Irlan­da eta Paï­sos Cata­lan­se­tan eus­kal gaz­teen alde­ko elkar­ta­ratzeak [Bideoa]

DublinBarcelona
Aste­bu­ru hone­tan segi­da eman zaio aurre­ko astean Segi gaz­te era­kun­dean mili­tatzea­ga­tik izan­da­ko 34 atxi­lo­tuen alde­ko elkar­ta­su­na­ri. Irlan­dan esa­te­ra­ko Irish Bas­que Soli­da­rity Com­mit­tees-ek anto­la­tu­ta bi elka­rre­ta­ratze egin ziren «Pro­ze­su demo­kra­ti­koa sus­ten­ga­tu, erre­pre­sioa gel­di­tu» lelo­pean. Dubli­nen 40 lagun bil­du ziren eta Bel­fas­ten 60. Bel­fas­ten bil­du­ta­koen artean Bel­fas­te­ko alka­te ordea eta Sinn Féi­ne­ko bi par­la­men­ta­ri eta bi zine­gotzi zeu­den. Oste­gu­nean bes­te elka­rre­ta­ratze bat egin zuten Lime­ric­ken eta dato­rren astean Cor­ken iza­nen da Irish Bas­que Soli­da­rity Com­mit­tees-ek anto­la­tu­ta ere. Ogra Shinn Féin gaz­te era­kun­deak bere elkar­ta­su­na adie­ra­zi die atxi­lo­tu­ta­koei eta dato­zen egu­ne­tan elkar­ta­sun eki­me­nak anto­la­tutze­ko asmoa ager­tu du.

Bar­tze­lo­nan bes­tal­de, pasa den aste osoan zehar eta Amics i Ami­gues d’Eus­kal Herria‑k anto­la­tu­ta, Tasio Erki­zia eta Gabi Basa­ñez bira batean ibi­li ziren. 7 hitzal­di eman zituz­ten eta gaz­teen aur­ka­ko poli­zi ope­ra­zioa tar­tean toka­tu zela­rik gçhan­go gaz­te era­kun­de asko­re­kin harre­ma­nak egin. Har­ta­ra Cajei, Mau­lets, Sin­di­cat d’Es­tu­diants dels Paï­sos Cata­lans, Enda­vant, Coor­di­na­do­ra d’as­sem­blees de joves de l’Es­que­rra inde­pen­den­tis­ta, Pla­ta­for­ma per la Demo­cra­cia a Eus­kal Herria eta AC La For­mal Asso­cia­ció tadeek gaz­te era­kun­dea­ri beren babe­sa adie­ra­zi eta elkar­ta­ratzea egin­zu­ten bar­tze­lo­nan (60 lagun batu ziren), JERC ERC alder­di poli­ti­ko­ko gaz­teek ere beren babe­sa adie­ra­zi zie­ten eus­kal gazteei.

Irlan­da­ko argazkiak

Paï­sos Cata­lan­se­ko argazkiak

Hona hemen Irlan­da­tik iritsi­ta­ko bideo-lan ede­rra ere:

Aska­pe­na

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *