Assem­bleia da Fun­daçom Gale­ga Con­tra a Impu­ni­da­de polo jul­ga­men­to dos cri­mes fran­quis­tas na Gali­za – Dia­rio Liberdade

«A Fun­da­ción Gale­ga Con­tra a Impu­ni­da­de, inte­gra­da por máis de 80 per­soas reuniu­se hoxe en Vigo e rati­fi­cou a súa deter­mi­na­ción de seguir apoian­do con todos os seus medios téc­ni­cos e huma­nos a que­re­la admi­ti­da pola Cáma­ra Fede­ral de Bos Aires para inves­ti­gar e xul­gar os cri­mes dos fran­quis­tas, fun­da­men­tal­men­te no que con­cer­ne a ós cri­mes de lesa huma­ni­da­de come­ti­dos na Galiza.
Pre­si­diu o acto Isaac Díaz Par­do, quen vai outor­gar poder nota­rial á Fun­da­ción para que denun­cie o ase­si­na­to do seu pai come­ti­do polos fran­quis­tas. Isaac afir­mou sen­tir­se «moi agra­de­ci­do por­que xen­te máis nova, que non viviu tan de cer­ca o fran­quis­mo, estea a pro­mo­ver esta bus­ca de xus­ti­za, tan necesaria».

Apro­bou­se por una­ni­mi­da­de que a pre­si­den­ta da FCI sexa Mari­ví Villa­ver­de, filla do depu­tado Elpi­dio Villa­ver­de. Mari­ví amo­sou­se emo­cio­na­da por­que «por fin, des­pois de tan­tos e tan­tos anos des­de que se come­te­ron eses cri­mes tan terri­bles se abra unha vía para facer xustiza».

Asi­mes­mo, o novo vice­pre­si­den­te da FCI, Fran­cis­co Pilla­do decla­rou­se orgu­llo­so de per­ten­cer a esta Fun­da­ción: «Acep­tei a vice­pre­si­den­cia da FCI por­que con­si­de­ro que rom­per a impu­ni­da­de dos cri­mi­nais de lesa huma­ni­da­de é unha cau­sa xus­ta, noble e que paga a pena».

Pilla­do qui­xo acla­rar expre­sa­men­te que «a Fun­da­ción non se con­ce­biu para bus­car vin­gan­za, senon xus­ti­za, e a xus­ti­za é un dos ali­cer­ces do esta­do de derei­to». «Como xa dixo Gandhi –sina­lou- se apli­cá­se­mos sem­pre o ollo por ollo a huma­ni­da­de entei­ra que­da­ria cega. A vin­gan­za é sem­pre cruel e irra­cio­nal, é o pre­lu­dio dos fanatismos».

Pilla­do expli­cou así o a súa filo­so­fía como vice­pre­si­den­te da FCI: «Can­tar á defen­sa da vida é o noso maior com­pro­mi­so, máis iso impli­ca denun­ciar ós xeno­ci­das e leva­los dian­te dos tri­bu­nais de xus­ti­za. Sem­pre sen­tín páni­co dos faná­ti­cos que, sen o noso con­sen­ti­men­to, pre­ten­den crear­nos paraí­sos. Como dixo Sta­nis­lac Lec, <ó paraí­so sem­pre se vai en coche fúne­bre>. Ás veces os maio­res xeno­ci­dios comé­ten­se en nome dos paraí­sos. Eu, como Albert Camús, tam­pou­co que­ro paraí­sos nos que non poi­da optar ó inferno».
Fran­cis­co Pilla­do leu o frag­men­to dun arti­go publi­ca­do por Le Mon­de (a raíz do pre­mio nobel de medi­ci­ña a Seve­ro Ochoa) na épo­ca fran­quis­ta, e que resu­me, can­do menos en par­te, o que os fran­quis­tas nos quitaron:

«Que pode­mos pen­sar dun país no que Picas­so non pode pin­tar, Seve­ro Ochoa non pode inves­ti­gar, Juan Ramón Jimé­nez, Rafael Alber­ti ou Luis Cer­nu­da non poden escri­bir, Pau Casals non pode dar con­cer­tos, María Casa­res non pode tra­ba­llar como actriz e Luis Buñuel non pode diri­xir cine».

Rema­tou a súa inter­ven­ción pedin­do «que a nosa voz, a voz das per­soas que tra­ba­lla­mos nes­ta Fun­da­ción, ser­va para recla­mar xus­ti­za fron­te ós res­pon­sá­beis da bar­ba­rie xeno­ci­da. Xeno­ci­dios nun­ca máis».», infor­ma a Fun­da­ción Gale­ga con­tra a Impunidade.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *