«Borro­kan­rro­la», faxis­moa­ren eta arra­za­ke­ria­ren aur­ka­ko soi­nu ban­da berria

«Borro­kan­rro­la», faxis­moa­ren eta arra­za­ke­ria­ren aur­ka­ko soi­nu ban­da berria

p048_f02_97x97.jpg

Kol­do OTAMENDI | DONOSTIA

Faxis­moa­ren eta arra­za­ke­ria­ren kon­tra­ko borro­kak badu soi­nu ban­da berria: «Borro­kan­rro­la». Eus­kal Herri­ko mugi­men­du anti­fa­xis­ta­ren eki­me­nez, eta Fer Apoa (Estri­ca­lla) eta Aitor Koli­nas (Sus­pen­ders) musi­ka­riek bul­tza­tu­ta, Eus­kal Herri­ko hogei musi­ka tal­dek bat egin dute bil­du­ma berri hau osatze­ko: tar­tean, Maca­rra­da, Stu­pen­da Jones, Oli­ba Gorriak, Ihes­ki­de, Sermond“s, Des-Kon­trol, Pib All Stars, Sus­pen­ders, Itzia­rren Semeak, Akatz eta The Spar­teens… Bil­du­man par­te har­tzen duten tal­deen artean, musi­ka aniz­ta­su­na da nagu­si, beti ere rock musi­ka­ren bai­tan, tal­deak auke­ratze­ko unean eus­kal musi­ka esze­na­ko errea­li­ta­te ezber­di­nak jaso nahi izan dire­la­rik. Tal­de eza­gun eta kon­tsa­kra­tue­ta­tik bidea urratzen ari diren tal­dee­ta­raino, under­ground giro­ko musi­ka tal­deak ahan­tzi gabe, bil­du­ma era­kar­ga­rria osa­tu dute, gaur egun egi­ten den musi­ka zuta­be nagu­sitzat hartuta.

Faxis­moa­ren eta arra­za­ke­ria­ren kon­tra­ko bil­du­ma hau orain argi­ta­ratzea ez da kasua­li­ta­te hut­sa. Fer Apoak, dis­koa­ren sor­kun­tzan eta musi­ka tal­deen auke­ra­ke­tan ibi­li denak, horre­la uler­tzen du egun bizi dugun egoe­ra: «Azken hila­be­tee­tan faxis­moa­ren adie­raz­pi­de ezber­di­nen gora­ka­da nabar­men bat bizi izan dugu gurean. Hegoa­fri­ka­ko Mun­du­ko Fut­bol Txa­pel­ke­ta­ren ondo­re­nak adi­bi­de txi­ki bat bes­te­rik ez dira izan, non eskui­ne­ko espai­niar­ta­sun bor­titze­na kale­ra­tu den».

Alta, kez­ka hori ez da azken hila­be­te­ta­ko ger­ta­ka­rie­ta­ra soi­lik mugatzen. Azken urte haue­tan eskui­ne­ko mugi­men­duek pau­so era­gin­ko­rrak eman dituz­te ire­kiak dituz­ten fren­te anitze­tan. «90eko hamar­ka­dan, Euro­pa osoan heda­tu zen Skin-Nazi mugi­men­dua gure­ra ere iritsi da, eta sen­dotzen ari da. Hemen badi­ra espai­niar faxis­moa­re­kin lotu­ri­ko era­kun­deak, bai­na eus­kal naziak ere badi­ra. Inter­net sarean dute pre­sen­tzia nagu­si­ki, baino kalean ere nabar­men­tzen hasi dira. Zen­tzu horre­tan, ez dugu ahan­tzi behar eskuin mutu­rre­ko Falan­ge y Tra­di­cion Espa­ño­la beza­la­ko era­kun­deak inpu­ni­ta­te osoz eki­nean ari dire­la… Eta bide berean, Espa­ña 2000, Fren­te Nacional…Beti izan dira hor, ez da gau­za berria, bai­na inoiz baino indar­tsua­go dau­de egun», azal­du du. Musi­ka mun­duan ere eskuin mutu­rre­ko adie­raz­pe­nek isla badu­te. Due­la urte batzuk ezi­nez­koa ziru­die­na, egun errea­li­ta­tea da: «Irun eta Erren­te­ria aldean bada RAC (Rock Against Comu­nist) musi­ka era lan­tzen duen eus­kal tal­de bat. Odo­la­ren Men­de­kua dute ize­na, eus­ka­raz abes­ten dituz­te kan­tuak eta eskuin mutu­rre­ko pen­tsae­ra faxis­ta argia ager­tzen dute».

Musi­ka mugimendutik

Dis­ko bil­du­ma hau osatze­ko, musi­ka tal­deen inpli­ka­zioa han­dia izan da. Pro­po­sa­me­na musi­ka mun­du­tik jaio zen, eta musi­ka­ri berak izan dira egi­tas­moa koor­di­natzen eta anto­la­ke­ta lane­tan ibi­li dire­nak. Aitor Koli­na­sek honeal azal­du du: «Musi­ka tal­deen inpli­ka­zioa han­dia izan da pro­ze­su osoan zehar. Musi­ka beti izan da boz­go­rai­lu era­gin­ko­rra mezua hedatze­ko, eta faxis­moa­ren kon­tra­ko borro­ka­ren gaur egun­go soi­nu ban­da egin nahi izan dugu». Dis­koa­ren libu­rux­kan ager­tzen den esal­di batek labur­bil­du deza­ke argi­ro bil­du­ma­ren mezua: «Mai­ta eza­zu musi­ka. Gorro­to itza­zu faxis­moa eta arra­zis­moa!». Lelo eza­gun horre­kin bat egin dute hogei musi­ka tal­dek, zein­tzuk kan­tu bana eskai­ni duten musutruk.

Oro­ko­rrean, bil­du­man ager­tzen diren kan­tu gehie­nak azken bi urte haue­tan gra­ba­tu­ta­koak dira, eta tal­de bakoitzak argi­ta­ra­tu ditu beren dis­koe­tan. Horie­ta­ko asko, berri­ki kale­ra­tu diren dis­koe­tan dira, eta bes­te batzuk las­ter iku­si­ko dute argia, ordea. Alta, bil­du­man badi­ra kan­tu zaha­rra­goak eta zen­bait bitxi­ke­ria ere. «Mor­tis Cau­sa tal­dea­ren kan­tu esan­gu­ratsu bat berres­ku­ra­tu nahi izan dugu bil­du­ma­ra­ko», dio Koli­na­sek. «Tal­deak gra­ba­ke­tak eta kan­tu berriak egi­ten jarraitzen badu ere, “Fuer­za con­tra el sis­te­ma” kan­tua ere­ser­ki modu­ko bat da eta abes­ti hau bil­du­man sar­tzeak balio bere­zia ema­ten dio lana­ri», zehaz­tu du musi­ka­ri bil­bo­ta­rrak. Aipa­tu­ri­ko kan­tua 1993. urtean gra­ba­tu zen, eta nahiz eta den­bo­ra asko pasa erre­gis­tra­tu zene­tik, ez du bere zen­tzua galdu.

Musi­kal­ki dis­ko anitza egin nahi izan dute anto­latzai­leek. «Ez genuen musi­ka mota baka­rre­ko bil­du­ma bat osa­tu nahi. Faxis­moa borro­katze­ko era uga­ri dago, eta musi­ka errit­mo ezber­di­nak horren leku­ko argia dira», dio Fer Apoak. Rock hitza era­bi­li dute dis­koa­ren aza­lean, bai­na lau hiz­ki horien atzean musi­ka era ezber­di­nek bat egi­ten dute dis­koak irau­ten duen ia 70 minu­tue­tan. Reg­gaea, pun­ka, hard­co­re azka­rra, punk-rock bizia, ye-ye era­koak… bai eta bala­da antze­ko bat ere. Zen­tzu horre­tan, «musi­ka era guz­tiak dira balio­ga­rri faxis­moa­ren aur­ka­ko borrokan».

Mezua eta jarrera

Bil­du­ma­ko kan­tuen gaiak ez dau­de espre­su­ki lotu­ta faxis­moa­ren kon­tra­ko borro­ka­re­kin. Alde horre­ta­tik, musi­ka tal­deei aska­ta­su­na eman nahi izan die­te abes­tia auke­ratze­ko orduan: «Ez genuen nahi dis­ko osoan zehar ideia bera erre­pi­katzea. Tal­deen kon­pro­mi­soa egu­ne­ro­koan islatzen da, eta ez baka­rrik kan­tu zehatz batzue­ta­ko hitze­tan», dio Sus­pen­ders tal­de­ko ahots Aitor Kolinasek.

Disei­nu ede­rre­ko libu­rux­kan bil­du­ta, musi­ka tal­deen gai­ne­ko infor­ma­zioa eta kan­tuen letrak bil­tzen dira tal­dea­ren argaz­kia­re­kin bate­ra. Era berean, faxis­moa­ren kon­tra borro­kan era­gi­le diren zen­bait web­gu­ne eta era­kun­de ezber­di­nen lotu­rak ere jasotzen dira, infor­ma­zioa esku­ratzeaz gain, musi­ka eta alda­rri­ka­pe­na uztar­tuz. Dis­ko bil­du­ma­ren lehen edi­zio hau zaz­pi euro­ren tru­ke esku­ra dai­te­ke ohi­ko leku alter­na­ti­boe­tan eta musi­ka den­de­tan. Sarean hel­bi­de elek­tro­ni­ko bat ego­ki­tu dute Inter­net bidez­ko eskae­rak egi­te­ko: sare.​antifaxista@​gmail.​com. Hor bidal­tze gas­tuak gehi­tu­ta, dis­koa etxe­raino bidal­tzen dute. Dis­koen sal­men­ta­tik esku­ratzen diren ete­kin guz­tiak borro­ka anti­fa­xis­ta sus­tatze­ko era­bi­li­ko dituz­te, zehaz­ki, azken urte haue­tan guz­tie­tan izan diren epai­ke­ta eta isu­nak ordain­tze­ra bide­ra­tu­ko da.

Aurre­ra begi­ra, dis­ko bil­du­ma aur­kez­te­ko zuze­ne­ko kon­tzer­tuak anto­latzen hasiak dira. Lehen­da­bi­zi­koa, abuz­tua­ren 21ean izan­go da, Bil­bo­ko Zaz­pi Katu gaz­tetxean. Epe labu­rrean, dis­koan par­te har­tu duten musi­ka tal­dee­kin jaial­di han­di bat egi­te­ko asmoa dute, bai­na orain­dik ez dute data erabaki.

Fitxa

Dis­koa: «Borro­kan­rro­la Faxis­moa­ren aurka».

Dis­koetxea: Autoekoizpena.

Kan­tu kopu­rua: Hogei.

Tal­deak: Stu­pen­da Jones + Ihes­bi­de + Bajo Pre­sion + Kale­gi­nez + Radio Akti­va + Des-Kon­trol + Akatz + Infer­nu­ko Pan­pi­nak + Sus­pen­ders + Trig­ger Tra­vis + Maca­rra­da + Estri­ca­lla + Itzia­rren Semeak + Mor­tis Cau­sa + Sermond´s + Oli­ba Gorriak * Pleo­na­kis Plek­tos + Dale Ke Aun Res­pi­ra + Pib All Stars + The Sparteens.

Irau­pe­na: 67 minutu.

For­ma­toa: CD‑a.

Sal­neu­rria: 7 euro.

Sarean: sarean​ti​fa​xis​ta​.blogs​pot​.com.

musu-truk

«Dis­koan par­te har­tu duten tal­de guz­tiek musu-truk egin dute, tru­kean inon­go diru sari­rik jaso gabe. Aurre­ra begi­ra, bil­du­ma lan gehia­go izan­go dire­la­koan gaude»

mezua heda­tuz

«Gure mezua hedatze­ko tres­na era­gin­ko­rra da musi­ka. Asko gara faxis­moa­ren kon­tra­ko borro­kan anpli­fi­ka­do­reak era­bil­tzen ditugunak»

Mezu baka­rra hedatze­ko, musi­ka era ezberdinak

Uga­riak dira gurean urtean zehar argi­ta­ratzen diren dis­ko bil­du­mak: dis­koetxeek, musi­ka kolek­ti­boek, elkar­teek, era­kun­deek edo­ta gaz­te kolek­ti­boek for­mu­la hau era­bi­li izan dute noiz edo noiz. Horie­ta­ko asko, borro­ka mota bati, edo­ta sala­ke­ta zehatz bati atxi­ki­ta hel­tzen dira, musi­ka, ideiak zabal­tze­ko eta mezua hedatze­ko tres­na balia­ga­rria dela alda­rri­ka­tuz. Horie­ta­ko bat dugu faxis­moa­ren kon­tra­ko bil­du­ma berri hau.

Dis­ko bil­du­ma anitza eta kolo­retsua da «Borro­kan­rro­la Faxis­moa­ren aur­ka» ize­ne­ko bil­du­ma hau. Hogei musi­ka tal­dek bat egi­ten dute, bakoitzak kan­tu bat eskai­niz eta tru­kean inola­ko diru sari­rik jaso gabe, musu-truk. Eus­kal Herria luze-zaba­lean har­tzen duen bil­du­ma da hona­koa; nagu­si­ki Biz­kaia eta Gipuz­koa­ko tal­deak batu ditu eta emaitza anitza izan da musi­ka esti­loei dago­kie­nez. Egia da ber­tan topa­tu ahal diren 20 kan­tuek ez dio­te­la ezer berri­rik eskain­tzen Eus­kal herri­ko musi­ka esze­na­ri, izan ere, lehen bolu­men hone­ta­ko kan­tu guz­tiak aurrez argi­ta­ra­tuak izan dira tal­de bakoitzak pla­za­ra­tu­ta­ko dis­koe­tan. Alta, bil­du­ma entzu­ne­rraz, atse­gin eta esan­gu­ratsua dela ezin dai­te­ke uka, gaur egun egi­ten den musi­ka­ren ispi­lu argi bila­ka­tu­ta. Bitxia da ikus­tea, nola, ideia eta mezu zehatz baten geriz­pean, musi­ka era ezber­di­ne­ko musi­ka tal­deek bat egin deza­ke­ten. Estri­ca­lla­ren hard­co­re azka­rre­tik, Stu­pen­da Jone­sen punk-roc­ke­ra, Akatz tal­dea­ren errit­mo beroe­ta­tik, The Spar­teens tal­dea­ren ye-ye esti­lo­raino, musi­ka eskain­tza zabal eta kolo­retsua ager­tzen du lanak. Alta, musi­ka tal­de hauek guz­tiak ideia bakar batek elkar­tzen ditu: faxis­moa­ren eta arra­za­ke­ria­ren kon­tra­ko eten­ga­be­ko borro­kak, hain zuzen.

Kol­do OTAMENDI

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *