Espai­niar inpe­ria­lis­moa­ren aurrean, herriok inde­pen­den­tzia! – Ses­tao-ko Gaz­te Asanblada

Espai­niar aber­tza­le­ta­su­na­ren­tzat oho­rea den egun hau, urria­ren 12a, his­pa­ni­ta­te egu­na, geno­zi­dio kul­tu­ral eta sozia­la­ren esa­nahia du hain­bat herri­ren­tzat. 1492an Colo­nen agin­tean zeu­den ontziak ame­ri­ke­ta­ra iritsi zire­ne­tik, eta men­de asko­tan zehar, herri indi­ge­nek ideia, kul­tu­ra, hiz­kun­tza eta erli­jio inpo­sa­ke­taz bizitze­ra behar­tuak izan dira.

Men­de­bal­de­ko herriek beren gara­pen mili­ta­rrak eskain­tzen zien gai­ta­su­naz balia­tuz herriak zapal­du eta kolo­ni­za­tu zituz­ten, eta gaur orain­dik ere, ia bost men­de beran­dua­go, kolo­ni­zatzai­leek hasi­ta­ko eta lur­ja­beek eta herrial­de abe­ratse­tan egoitza duten mul­ti­na­zio­na­lek ber­matzen duten balia­bi­deen ustia­ke­ta eta pri­ba­ti­za­zioa jasan behar dute, egoe­ra horrek era­gi­ten duen pobre­zia­ren bik­ti­ma bihurtuz.

Urria­ren 12a, espai­niar indar arma­tuen eta guar­dia zibi­la­ri eskai­ni­ta­ko egu­na da ere bai. Esta­tu­ko indar poli­ti­ko, eko­no­mi­ko eta sozia­lek ome­nal­di egi­ten die­te egoe­ra­ren man­ten­tzean eta edo­zein alda­ke­ta (Monar­kia ere­dua, anto­la­ke­ta erre­pu­bli­kar bate­ga­tik aldatzea, herrien auto­de­ter­mi­na­zio esku­bi­de­ren gau­zatzea, etab.) gala­raz­te­ko orduan duten pape­ra saritze­ko. Euren aurre­ti­ko kolo­ni­zatzai­leek egin­da­koa­ren oho­rea eskei­ni eta haiek egin­da­ko bidea ‑zuzen­bi­de esta­tua­ren jan­tzi demo­kra­ti­koaz orain­goan- jarrai­tu deza­ten; herrien nor­ta­su­na sun­tsi­tu eta hain­bat esku­bi­de zibil, poli­ti­ko, lin­guis­ti­ko eta sozial zapal­tzea­ga­tik sari­tuak dira.

Horre­ga­tik dio­gu argi; soi­lik herri gai­xo bat ila­rrai­tu eta harro­tu dai­te­ke bere his­to­ria eta orai­nal­di geno­zi­da eta arra­zis­taz. Urria­ren 12an ez dago ezer ospatze­ko, eta arra­zoi asko herrion inde­pen­den­tzia ozen aldarrikatzeko.

Auke­ra izan­go da horre­ta­ra­ko; alde bate­tik Ezke­rral­de­ko Ikas­le Aber­tza­lea­kek Mama­ri­ga­ko Itsa­so­ko Ama esko­lan 9tatik aurre­ra anto­la­tu­ta­ko herri esko­le­tan par­te har­tuz, eta arratsal­dez Iru­ñean Inde­pen­den­tis­tak sareak 17:00etan Golem zine­me­ta­tik irten­da anto­la­tu duen mani­fes­ta­zio nazionalean.

Ses­tao­ko Gaz­te Asanblada
www​.ses​tao​ko​gaz​tea​san​bla​da​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *