Con­cen­tra­cio­nes en pro de los dere­chos de los y las pre­sas polí­ti­cas vas­cas en pue­blos y ciu­da­des de Eus­kal Herria

Lec­tu­ra de la aso­cia­ción Etxerat :

«Urri­ko Azken Osti­ra­la, bes­te behin ere, berri­ki atxi­lo­tuak eta tor­tu­ra­tuak izan diren gaz­teak eta euren seni­de eta lagu­nak gogo­ra­tuz hasi behar dugu. Gure besar­ka­da­rik sen­ti­ko­rre­na beraien­tzat. Madri­len, seni­deak jaza­rriak izan dira. Donos­tian, Igor Por­tu eta Mat­tin Sara­so­la gaz­te lesa­ka­rrek pai­ra­tu­ta­ko tor­tu­rak iker­tzen dituen epai­ke­ta­ren bai­tan, seni­de eta lagu­nak kol­pa­tuak izan ziren.

Errea­li­ta­te gor­di­na. Errea­li­ta­te min­gotza. Sufri­men­dua­ren kate amai­ga­bea. Aste­bu­ru hone­tan ber­tan, Cur­ti­sen dagoen Zigor Blan­co eus­kal pre­so poli­ti­koa ikus­te­ra zihoan lagun batek istri­pua izan zuen Biz­kaian. Urte­ko hamar­ga­rren istri­pua eus­kal pre­so poli­ti­koen seni­de eta lagu­nen­tzat. Bitar­tean, barro­teen arte­ko egoe­rak bere horre­tan jarraitzen du. Gose gre­ba Mur­tzian, gal­du­ta­ko aurrez aurre­koak, iso­la­men­dua, bakar­tzea… Gai­xo larrien ez askatzea, Bizi Oso­ra­ko Zigo­rra­ren aplikazioa…

Ihes­la­rien kon­tra­ko kan­pai­nak ere aurre­ra jarraitzen du. Urrian Joxe Mari Zal­dua­ri ome­nal­di eta agur hun­ki­ga­rria eskai­ni zaio Ezkio Itxa­son. Ita­liak hiru gaz­te inde­pen­den­tis­ta espai­nia­ra­tu ditu Erro­ma­ko Fis­ka­la­ren iritzia­ren aur­ka eta Vene­zue­lan dau­den erre­fu­xia­tu poli­ti­koen kon­tra­ko pre­sio media­ti­ko eta poli­ti­koa han­ditzen ari da.

Sin embar­go, es hora de dejar atrás todas estas con­cul­ca­cio­nes de los Dere­chos Huma­nos. Debe­mos de inten­tar mirar hacia ade­lan­te. Es el momen­to de dar pasos al fren­te. Por ello, anun­cia­mos que en las pró­xi­mas fechas vamos a hacer públi­cos dife­ren­tes ini­cia­ti­vas que impli­ca­rán a toda la socie­dad vas­ca en la defen­sa de los dere­chos de las y los pre­sos polí­ti­cos vascos.

Kru­del­ke­rian oina­rri duen espetxe poli­ti­ka hone­kin amai­tu behar dugu. Hil­tzen duen espetxe poli­ti­ka hone­kin guz­tion artean amai­tu behar dugu. Eus­kal pre­so poli­ti­koen esku­bi­deak behin­goz erres­pe­ta­tuak izan behar dira. Sufri­men­dua­re­kin buka­tu behar dugu. Bide berriak zabal­tzen ari dira gure herrian, itxa­ro­pe­na­ren atea zaba­lik dago eta nora­bi­de horre­tan ezin­bes­te­koa da gure seni­de eta lagun pre­so poli­ti­koen esku­bi­deen errespetua.

Los fami­lia­res, ami­gos y ami­gas de las y los pre­sos polí­ti­cos vas­cos no pue­den estar solos. Toda la socie­dad vas­ca debe de arro­par la deman­da de res­pe­to para los dere­chos de las y los pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Pro­fe­sio­na­les de dife­ren­tes ámbi­tos y otros miles y miles de ciu­da­da­nos y ciu­da­da­nas debe­mos empu­jar para aca­bar con una polí­ti­ca peni­ten­cia­ria cruel y que no con­lle­va más que sufrimiento.

Eus­kal pre­soak etxera!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *