«…Guk, hemen eta orain, espetxea dugu borro­ka espa­rru» por Endi­ka Abad, pre­so poli­ti­co vasco

Agur t´erdi!
Ala­cant-en gati­bu gai­tuz­ten Eus­kal Pre­so Poli­ti­koak, Espai­nian eta Fran­tzian sun­tsi­pen espetxee­tan dauz­ka­ten gai­non­tze­ko bur­ki­dee­kin bate­ra, borro­ka eta errei­bin­di­ka­zio dina­mi­ka bati ekin­go dio­gu. Pasa berri den urta­rri­lean jarri dugu lehen muga­rria. eta ideia haue­ta­ra bil­du nahi zai­tuz­te­gu, lehe­nik eta behin, esku­titz honen har­tzai­le guztiak:
Borro­ka­ra. Borro­ka ez bai­ta hurru­ne­ko zelaie­tan egi­ten; kalean, ins­ti­tu­zioe­tan, ikas­tetxee­tan, lantegietan,…bakoitzak bere duen espa­rru horre­tan garatzen bai­ta. Eta guk, hemen eta orain espetxea dugu borro­ka espa­rru. Eus­kal herri­ta­rroi, oro har ukatzen zaiz­ki­gun esku­bi­de ezber­di­nen artean bai­ti­ra, beren-bere­gi eus­kal pre­so poli­ti­koei sis­te­ma­ti­ko­ki ukatzen zaiz­ki­gu­nak. Horra gure eki­me­na­ren zioak:

Espetxean bizi dugun egoe­ra ezin bai­ta Eus­kal Herrian bizi den jazar­pen egoe­ra­tik bereiz­tu. Aspal­di­da­nik uzta­rri berean jarriak bait dituz­te gober­nu espai­niar zein fran­tse­sak herri esku­bi­deen uka­zio sis­te­ma­ti­koak, eta espetxe­ra­tu gai­tuz­te­non esku­bi­de fun­tsez­koe­nen zapal­ke­tak. Azken urteo­tan maiz altxa­tu dugu gure boza ukatzen zaiz­ki­gun esku­bi­de hauen alda­rri­ka­pe­nean, eta orain­go hone­tan ere hori­xe gure pro­tes­tal­dia­ren arrazoiak:

-Gai­xo­ta­sun larri eta sen­dae­zi­nak dituz­ten Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen kale­ratzea eskatzen dugu. Espai­nian espetxe lege­diak bere 92. arti­ku­luan, dioe­na betetzea, eta horren­bes­tez, eus­kal herri­ta­rroi ezar­tzen zaiz­ki­gun sal­bues­pe­nez­ko leendikage inter­pre­ta­zio anke­rrei amaie­ra ematea.
‑Bakar­tze poli­ti­ka­re­kin amaitzea. Ez bai­ti­ra lege inter­pre­ta­zio anke­rrak gure bizi-bal­din­tze­tan era­gi­ten duten baka­rrak. Espetxe ber­be­ra­tan gai­tuz­ten hain­bat eus­kal herri­tar elka­rren­gan­dik bakar­tu­ta gai­tuz­te. Poli­ti­ka honi amaie­ra ema­tea eskatzen dugu.
‑Bizi arte­ko espetxe zigo­rrik ez. Espetxe lege­dia­ren sal­bues­pe­nez­ko apli­ka­zioek ahal­bi­detzen bait dute eus­kal herri­ta­rrok espetxean 30 edo­ta 40 urte­rar­te­ko zigo­rrak bete behar iza­tea. Poli­ti­ka bide­ga­be eta anker honen amaie­ra exijitzen dugu.

Ikus dai­te­kee­nez, giza­ki beza­la gure era­ba­te­ko sun­tsi­pe­na bilatzen duen, eta mili­tan­te poli­ti­ko gare­nez gero gure errei­bin­di­ka­zioa (garen horri uko egi­tea) jomu­ga duten neu­rriak ezar­tzen zaiz­ki­gu. Amaitzeko;

-Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Eus­kal Herri­ratzea. Dagoz­ki­gun esku­bi­deen jabe gure seni­deen­ga­tik ger­tu, inola­ko txan­taia­ren obje­tu izan ez gai­te­zen. Esta­tuek, gure seni­deen bizia, eta osa­su­na ez deza­ten txan­taia­ra­ko ele­men­tu gisa erabili.
‑Esta­tus poli­ti­koa onar­tua izan daki­gu­la. Eus­kal Herria­ren eta eus­kal herri­ta­rron aska­ta­su­na­ren alda­rri­ka­pen eta defen­tsan jar­du­tea­ren ondo­rioz espetxe­ra­tu gai­tuz­te, arra­zoi poli­ti­koak beraz. Honen­bes­tez, esta­tus horren onar­pe­na alda­rri­katzen dugu.

Hona hemen zuen­ga­na jotzea­ren arra­zoiak: Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boak hasi duen borro­ka dina­mi­ka­ren berri ema­tea, bate­tik; eta zure/​zuen ekar­pe­na eskatzea, bes­te­rik ez.

Endi­ka (Alikante‑n, Bara­kal­do­tik 800Km baino gehia­go­ta­ra sakanatua)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *