LANGILEON KONTROLPEKO ESPAZIO BERRIA GASTEIZEN /​NUEVO ESPACIO BAJO CONTROL OBRERO EN GASTEIZ

LANGILEON KONTROLPEKO ESPAZIO BERRIA GASTEIZEN / NUEVO ESPACIO BAJO CONTROL OBRERO EN GASTEIZ

PRENTSA OHARRA Covid-19a­­ren ostean etxe­bi­zitza­ren ara­zoa dago min­tza­gai; ara­zo iso­la­tu bat edo zer­bait berria bai­litzan. Gas­teiz­ko Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tua martxan jarri genue­ne­tik etxe­bi­zitza­ri dago­kio­nean pro­le­tal­goak pai­ratzen duen errea­li­ta­te gor­di­na­re­kin egon gara kon­tak­tuan: uga­za­ba­ren jazar­pen eten­ga­beak jasa­ten dituz­te­nak, higie­zin agen­tzien gose espe­ku­latzai­leak esta­fa­tu­ri­koak, jana­ri bonuak sumi­sioa lor­tze­ko estor­tsio tres­na modu­ra era­bil­tzen dituz­ten gizar­te zer­bitzuen xan­taia jasa­ten dute­nak, legez kanpoko […]

DATUAK AZTERTZEN /​ANALIZANDO LOS DATOS

DATUAK AZTERTZEN / ANALIZANDO LOS DATOS

HARI ORIGINALA TWITTERREN: https://​twit​ter​.com/​E​t​x​e​S​i​n​d​i​k​a​t​u​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​6​3​4​5​7​3​8​0​8​4​0​4​6​4​393 HILO ORIGINAL EN TWITTER: https://​twit​ter​.com/​E​t​x​e​S​i​n​d​i​k​a​t​u​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​6​3​7​6​9​0​3​8​9​3​4​7​3​6​897 | DATUAK AZTERTZEN 1⁄10 Info­gra­fia hone­tan, sal­bues­pen egoe­ra hasi zene­tik Sin­di­ka­tu­ra ger­tu­ra­tu diren kasuak azter­tzen ditu­gu Jada aurrei­kus genitza­keen zen­bait ondo­rio ate­ra eta dato­zen hurratsak defi­ni­tu asmoz [HARIA] 2⁄10 E‑maila martxan jarri zene­tik, Sin­di­ka­tua­re­kin 315 per­tso­na jarri dira harre­ma­ne­tan. Gehien­goa (%85a) ema­ku­meak dira. Datu haue­ta­tik bi ondo­rio ate­ra ditzakegu: […]

EUSKO JAURLARITZAREN DIRU LAGUNTZAK ALKILERRARI

EUSKO JAURLARITZAREN DIRU LAGUNTZAK ALKILERRARI

1. LAGUNTZEN BALORAZIOA 11/​2020 Lege Dekre­tuak zioen, Komu­ni­ta­te Auto­no­moek eza­rri­ko zituz­te­la alo­kai­ruen lagun­tzen zen­ba­te­ko, zein bal­din­tzak. 900 euro­ko lagun­tze­taz ari ziren. Hain­bat aste­ren ostean, Eus­ko Jaur­la­ritzak (EJ) publi­katzen ditu: Lehe­nik, adie­raz­ga­rria da hain­bes­te atze­ra­tu iza­na. Pyme eta auto­no­moen­tza­ko lagun­tze­kin era­man­da­ko pro­ze­sua ezber­di­na izan da, egun gutxi batzuk iga­ro ziren lagun­tzak argitze­ra­ko eta gal­de­te­gi for­ma­ko web orri bat ere […]

HILO SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES /​ZERBITZU SOZIALEN INGURUKO HARIA

HILO SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES / ZERBITZU SOZIALEN INGURUKO HARIA

HILO ORIGINAL DISPONIBLE EN: HILO SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES En este hilo habla­re­mos sobre los Ser­vi­cios Socia­les (a par­tir de aho­ra SS) de Vito­­ria-Gas­­teiz, expli­can­do su situa­ción actual res­pec­to al pro­ble­ma de la vivien­da y de la ali­men­ta­ción; para des­pués poner sobre la mesa algu­nas ideas acer­ca de la fun­ción que cum­plen los SS: Los SS del Ayun­ta­mien­to de Gas­teiz son […]

PRESENTACIÓN /​AURKEZPENA

SINDICATO DE VIVIENDA /​NOTA DE PRESENTACIÓN Hemos ini­cia­do un nue­vo cur­so las mili­tan­tes del Bir­ja­betze Kolek­ti­boa y con el nue­vo cur­so lle­gan muchos cam­bios. Hace ya un año que anun­cia­mos la aper­tu­ra de la Ofi­ci­na de Oku­pa­ción y des­de enton­ces, las cosas han cam­bia­do mucho; duran­te el pasa­do cur­so, la ofi­ci­na ha sido una herra­mien­ta ade­cua­da para dar respuestas […]

NI UNA NEVERA VACÍA /​HOZKAILU HUTSIK EZ

NO SE PUEDE LUCHAR CON EL ESTÓMAGO VACÍO: ¡NI UNA NEVERA VACÍA! Kai­xo com­pa­ñe­ros y ami­gos! Hace ya unas sema­nas que des­de el Sin­di­ca­to de Vivien­da pusi­mos en mar­cha un correo de con­tac­to para todas aque­llas per­so­nas que, en esta situa­ción tan difí­cil debi­da al Covid-19, tie­nen pro­ble­mas con la vivien­da. Como había­mos pre­vis­to, las ayu­das del Gobierno […]