Pre­soen ikas­te­ko esku­bi­dea­ren alde­ko mobi­li­za­zioak asteaz­ke­nean unibertsitatean

Eus­kal pre­so poli­ti­koen egoe­ra larria da bene­tan. Espetxee­tan, beraien aurka
man­ten­tzen duten espetxe poli­ti­ka kru­de­la dela-eta, pre­so politikoen
esku­bi­deen uka­zioa egu­ne­ro­ko ogia da. Aspal­dian Eus­kal Pre­so Politikoen
Kolek­ti­boa­ri begi­ra har­tzen diren neu­rriek, bi gober­nuek pre­so politikoak
per­tso­na beza­la sun­tsitze­ko poli­ti­ka­re­kin aurre­ra jarraitzen dutela
gogo­ra­raz­ten digu­te, biziar­te­ko espetxe zigo­rra, gai­xo larriei ezarritako
heriotza zigo­rra edo­ta seni­de eta lagu­nen­gan­dik ehun­ka kilometrotara
saka­ba­na­tuak iza­tea honen adi­bi­de­rik laz­ga­rrie­nak izanik.

Pre­so poli­ti­ko eta per­tso­na gisa dagoz­kien bes­te­la­ko esku­bi­de asko ere
uka­tuak dituz­te, ikas­te­ko esku­bi­dea kasu. Orain arte espai­niar espetxeetan
pre­so zeu­de­nek UPVn, eta beraz eus­ka­raz, ikas­te­ko debe­kua bazuten,
aur­ten­goan fran­tziar esta­tu­tan espetxe­ra­tu­ta dau­den kideek ere ezinezkoa
izan­go dute horre­la egitea.

Pre­so poli­ti­koei nahiz saka­ba­na­ke­ta kru­de­la­ren bidez euren seni­de eta
lagu­nei apli­katzen zaiz­kien neu­rri hauek guz­tiak ete­te­ko, herritarren
inpli­ka­zioa eta lana ezin­bes­te­koa da. Bide hone­tan, dato­rren azaroaren
25ean, hila­be­te­ko Azken Asteaz­ke­na­re­kin bat egi­nez, Pre­soen Alde­ko Taldeok
Eus­kal Herri­ko kan­pus eta fakul­ta­te des­ber­di­ne­tan buru­tu­ko diren
mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ko deia luzatzen dizuegu.

http://​www​.pat​-eh​.org/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *