de difi­cul­tat afe­gi­da o pres­sió injus­ti­fi­ca­ble sobr els fami­liars de presos.

El text denun­cia que set anys des­prés seguei­xen vigents «les matei­xes deman­des, orien­ta­des a la fi de l’ús del dret peni­ten­cia­ri com a ins­tru­ment polí­tic», una cosa que ja van dema­nar 150 juris­tes de tot l’es­tat espan­yol l’any 2007.

La CUP, entre els signants

El mani­fest està sig­nat per 64 per­so­nes i 11 enti­tats i asso­cia­cions. Entre les adhe­sions indi­vi­duals hi ha la de la Marc Sallas com a por­ta­veu nacio­nal de la CUP, i tam­bé la d’An­na Gabriel, que és regi­do­ra de la CUP a Sallent. A més, a l’ac­te de pre­sen­ta­ció del mani­fest hi ha acu­dit el regi­dor de la CUP a Man­re­sa, Àdam Majó. Entre les enti­tats, hi ha adhe­ri­da l’or­ga­nitza­ció anti­re­pres­si­va Aler­ta Soli­dà­ria i enti­tats con­tra la tor­tu­ra i en defen­sa dels drets humans.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *