DATUAK AZTERTZEN /​ANALIZANDO LOS DATOS


HARI ORIGINALA TWITTERREN: 

https://​twit​ter​.com/​E​t​x​e​S​i​n​d​i​k​a​t​u​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​6​3​4​5​7​3​8​0​8​4​0​4​6​4​393

HILO ORIGINAL EN TWITTER:

https://​twit​ter​.com/​E​t​x​e​S​i​n​d​i​k​a​t​u​a​/​s​t​a​t​u​s​/​1​2​6​3​7​6​9​0​3​8​9​3​4​7​3​6​897

 | DATUAK AZTERTZEN


110


Info­gra­fia hone­tan, sal­bues­pen egoe­ra hasi zene­tik Sindikatura
ger­tu­ra­tu diren kasuak azter­tzen ditugu


Jada aurrei­kus genitza­keen zen­bait ondo­rio ate­ra eta datozen
hurratsak defi­ni­tu asmoz


[HARIA]


210


E‑maila martxan jarri zene­tik, Sin­di­ka­tua­re­kin 315 per­tso­na jarri
dira harre­ma­ne­tan. Gehien­goa (%85a) ema­ku­meak dira. Datu haue­ta­tik bi
ondo­rio ate­ra ditza­ke­gu: 1.Etxebizitzaren ara­zoa­ren tamai­na izugarri
han­dia dela 2.Emakume lan­gi­lea­ren egoe­ra bere­zi­ki zaur­ga­rria dela.


310

Batez
ere

larria da pro­le­tal­go des­ja­be­tue­na­ren egoe­ra: %15ak ez du inongo
etxe­bi­zitza auke­ra­rik, gehie­nak, eza­gu­nen etxee­tan dau­de kale gorrian
geratze­ko bereha­la­ko arris­kua­re­kin.
Are
gehia­go, hel­du zaiz­ki­gun kasuen %17ak o
inarriz­ko
gaiak esku­ratze­ko ara­zo larriak
ditu.


410


Natu­ral­ki ema­ten den elkar lagun­tzak (jana­ria ema­tea, lo egiteko
lekua uztea, mer­kan­tziak fidatzea…) mila­ka per­tso­nen bizitzak
sos­ten­gatzen ditu. Espon­ta­neo­ta­sun hau anto­la­tu ezean, ordea,
kapi­ta­lis­moa­ri beha­rrez­koa zaion mise­ria­ren kudea­ke­ta isi­la izaten
jarrai­tu­ko du.

5/​10


Bes­te­tik, argi iku­si dugu per­tso­na askok erren­ta ordain­tzea­ren eta
jana­ria esku­ratzea­ren artean era­ba­ki behar dute­la. Honen aurrean,
“Hoz­kai­lu hutsik ez” kan­pai­na abia­tu genuen; elkar­ta­sun material
hau lehen­ta­sun poli­ti­kotzat uler­tzen bai­tu­gu. Ezin borro­ka­tu sabel
hutsarekin!

6/​10

Alokai­rua
araua da pro­le­tal­goa­ren­tzat. Hel­du diren kasuen %98a alo­kai­ruan bizi
da (izan etxe zein loge­la batean). Guz­tiek, zail­ta­sun nabarmenak
dituz­te erren­ta ordain­tze­ko eta, gutxie­nez, %58ak ez du inon­go diru
lagun­tza­rik jasotze­ko iriz­pi­deak betetzen. 

7/​10


Gehie­nak, ordain­tzea­ri utzi dio­te eta jabeen zein alokatzaileen
bio­len­tzia zuze­na egu­ne­ro jasan behar dute (mehatxuak, deiak,
ezus­te­ko “bisi­tak”…). Nego­zia­ke­ta pro­ze­suak abiatzen ditugu
kasu haue­tan eta meka­nis­mo ezber­di­nen bitar­tez, zen­bait akor­dio lortu
ditugu.

8/​10

Espai­niar
Gober­nuak etxe kale­ratzeak sei hila­be­tez sus­pen­di­tu zituen, baina
egon badau­de: pre­sioa jasan ezin eta euren kabuz joan­da­koak, zerbitzu
sozia­le­ta­tik kan­po­ra­tuak “dizi­pli­na txa­rra­ga­tik”, alokatutako
loge­la­tik
jabeek fisi­ko­ki kan­po­ra­tuak, bir­ja­be­tu­ta­ko etxeetakoak…


910


Etxee­tan erre­sis­titzea lor­tzen dute­nek zorra eta antsie­ta­tea metatzen
dute. Gehie­nek ez dituz­te lagun­tza jaso­ko, 2 arra­zoien­ga­tik: 1. Euren
egoe­ra estruk­tu­ra­la dela­ko eta ez covid-19a­ren berri­ta­su­na 2.
Iriz­pi­de “lega­lis­tak” ez dituz­te­la­ko betetzen (kon­tra­tua,
errolda…)


10/​10


Hau iku­si­rik gure ana­li­sian eta plan­gin­tza tak­ti­koan berres­ten gara:
Ofen­tsi­ba bur­ges honen aurrean, auto­de­fen­t­sa anto­latzea ezinbestekoa
izan­go da. Elkar­ta­sun mate­ria­la abia­pun­tu izan­da, bizitzaren
anto­la­kun­tza komu­nis­ta ipar.


¡Nada es impo­si­ble, todo se organiza!

|
ANALIZANDO
LOS DATOS

110

En
esta info­gra­fía ana­li­za­mos los casos que se han acer­ca­do al
Sin­di­ca­to des­de el ini­cio de
l
esta­do de excepción 

Pre­sen­ta­mos
algu­nas con­clu­sio­nes que y
a
podía­mos pre­de­cir
y
los
pasos que debe­mos dar

[HILO]

210

Des­de
que
abri­mos el

correo
se
han pues­to en con­tac­to con el Sin­di­ca­to 315 per­so­nas. La mayoría
(85%) son muje­res. De estos datos extrae
mos
dos con­clu­sio­nes: 1.La mag­ni­tud del pro­ble­ma de la vivien­da es enorme
2.La situa­ción de la mujer tra­ba­ja­do­ra es espe­cial­men­te vulnerable

310

La
situa­ción del pro­le­ta­ria­do
mas
desposeído

es
muy
gra­ve: el 15% no tie­ne nin­gu­na vivien­da, la mayo­ría de ellos se
encuen­tran en casas de cono­ci­dos con el peli­gro inmi­nen­te de quedar
en la calle. Es más, el 17% de los casos
tie­nen
serios pro­ble­mas de acce­so a 
bie­nes
básicos

410

El
apo­yo mutuo espontáneo/​natural

(dar comi­da, dejar espa­cio para dor­mir, fiar mer­can­cías…) sustenta
las vidas de miles de per­so­nas. Sin embar­go, si no se orga­ni­za esta
espon­ta­nei­dad, segui­rá sien­do la silen­cio­sa ges­tión de la miseria
tan
nece­sa­ria
para el capitalismo.

510

Hemos
vis­to cla­ra­men­te que muchas per­so­nas tie­nen que deci­dir entre pagar
la ren­ta y adqui­rir comi­da. Fren­te a esto, lan­za­mos la cam­pa­ña “Ni
una neve­ra vacía”, enten­dien­do esta soli­da­ri­dad mate­rial como una
prio­ri­dad polí­ti­ca. ¡No se pue­de luchar con el estó­ma­go vacío!

610

El
alqui­ler es
la
nor­ma para el pro­le­ta­ria­do. El 98% de los casos viven en régi­men de
alqui­ler (tan­to en un hogar como en una habi­ta­ción). Tod
os
ell
os
tie­nen cla­ras difi­cul­ta­des para pagar la ren­ta y al menos el 58% no
cum­ple con los cri­te­rios para acce­der a sub­ven­cion
es.

710

La
mayo­ría de ellos han deja­do de pagar y deben sufrir dia­ria­men­te la
vio­len­cia direc­ta de sus pro­pie­ta­rios y arren­da­do­res (ame­na­zas,
lla­ma­das, “visi­tas” ines­pe­ra­das…) En estos casos iniciamos
nego­cia­ci
ones
alcan­za­mos
algunos

acuer­dos a tra­vés de dife­ren­tes mecanismos.

810

El
Gobierno espa­ñol sus­pen­dió seis meses
los
desahu­cios
,
pero
haber­los haylos:

quien no aguan­tó la pre­sión y se fue por su cuen­ta, expul­sa­do
s
de los s
ervi­cios
socia­les por “mala con­duc­ta”, expul­sa­do
s
a la fuerza

por los due­ños,
desahu­cia­dos
de
las vivien­das recuperadas…

910

Quie­nes
con­si­guen resis­tir en
sus
hoga­res acu­mu­lan deu­da y ansie­dad. La mayo­ría no reci­bi­rá ayu­da por
2 moti­vos: 1. Por­que su esta­do es estruc­tu­ral y no
una
nove­dad del covid-19 2. Por incum­pli­mien­to de cri­te­rios “lega­lis­tas”
(con­tra­to, padrón…
)

10/​10

Ante
esto
,
nos rati­fi­ca­mos en nues­tro aná­li­sis y en la
visión
tác­ti­ca: ante
la
ofen­si­va bur­gue­sa, será impres­cin­di­ble orga­ni­zar la autodefensa.
Tenien­do la soli­da­ri­dad mate­rial como pun­to de par­ti­da, hacia
la
orga­ni­za­ción comu­nis­ta
de
la vida.

Nada es impo­si­ble, todo
se organiza!

Itu­rria /​Fuen­te

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *