Res­cat, col.lectiu de suport a pre­sos i pre­ses polí­ti­ques catalanes.

El pro­per 19 de des­em­bre, Res­cat tor­na a con­vo­car les mar­xes de torxes.

Dema­nem als col.lectius i orga­nitza­cions que sem­pre han col.laborat amb nosal­tres orga­nitzant mar­xes de tor­xes que es posin en con­tac­te amb nosal­tres per rebre car­tells i dir-nos la con­vo­ca­tò­ria exac­ta (i tam­bé si vols orga­nitzar una mar­xa de tor­xes en un lloc on no s’havia fet mai).

Com sabeu, el nos­tre email és lli­ber­tat­pre­ses (arro­ba) gmail​.com

Mol­tes grà­cies a tothom!

Res­cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *