Al-Nak­ba egu­na, maiatza­rean 15ean. Pales­ti­na­ri elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko para­da.- Askapena

62 urte bete­ko dira dato­rren maiatza­ren 15ean Israel­go esta­tua sor­tu zene­tik, pales­ti­na­rrek “Hoda­men­dia” izen­da­tu zuten egu­na. Urte­ro beza­la Pales­ti­na­re­kin elkar­ta­su­na lan­tzen dugun era­gi­leok mobi­li­za­zio eta eki­men anitz anto­la­tu ditu­gu Eus­kal Herri osoan zehar. Horre­taz gain, argaz­ki bil­du­ma egi­te­ra goaz, herriz herri edo­ta leku esan­gu­ratsue­tan gon­bi­datzen zai­tuz­te­gu ikur pales­ti­na­rre­kin argaz­kiak ate­ra eta guri bidal­tze­ra (info@​askapena.​org hel­bi­de­ra), horre­la guz­tion artean elkar­ta­sun argaz­ki bil­du­ma osa dezagun.

1948ko maiatza­ren 15ean Israel­go Esta­tua sor­tu zenean, pales­ti­na­rren­tza­ko Nak­ba (Hon­da­men­dia) izan zen. Baz­ter­ke­rian oina­rritzen sio­nis­moa ideo­lo­gia izan zen sor­tu berria zen Israel­go Esta­tua­ren ezau­ga­rri nagu­sia. Soi­lik judu­ta­rren­tzat izan­go zen Esta­tu bat sor­tu nahi zuten, bes­te guz­tiei oina­rriz­ko esku­bi­deak uka­tuz. Eta inda­rrez ekin zio­ten hel­bu­ru horri. Deir Ias­sin herrian israel­da­rrek egin zuten sarras­kia pales­ti­na­rrek euren etxeak uzte­ko izua zabal­tzea zuen helburu.Horren ondo­rioz, mila­ka pales­ti­nar erre­fu­xia­tu bila­ka­tu zen, euren etxeak utzi ondo­ren Gaza eta Zis­jor­da­nian ez ezik ingu­ru­ko herrial­dee­tan ere. Egun ia lau mili­oi dira erre­fu­xia­tu pales­ti­na­rrak, 1948an euren etxeak utzi behar izan zute­nen oinordekoak.

Erre­fu­xia­tuen afe­ra kon­pon­tzea Pales­ti­nak bizi duen gataz­ka gain­ditze­ko ezin­bes­te­koa da. Hori da hain zuzen ere Israe­li boi­kot nazioar­te­ko eki­me­nak egi­ten duen alda­rri­ka­pe­ne­ta­ko bat, erre­fu­xia­tuak euren etxee­ta­ra etor­tze­ko esku­bi­dea gauzatzea.

Hegoa­fri­kak urte­tan pai­ra­tu zuen apartheid sis­te­ma­re­kin amaitze­ko borro­kan nazioar­te­ko boi­ko­tak era­gin haun­dia izan zuen, eta ildo horre­ta­tik abia­tu­ta Pales­ti­na­ko era­gi­le uga­rik Israe­li boi­ko­ta egi­te­ko deial­dia egin zuten.

Orohar, Israe­lek pales­ti­na­rren esku­bi­deak erres­pe­tatzen ez dituen bitar­tean Esta­tu adie­raz­pe­nik ez onar­tzea da boi­ko­ta­ren egi­tas­moa. Eus­kal Herrian ere Aska­pe­nak eta era­gi­le uga­rik bat egi­ten dugu boi­ko­ta­re­kin eta ez dugu Esta­tu sio­nis­ta­ren adie­raz­pe­nik gure artean onartuko.

Hone­kin bate­ra, Pales­ti­na­ko eta Eus­kal Herri­ko kul­tur, kul­tur, hez­kuntz eta kirol era­gi­leen arte­ko harre­ma­nak, elka­re­za­gutza eta elkar­ta­su­na bul­tzatze­ko kon­pro­mi­soa har­tzen dugu.
Ildo hone­tan, Aska­pe­nak dial­dia egi­ten du Eus­kal Herrian zehar Nak­ba gogo­ratze­ko anto­la­tu diren eki­me­ne­tan par­te hartzeko.

Gora Pales­ti­na!

Gora herrion arte­ko elkartasuna!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *