“Esta­tu­rik gabe­ko herriak Euro­pa kapi­ta­lis­tan” jar­du­nal­diak Saka­nan- Askapena

Aska­pe­na­ren Jar­du­nal­diak Saka­nan «Euro­pa­ko Herriak»

Dato­zen egu­no­tan, oste­gu­ne­tik larun­ba­ta bitar­tean (ekai­nak 17 – 19) “Esta­tu­rik gabe­ko herriak Euro­pa kapi­ta­lis­tan” ize­ne­ko jar­du­nal­diak ozpa­tu­ko dira Saka­nan Aska­pe­na­ren esku­tik. Euro­pa­ko herrien borro­kaz min­tzatze­ko para­da, eta zehaz­ta­sun gehia­go­re­kin Herrial­de Kata­la­nak, Irlan­da eta Esko­zia­ko pro­ze­suak izan­go dira azter­gai herrial­de haue­ta­tik eto­rri­ta­ko hiru gon­bi­da­tuen esku­tik: Joan Teran, CUP eta Enda­vant; Kath­leen Fun­chion, Sin Fei­ne­ko zine­gotzia eta Jack Fer­gu­son, SSP Scot­tish Socia­list Party.

Hitzal­die­taz gain, larun­ba­tean afa­ri herri­koia eta kon­tzer­tuak, non tal­de Gali­zar batek har­tu­ko duen par­te, izan­go dira Altsasun.

Egi­ta­raua:

Ekai­nak 17 Osteguna.

 • Irur­tzun: 19:30etan Iratxo Elkar­tean hitzal­dia “Herrial­de kata­la­ne­ta­ko egoe­ra poli­ti­koa” Hiz­la­ria: Joan Teran, CUP eta Enda­vant era­kun­dee­ta­ko militantea
 • Ekai­nak 18 Ostirala.

 • Altsa­sun: 19:00etan Zubi Ondo Elkar­tean “Irlan­dar pro­ze­sua­ren ingu­ruan sola­sal­dia”. Hiz­la­ria: Kath­leen Fun­chion, Sin Fei­ne­ko zinegotzia.
 • Uhar­te Ara­ki­len: 20:00etan Uda­letxean hitzal­dia “Esko­zia­ko egoe­ra poli­ti­koa eta sozia­la buruz”. Hiz­la­riak: Jack Fer­gu­son, SSP Scot­tish Socia­list Party (Esko­zia­ko Alder­di Sozialista)
 • Ekai­nak 19 Larunbata

 • Altsa­sun: 19:00etan Ior­tia Kul­tur Gunean mahai ingu­rua:
  Esta­tu gabe­ko herriak Euro­pa kapi­ta­lis­tan: egun­go egoe­ra eta erronkak”
 • 21:30 Herri Afa­ria Zubi Ondo Elkar­tean. Txar­te­lak ohi­ko lekue­tan salgai.
 • 24:00 Elkar­ta­sun kon­tzer­tua Alsa­su­ko Gaztetxean
  Bas­tards on Para­de (Punk Folk Gali­za) + Herri­ka­dak (Punk Urduńa Laudio)
 • Gora herrion Europa!

  Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

  Twitter
  Facebook
  Telegram

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *