L’Au­dièn­cia Nacio­nal prohi­beix la mani­fes­ta­ció de la Dia­da per la lli­ber­tat de les pre­ses- LLi​ber​tat​.cat

Seguint amb la polí­ti­ca de prohi­bi­ció d’ac­tes d’ho­me­nat­ge o ben­vin­gu­da a pre­sos i pre­ses polí­ti­ques cata­la­nes, l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la ha prohi­bit la tra­di­cio­nal mani­fes­ta­ció que se cele­bra cada any a Bar­ce­lo­na coin­ci­dint amb la Dia­da Nacio­nal per tal de dema­nar la lli­ber­tat dels pre­sos i pre­ses polí­ti­ques catalanes. 

El jut­ge de l’òr­gan, Ismael Moreno, creu que l’ac­te podria supo­sar un delic­te d’e­nal­ti­ment del terro­ris­me. La con­cen­tra­ció, con­vo­ca­da pel col·lectiu de suport a pre­sos i pre­ses polí­ti­ques Res­cat, esta­va pre­vis­ta per a demà a la una del mig­dia al pas­seig del Born de Barcelona.

Nova­ment, ha estat la fis­ca­lia de l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la qui va dema­nar a l’alt tri­bu­nal que inves­ti­gués l’ac­te. En la inter­lo­cu­tò­ria, Moreno argu­men­ta que la prohi­bi­ció s’ha fet efec­ti­va per evi­tar «l’al­te­ra­ció de la pau social». El magis­trat ins­ta els cos­sos poli­cials espan­yol i cata­là a impe­dir la cele­bra­ció d’a­quest acte.

El pas­sat mes d’a­gost, l’Au­dièn­cia Nacio­nal ja va prohi­bir l’ac­te de ben­vin­gu­da a Lau­ra Rie­ra, alli­be­ra­da des­prés de nou anys a la pre­só, que s’ha­via de dur a ter­me en el marc de les Fes­tes de Grà­cia, així com el brin­dis per les pre­ses que se cele­bra cada any a les Fes­tes Alter­na­ti­ves de Sants. A Grà­cia, els Mos­sos d’Es­qua­dra van impe­dir la lec­tu­ra d’un comu­ni­cat de des­con­vo­ca­tò­ria de l’ac­te, cosa que va donar com a resul­tat un detingut.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *