Soli­da­ri­tat amb els i les tre­ba­lla­do­res de PRYSMIAN!! per COS

mg_15
Mol­tes de vosal­tres deveu recor­dar la situa­ció vis­cu­da a Vila­no­va i la
Gel­trú, al Garraf, l’es­tiu pas­sat amb la llui­ta con­tra l’E­RO a la
Prys­mian (anti­ga Pire­lli). Els seus tre­ba­lla­dors van deci­dir plantar-se
el mateix dia que l’em­pre­sa va come­nçar a fer efec­tiu l’a­co­mia­da­ment de
19 com­panys des­prés que Tre­ball els negués la neces­si­tat de l’ERO.
Des­prés de 14 dies de vaga com­ba­ti­va, en una vota­ció frau­du­len­ta, amb
les ame­na­ces de la direc­ció de l’em­pre­sa pel mig, es va acordar
desconvocar-la.

Doncs bé, aquest dijous, el comi­tè d’em­pre­sa hau­rà de fer front a un
judi­ci en què els acu­sen de vaga il·legal, i els dema­nen una milionada.
Per això us dema­nem el vos­tre suport, i que, per poc que pugueu, vingueu
a la con­cen­tra­ció que faran:

Dijous 17, a les 9 del matí, al jut­jat social de Ron­da Sant Pere,
davant del monu­ment a Rafel de Casanoves.

Feu-ne difu­sió sisplau!

Salut i solidaritat!

Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sindical
http://​www​.sin​di​cat​cos​.cat/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *