«…Guk, hemen eta orain, espetxea dugu borro­ka espa­rru» por Endi­ka Abad, pre­so poli­ti­co vasco

Agur t´erdi!
Ala­cant-en gati­bu gai­tuz­ten Eus­kal Pre­so Poli­ti­koak, Espai­nian eta Fran­tzian sun­tsi­pen espetxee­tan dauz­ka­ten gai­non­tze­ko bur­ki­dee­kin bate­ra, borro­ka eta errei­bin­di­ka­zio dina­mi­ka bati ekin­go dio­gu. Pasa berri den urta­rri­lean jarri dugu lehen muga­rria. eta ideia haue­ta­ra bil­du nahi zai­tuz­te­gu, lehe­nik eta behin, esku­titz honen har­tzai­le guztiak:
Borro­ka­ra. Borro­ka ez bai­ta hurru­ne­ko zelaie­tan egi­ten; kalean, ins­ti­tu­zioe­tan, ikas­tetxee­tan, lantegietan,…bakoitzak bere duen espa­rru horre­tan garatzen bai­ta. Eta guk, hemen eta orain espetxea dugu borro­ka espa­rru. Eus­kal herri­ta­rroi, oro har ukatzen zaiz­ki­gun esku­bi­de ezber­di­nen artean bai­ti­ra, beren-bere­gi eus­kal pre­so poli­ti­koei sis­te­ma­ti­ko­ki ukatzen zaiz­ki­gu­nak. Horra gure eki­me­na­ren zioak:

Espetxean bizi dugun egoe­ra ezin bai­ta Eus­kal Herrian bizi den jazar­pen egoe­ra­tik bereiz­tu. Aspal­di­da­nik uzta­rri berean jarriak bait dituz­te gober­nu espai­niar zein fran­tse­sak herri esku­bi­deen uka­zio sis­te­ma­ti­koak, eta espetxe­ra­tu gai­tuz­te­non esku­bi­de fun­tsez­koe­nen zapal­ke­tak. Azken urteo­tan maiz altxa­tu dugu gure boza ukatzen zaiz­ki­gun esku­bi­de hauen alda­rri­ka­pe­nean, eta orain­go hone­tan ere hori­xe gure pro­tes­tal­dia­ren arrazoiak:

-Gai­xo­ta­sun larri eta sen­dae­zi­nak dituz­ten Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen kale­ratzea eskatzen dugu. Espai­nian espetxe lege­diak bere 92. arti­ku­luan, dioe­na betetzea, eta horren­bes­tez, eus­kal herri­ta­rroi ezar­tzen zaiz­ki­gun sal­bues­pe­nez­ko leendikage inter­pre­ta­zio anke­rrei amaie­ra ematea.
‑Bakar­tze poli­ti­ka­re­kin amaitzea. Ez bai­ti­ra lege inter­pre­ta­zio anke­rrak gure bizi-bal­din­tze­tan era­gi­ten duten baka­rrak. Espetxe ber­be­ra­tan gai­tuz­ten hain­bat eus­kal herri­tar elka­rren­gan­dik bakar­tu­ta gai­tuz­te. Poli­ti­ka honi amaie­ra ema­tea eskatzen dugu.
‑Bizi arte­ko espetxe zigo­rrik ez. Espetxe lege­dia­ren sal­bues­pe­nez­ko apli­ka­zioek ahal­bi­detzen bait dute eus­kal herri­ta­rrok espetxean 30 edo­ta 40 urte­rar­te­ko zigo­rrak bete behar iza­tea. Poli­ti­ka bide­ga­be eta anker honen amaie­ra exijitzen dugu.

Ikus dai­te­kee­nez, giza­ki beza­la gure era­ba­te­ko sun­tsi­pe­na bilatzen duen, eta mili­tan­te poli­ti­ko gare­nez gero gure errei­bin­di­ka­zioa (garen horri uko egi­tea) jomu­ga duten neu­rriak ezar­tzen zaiz­ki­gu. Amaitzeko;

-Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Eus­kal Herri­ratzea. Dagoz­ki­gun esku­bi­deen jabe gure seni­deen­ga­tik ger­tu, inola­ko txan­taia­ren obje­tu izan ez gai­te­zen. Esta­tuek, gure seni­deen bizia, eta osa­su­na ez deza­ten txan­taia­ra­ko ele­men­tu gisa erabili.
‑Esta­tus poli­ti­koa onar­tua izan daki­gu­la. Eus­kal Herria­ren eta eus­kal herri­ta­rron aska­ta­su­na­ren alda­rri­ka­pen eta defen­tsan jar­du­tea­ren ondo­rioz espetxe­ra­tu gai­tuz­te, arra­zoi poli­ti­koak beraz. Honen­bes­tez, esta­tus horren onar­pe­na alda­rri­katzen dugu.

Hona hemen zuen­ga­na jotzea­ren arra­zoiak: Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boak hasi duen borro­ka dina­mi­ka­ren berri ema­tea, bate­tik; eta zure/​zuen ekar­pe­na eskatzea, bes­te­rik ez.

Endi­ka (Alikante‑n, Bara­kal­do­tik 800Km baino gehia­go­ta­ra sakanatua)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *