“Esta­tu­rik gabe­ko herriak Euro­pa kapi­ta­lis­tan” jar­du­nal­diak Saka­nan- Aska­pe­na

Aska­pe­na­ren Jar­du­nal­diak Saka­nan «Euro­pa­ko Herriak»

Dato­zen egu­no­tan, oste­gu­ne­tik larun­ba­ta bitar­tean (ekai­nak 17 – 19) “Esta­tu­rik gabe­ko herriak Euro­pa kapi­ta­lis­tan” ize­ne­ko jar­du­nal­diak ozpa­tu­ko dira Saka­nan Aska­pe­na­ren esku­tik. Euro­pa­ko herrien borro­kaz min­tzatze­ko para­da, eta zehaz­ta­sun gehia­go­re­kin Herrial­de Kata­la­nak, Irlan­da eta Esko­zia­ko pro­ze­suak izan­go dira azter­gai herrial­de haue­ta­tik eto­rri­ta­ko hiru gon­bi­da­tuen esku­tik: Joan Teran, CUP eta Enda­vant; Kath­leen Fun­chion, Sin Fei­ne­ko zine­gotzia eta Jack Fer­gu­son, SSP Scot­tish Socia­list Party.

Hitzal­die­taz gain, larun­ba­tean afa­ri herri­koia eta kon­tzer­tuak, non tal­de Gali­zar batek har­tu­ko duen par­te, izan­go dira Altsa­sun.

Egi­ta­raua:

Ekai­nak 17 Oste­gu­na.

 • Irur­tzun: 19:30etan Iratxo Elkar­tean hitzal­dia “Herrial­de kata­la­ne­ta­ko egoe­ra poli­ti­koa” Hiz­la­ria: Joan Teran, CUP eta Enda­vant era­kun­dee­ta­ko mili­tan­tea
 • Ekai­nak 18 Osti­ra­la.

 • Altsa­sun: 19:00etan Zubi Ondo Elkar­tean “Irlan­dar pro­ze­sua­ren ingu­ruan sola­sal­dia”. Hiz­la­ria: Kath­leen Fun­chion, Sin Fei­ne­ko zine­gotzia.
 • Uhar­te Ara­ki­len: 20:00etan Uda­letxean hitzal­dia “Esko­zia­ko egoe­ra poli­ti­koa eta sozia­la buruz”. Hiz­la­riak: Jack Fer­gu­son, SSP Scot­tish Socia­list Party (Esko­zia­ko Alder­di Sozia­lis­ta)
 • Ekai­nak 19 Larun­ba­ta

 • Altsa­sun: 19:00etan Ior­tia Kul­tur Gunean mahai ingu­rua:
  Esta­tu gabe­ko herriak Euro­pa kapi­ta­lis­tan: egun­go egoe­ra eta erron­kak”
 • 21:30 Herri Afa­ria Zubi Ondo Elkar­tean. Txar­te­lak ohi­ko lekue­tan sal­gai.
 • 24:00 Elkar­ta­sun kon­tzer­tua Alsa­su­ko Gaz­tetxean
  Bas­tards on Para­de (Punk Folk Gali­za) + Herri­ka­dak (Punk Urduńa Lau­dio)
 • Gora herrion Euro­pa!

  Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

  Share on facebook
  Share on Facebook
  Share on twitter
  Share on Twitter

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *