[UCPC] Iña­ki Gil de San Vicen­te a Bar­ce­lo­na – 16.01.10 per Grup pro­mo­tor de la UCPC

Con­fe­rèn­cies d’Iñaki Gil de San Vicen­te a Barcelona

El pen­sa­dor mar­xis­ta Iña­ki Gil de San Vicen­te, visi­ta­rà Bar­ce­lo­na el pro­per dis­sab­te 16 de gener per realitzar les con­fe­rèn­cies de la Uni­ver­si­tat Comu­nis­ta dels Paï­sos Cata­lans com ja ha fet els darrers tres anys de pro­jec­te educatiu.

Aquest any s’afegeix a la ja realitza­da con­fe­rèn­cia mati­nal “Les llui­tes d’alliberament nacio­nal i de clas­se” la con­fe­rèn­cia on par­la­rà sobre “Les teo­ries anta­gò­ni­ques en eco­no­mia polí­ti­ca: La bur­ge­sa neoclàssica,marginalista i neo­li­be­ral i la mar­xis­ta” per al nou curs d’Economia
Política.

Iña­ki Gil de San Vicen­te, és un pen­sa­dor mar­xis­ta basc, mem­bre del’esquerra aber­tza­le i pro­fes­sor de la UCPC assi­du col·laborador de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta cata­la­na en qües­tions de for­ma­ció mar­xis­ta. En la
seva àmplia carre­ra com a mili­tant comu­nis­ta i inter­na­cio­na­lis­ta des­ta­ca la pre­si­dèn­cia com­par­ti­da del Movi­mien­to Con­ti­nen­tal Boli­va­riano a Amè­ri­ca Lla­ti­na i el con­junt de tre­balls teò­rics que ha escrit, sobre­tot enfo­cats per a gent jove.

Con­fe­rèn­cies:

Al Cam­pus Ciu­ta­de­lla de la UPF (Bar­ce­lo­na)
10 – 14h.

Ponèn­cia:

Les llui­tes d’alliberament nacio­nal i de classe

16 – 20h.

Ponèn­cia:

Les teo­ries anta­gò­ni­ques en eco­no­mia polí­ti­ca: La bur­ge­sa neoclàssica,
mar­gi­na­lis­ta i neo­li­be­ral i la marxista

Els mate­rials estan pen­jats a la pla­na web:
http://​www​.uni​ver​si​tat​.cat/​u​c​p​c​/​?​p​=​1​182

Us hi espe­rem a totes!

Grup Pro­mo­tor de la UCPC

Més infor­ma­ció: info@​universitat.​catwww​.uni​ver​si​tat​.cat
tam­bé ens pots tro­bar a facebook

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *