Milers de per­so­nes es mani­fes­ten a Valèn­cia en defen­sa dels drets socials i nacio­nals- LLi​ber​tat​.Cat

Un grup de quin­ze indi­vi­dus enca­putxats vin­cu­lat al Grup d’Acció Valen­cia­nis­ta ha ata­cat el fur­gó que trans­por­ta­va l’equip de so de l’acte polí­tic final de l’Esquerra Independentista.

Una vega­da més els carrers de Valèn­cia han estat esce­na­ri de la mani­fes­ta­ció de la Dia­da del 9 d’Octubre. A la mani­fes­ta­ció hi han par­ti­ci­pat la Comis­sió 9 d’Octubre, que agru­pa una quin­ze­na d’as­so­cia­cions, par­tits i sin­di­cats, i les orga­nitza­cions de l’Es­que­rra Independentista.
Milers de mani­fes­tants han mar­xat sota el lema “Prou reta­lla­des socials i nacio­nals!» i “Prou reta­lla­des socials i nacio­nals! Cons­truïm els Paï­sos Cata­lans”, en el cas del bloc de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, l’ú­nic que ha fet visi­ble el pro­jec­te nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans com a via per cons­truir una socie­tat lliu­re i socialista.

A l’ac­te polí­tic final, el bloc de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, ha mani­fes­tat que el model eco­nò­mic del PP al País Valen­cià ha pro­vo­cat 500.000 per­so­nes atu­ra­des, ha des­truït el lito­ral i ha arruï­nat la indús­tria i l’agricultura, men­tre que de la seva ban­da el govern del PsoE ha lla­nçat un greu atac con­tra els inter­es­sos de les clas­ses popu­lars mit­ja­nçant grans reta­lla­des de drets labo­rals i socials. Per altra ban­da, tam­bé han denun­ciat les polí­ti­ques anti­va­len­cia­nes del PP, que impe­dei­xen que des­enes de milers d’estudiants valen­cia­nes puguen acce­dir a l’ensenyament en la nos­tra llengua.

L’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta assen­ya­la que «el País Valen­cià no té futur dins del reg­ne d’Espanya» i rei­vin­di­ca la neces­si­tat de denun­ciar «la corrup­ció que asso­la la nos­tra terra» i de no renun­ciar «ara ni mai a la terri­to­ria­li­tat». Davant d’ai­xò «es fa neces­sa­ri con­tra­po­sar a Espan­ya el pro­jec­te eman­ci­pa­dor de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta cons­truint una Uni­tat Popu­lar que siga el reflex dels inter­es­sos de la clas­se tre­ba­lla­do­ra i faça de la inde­pen­dèn­cia l’eina per a la defen­sa dels nos­tres drets socials i labo­rals mit­ja­nçant la cons­truc­ció del socia­lis­me», conclouen.

De la seva ban­da, la Comis­sió 9 d’oc­tu­bre ‑for­ma­da per orga­nitza­cions com el PSAN, ACPVEsco­la Valen­cia­na, entre altres- ha lle­git un mani­fest cen­trat en «les agres­sions a la llen­gua i als nos­tres drets lin­güís­tics». El text exi­geix al govern valen­cià una millo­ra en l’en­sen­ya­ment en cata­là amb l’aug­ment de línies edu­ca­ti­ves i l’e­xi­gèn­cia del requi­sit lin­güís­tic per acce­dir a l’ad­mi­nis­tra­ció públi­ca. La situa­ció eco­nò­mi­ca i la refor­ma labo­ral que impul­sa el govern espan­yol tam­bé ha estat objec­te de refle­xió del mani­fest. El text tam­bé ha repas­sat la situa­ció del terri­to­ri amb les pro­ble­mà­ti­ques del Caban­yal, la Pun­ta o l’Hor­ta de Valèn­cia amb pro­jec­tes urba­nís­tics que «volen acon­se­guir que els nos­tres fills no cone­guen cap parat­ge, cap cons­truc­ció, que tin­ga més de 20 anys».

La Comis­sió ha fina­litzat amb un clam final a «hono­rar als qui fa 772 anys ens van donar nova llen­gua, nova cul­tu­ra i noves lleis les quals, super­ant els entre­bancs, ens han faci­li­tat haver arri­bat als nos­tres dies amb la cons­cièn­cia de poble». El mani­fest ins­ta a «con­ti­nuar llui­tant per l’au­to­de­ter­mi­na­ció del nos­tre poble, per fer efec­tiu el nos­tre dret a decidir».

Agres­sió fei­xis­ta amb com­pli­ci­tat policial

Un grup de quin­ze indi­vi­dus enca­putxats vin­cu­lat al Grup d’Acció Valen­cia­nis­ta ha ata­cat el fur­gó que trans­por­ta­va l’equip de so de l’acte polí­tic final de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta. L’atac, que s’ha pro­duït abans d’arribar la mani­fes­ta­ció, ha pro­vo­cat que una per­so­na resul­ta­ra feri­da per un atac amb la sive­lla d’un cin­tu­ró. Tan­ma­teix, l’agressió no ha impe­dit que es realitza­ra l’acte polí­tic un cop fina­litza­da la manifestació.

Per la seua ban­da, la fur­go­ne­ta ha patit el tren­ca­ment de dues llu­nes. La poli­cia espan­yo­la ha pro­te­git la fugi­da dels agres­sors –que s’han enca­mi­nat cap al riu- i en can­vi ha retin­gut dos mili­tants de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta, alli­be­rats només un cop ha arri­bat el gruix de manifestants.

Des de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta s’ha denun­ciat una vega­da més la impu­ni­tat amb la que cam­pen els fei­xis­tes a la ciu­tat de Valèn­cia i la con­ni­vèn­cia dels cos­sos de segu­re­tat espan­yols que han igno­rat l’agressió i han pro­te­git la fugi­da dels ultradretans.

Anti​fei​xis​tes​.org ja va denun­ciar que aquest any el GAV va acon­se­guir, de mane­ra estran­ya i sos­pi­to­sa, un per­mís de Dele­ga­ció del Govern per con­cen­trar-se al Par­te­rre coin­ci­dint amb la tra­di­cio­nal mani­fes­ta­ció del 9 d’Oc­tu­bre. Durant els dies pre­vis a la mani­fes­ta­ció, i com sol pas­sar quan hi ha con­vo­ca­tò­ries de rei­vin­di­ca­ció nacio­nal, des dels fòrums ultres es cri­da a la gue­rra i a reben­tar qual­se­vol acte con­tra­ri a les seues idees, i ho aca­ben fent sem­pre amb la segu­re­tat de que els seus actes que­da­ran impu­nes i no seran per­se­guit ni poli­cial ni jurídicament.

Anti­fei­xis­tes ja va denun­ciar la deci­sió de per­me­tre la pre­sèn­cia ultra per la ves­pra­da, a escas­sos metres de la tra­di­cio­nal mar­xa cívi­ca que cada any trans­co­rre sen­se inci­dents, mal­grat els intents de grups neo­na­zis i bla­vers de boi­co­te­jar-la. Aquest any es com­plei­xen pre­ci­sa­ment 30 anys dels greus epi­so­dis vio­lents pro­vo­cats per grups fei­xis­tes durant la Dia­da, que aca­ba­ren amb agres­sions con­tra l’alcalde de Valèn­cia i l’incendi de la sen­ye­ra que pen­ja­va de l’Ajuntament.

valencia2
valencia1
pancartapv
estelada

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *