Azke­nean, Egun­ka­ria libre – Bai Eus­kal Herriari

Lehe­nik, gure besar­ka­da beroe­na eskai­ni nahi die­gu Joan Mari
Torreal­dai, Iña­ki Uria, Txe­ma Auz­men­di, Martxe­lo Ota­men­di eta Xabier
Olea­ga­ri. Azke­nean EGUNKARIA LIBRE!

Orain­dik arlo eko­no­mi­koa­ri buruz­ko epaia ate­ratze­ke bada­go ere,
kon­tuak ate­ratze­ko garaia hel­du dela­koan gaude.

Jus­ti­zia eza­gutzen ez duen sis­te­ma judi­zia­lak bete du bere funtzioa.
Egun­ka­ria itxi zuen, hain­bat eta hain­bat eus­kal herri­tar atxilotu,
tor­tu­ra­tu, kri­mi­na­li­za­tu eta gar­tze­le­ra­tu zituen; eta orain sistemaren
aur­pe­gia gar­bitze­ko hel­bu­rua bete nahi du. PSEk, lot­sa gutxirekin,
Espai­nian jus­ti­ziak fun­tzio­natzen due­la sines­ta­ra­zi nahi­ko digu.

Gaur­ko sen­ten­tziak ez dio itxa­ro­pe­na­ri zirri­ki­tu­rik ire­kitzen. Hor
dugu Egun­ka­ria­ren arlo eko­no­mi­koa­ri lotu­ri­koa eta Udal­bil­tza bezalako
auziak hor dirau­te eta bide bere­tik eten izan dituz­ten proiektuen
zerren­dak ez du amaierarik.

Jus­ti­zia oina­rri ez duen sis­te­ma judi­zial baten­ga­tik ezin liteke
jus­ti­zia­rik espe­ro. Hale­re hain­bat alder­di poli­ti­kok, auziperatuek
izan dituz­ten ondo­rio per­tso­nal, sozial eta eko­no­mi­koen­ga­tik kalte
ordai­nak eskatzea­ri ekin diote.

Ez du zen­tzu­rik, kon­pon ezi­nak diren ondo­rion­ga­tik aur­pe­gia zuritzea
eskatzeak. Ez dugu minu­tu bat gal­du­ko, Espai­niar Gober­nuak eginiko
kal­teak eko­no­mi­ko­ki zen­ba­tu nahian, ezi­nez­koa bait da! Ez dago diru
aski mun­duan egi­ni­ko kal­tea konpontzeko.

Alder­di poli­ti­koek, horre­la­ko­rik gehia­go ger­ta ez dadin konpromisoak
har­tu behar­ko lituz­ke­te. Alder­di intere­sen gai­ne­tik, interes
elek­to­ra­len gai­ne­tik, herri gisa ema­ten diren era­soen aurrean ardura
poli­ti­koaz jokatzea dago­kie politikariei.

Gaur egun poz­ga­rria bada ere, inoiz baino pre­sen­tea­go dugu Euskal
Herria­ren aur­ka­ko gurutza­dak ez due­la ete­nik, eus­kal nortasuna
desitxu­ra­tu eta zatitze­ko estra­te­gian sakon­tzen ari dire­la eta 2600
egun baino gehia­go iga­ro ditu­gu­la EGUNKARIA erail zutenetik.

Eus­kal Herrian, 2010eko api­ri­la­ren 1ean

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *