“Esta­tu­rik gabe­ko herriak Euro­pa kapi­ta­lis­tan” jar­du­nal­diak Saka­nan- Askapena

Aska­pe­na­ren Jar­du­nal­diak Saka­nan «Euro­pa­ko Herriak»

Dato­zen egu­no­tan, oste­gu­ne­tik larun­ba­ta bitar­tean (ekai­nak 17 – 19) “Esta­tu­rik gabe­ko herriak Euro­pa kapi­ta­lis­tan” ize­ne­ko jar­du­nal­diak ozpa­tu­ko dira Saka­nan Aska­pe­na­ren esku­tik. Euro­pa­ko herrien borro­kaz min­tzatze­ko para­da, eta zehaz­ta­sun gehia­go­re­kin Herrial­de Kata­la­nak, Irlan­da eta Esko­zia­ko pro­ze­suak izan­go dira azter­gai herrial­de haue­ta­tik eto­rri­ta­ko hiru gon­bi­da­tuen esku­tik: Joan Teran, CUP eta Enda­vant; Kath­leen Fun­chion, Sin Fei­ne­ko zine­gotzia eta Jack Fer­gu­son, SSP Scot­tish Socia­list Party.

Hitzal­die­taz gain, larun­ba­tean afa­ri herri­koia eta kon­tzer­tuak, non tal­de Gali­zar batek har­tu­ko duen par­te, izan­go dira Altsasun.

Egi­ta­raua:

Ekai­nak 17 Osteguna.

 • Irur­tzun: 19:30etan Iratxo Elkar­tean hitzal­dia “Herrial­de kata­la­ne­ta­ko egoe­ra poli­ti­koa” Hiz­la­ria: Joan Teran, CUP eta Enda­vant era­kun­dee­ta­ko militantea
 • Ekai­nak 18 Ostirala.

 • Altsa­sun: 19:00etan Zubi Ondo Elkar­tean “Irlan­dar pro­ze­sua­ren ingu­ruan sola­sal­dia”. Hiz­la­ria: Kath­leen Fun­chion, Sin Fei­ne­ko zinegotzia.
 • Uhar­te Ara­ki­len: 20:00etan Uda­letxean hitzal­dia “Esko­zia­ko egoe­ra poli­ti­koa eta sozia­la buruz”. Hiz­la­riak: Jack Fer­gu­son, SSP Scot­tish Socia­list Party (Esko­zia­ko Alder­di Sozialista)
 • Ekai­nak 19 Larunbata

 • Altsa­sun: 19:00etan Ior­tia Kul­tur Gunean mahai ingu­rua:
  Esta­tu gabe­ko herriak Euro­pa kapi­ta­lis­tan: egun­go egoe­ra eta erronkak”
 • 21:30 Herri Afa­ria Zubi Ondo Elkar­tean. Txar­te­lak ohi­ko lekue­tan salgai.
 • 24:00 Elkar­ta­sun kon­tzer­tua Alsa­su­ko Gaztetxean
  Bas­tards on Para­de (Punk Folk Gali­za) + Herri­ka­dak (Punk Urduńa Laudio)
 • Gora herrion Europa!

  Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

  Share on facebook
  Share on Facebook
  Share on twitter
  Share on Twitter

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *