PRESENTACIÓN /​AURKEZPENA

SINDICATO DE VIVIENDA /
NOTA DE PRESENTACIÓN

Hemos ini­cia­do un nue­vo cur­so las mili­tan­tes del Birjabetze
Kolek­ti­boa y con el nue­vo cur­so lle­gan muchos cam­bios. Hace ya un año
que anun­cia­mos la aper­tu­ra de la Ofi­ci­na de Oku­pa­ción y desde
enton­ces, las cosas han cam­bia­do mucho; duran­te el pasa­do cur­so, la
ofi­ci­na ha sido una herra­mien­ta ade­cua­da para dar respuestas
inme­dia­tas a la pro­ble­má­ti­ca par­cial de la vivien­da y para entender
con mayor pro­fun­di­dad la pro­ble­má­ti­ca en sí mis­ma. Pero esto, no ha
sido más que el ini­cio. Aun­que la expe­rien­cia de la ofi­ci­na de
Oku­pa­ción nos haya ser­vi­do para con­fir­mar la urgen­cia del problema
de la vivien­da, no ha sido una herra­mien­ta ade­cua­da para la
recom­po­si­ción polí­ti­ca del pro­le­ta­ria­do; es decir, ha resul­ta­do ser
una herra­mien­ta muy efec­ti­va a la hora de dar res­pues­tas, de forma
orga­ni­za­da, a pro­ble­má­ti­cas par­cia­les, pero no ha pues­to sobre la
mesa los ele­men­tos indis­pen­sa­bles para la auto-organización.

Tras
el pro­ce­so interno que comen­zó en verano y al que aho­ra damos fin –
en el cual lle­va­mos a cabo deba­tes tác­ti­cos y orga­ni­za­ti­vos, nos
for­ma­mos en dis­tin­tos temas e inten­ta­mos dar solu­ción a todos los
pro­ble­mas orga­ni­za­ti­vos que pudié­re­mos pre­ver – pode­mos afirmar
que comen­za­mos el cur­so con trans­for­ma­cio­nes cualitativas
sig­ni­fi­ca­ti­vas. Apren­dien­do de los erro­res, esta vez, pre­sen­ta­mos
el
Sin­di­ca­to de Vivien­da, una for­ma orga­ni­za­ti­va pro­pia a la clase
tra­ba­ja­do­ra que nace para hacer fren­te a la pro­ble­má­ti­ca de la
vivien­da de for­ma efec­ti­va y dis­ci­pli­na­da
.
El Bir­ja­betze Kolek­ti­boa, sien­do una for­ma orga­ni­za­ti­va que respondía
a una fase cons­ti­tu­ti­va, per­de­rá su efec­ti­vi­dad a la hora de hacer
fren­te a los pró­xi­mos retos y dará paso al Sin­di­ca­to de Vivienda.
Enten­de­mos como par­te impres­cin­di­ble del apren­di­za­je polí­ti­co la
revi­sión cons­tan­te de la tác­ti­ca y de las estruc­tu­ras organizativas
y en este sen­ti­do, la nece­si­dad de cam­bios estruc­tu­ra­les no es señal
de fra­ca­so, sino la con­se­cu­ción lógi­ca de una prác­ti­ca política
cons­cien­te y auto­crí­ti­ca. Con la Ofi­ci­na de Oku­pa­ción cono­ci­mos la
urgen­cia de la pro­ble­má­ti­ca de la vivien­da y segui­da­men­te, nos dimos
cuen­ta de la nece­si­dad de una for­ma orga­ni­za­ti­va que tra­ba­ja­ra esta
pro­ble­má­ti­ca de for­ma más efec­ti­va; como can­ta­ba aquel cantautor
cubano “lo más terri­ble se apren­de ense­gui­da y lo her­mo­so nos
cues­ta la vida”.

El
Sin­di­ca­to de Vivien­da, por lo tan­to, pre­ten­de afron­tar la
pro­ble­má­ti­ca de la vivien­da y poner sobre la mesa elementos
nece­sa­rios para la auto-orga­ni­za­ción de cla­se. A dife­ren­cia que en
la Ofi­ci­na,
el Sin­di­ca­to ten­drá una
asam­blea gene­ral en la que se ges­tio­na­rá la soli­da­ri­dad de forma
colec­ti­va. Los tra­ba­ja­do­res reci­bi­re­mos del Sin­di­ca­to según nuestras
nece­si­da­des y apor­ta­re­mos según nues­tras capa­ci­da­des.
En
este ciclo se mate­ria­li­za, en nues­tra opi­nión, la soli­da­ri­dad de
cla­se y ésta, a su vez, mues­tra que la auto-orga­ni­za­ción proletaria
es impres­cin­di­ble y efec­ti­va ante la ofen­si­va capi­ta­lis­ta. Con esto,
que­re­mos recu­pe­rar la for­ma polí­ti­ca del sin­di­ca­to, queremos
ale­jar­lo del pro­ce­so de buro­cra­ti­za­ción y asi­mi­la­ción que ha
sufri­do y pro­bar­lo en su for­ma ori­gi­na­ria: for­ma­do por tra­ba­ja­do­res y
diri­gi­da a suplir las nece­si­da­des de los tra­ba­ja­do­res; un sindicato
que res­pon­de­rá a las atro­ci­da­des del sis­te­ma capi­ta­lis­ta y al mismo
tiem­po, pon­drá los ele­men­tos orga­ni­za­ti­vos y polí­ti­cos necesarios
para que la revo­lu­ción sea fac­ti­ble. El Sin­di­ca­to de Vivien­da, para
aque­llos que sufri­mos la cruel­dad de la pro­ble­má­ti­ca de la vivienda,
pre­ten­de ser garan­tía de com­pro­mi­so, com­pro­mi­so de cui­da­do mutuo,
pero tam­bién, el com­pro­mi­so de no cesar en nues­tros esfuer­zos hasta
trans­for­mar los cimien­tos más pro­fun­dos que cau­san la mise­ria del
proletariado.

Sin­di­ca­to de Vivienda.

Nada
es impo­si­ble, todo se organiza. 

ETXEBIZITZA SINDIKATUA /​
AURKEZPEN OHARRA

Kur­tso
berria abia­tu dugu Bir­ja­betze Kolek­ti­bo­ko mili­tan­te­ok eta kurtso
berria­re­kin bate­ra hain­bat alda­ke­ta datoz. Bada urte bete Okupazio
Bule­goa­ren ire­kie­ra ira­ga­rri genue­la eta ordu­tik, hain­bat izan dira
eman­da­ko alda­ke­tak; bule­goa tres­na ego­kia izan da, aurre­ko kurtsoan
zehar, etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka par­tzia­la­ri bereha­la­ko erantzunak
ema­te­ko eta etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka bera hobe­to uler­tze­ko. Baina
hau, hasie­ra bes­te­rik ez da izan. Bada, Oku­pa­zio Bulegoaren
espe­rien­tziak etxe­bi­zitza­ren gaia­ren urgen­tzia fro­gatze­ko balio izan
badi­gu ere, ez da tres­na ego­kia izan pro­le­tar­goa­ren errekonposizio
poli­ti­ko­ra­ko; hau da, tres­na efek­ti­boa suer­ta­tu da problematika
par­tzia­lei modu anto­la­tuan ate­ra­bi­dea plan­te­atze­ra­ko orduan, bai­na ez
ditu auto-anto­la­kun­tza­ra­ko ezin­bes­te­ko ele­men­tuak mahaigaineratu.

Udan
hasie­ra eman eta orain bukatzen dugun bar­ne pro­ze­sua­ren ostean –
zei­ne­tan ezta­bai­da tak­ti­koak eta orga­ni­za­ti­boak aurre­ra era­man, gure
burua gai ezber­di­ne­tan for­ma­tu eta oro­ko­rrean aurrei­kus genitzakeen
anto­la­kun­tzaz­ko hutsu­neei kon­pon­bi­dea ema­ten aha­le­gin­du garen –
argi esan deza­ke­gu alda­ke­ta kua­li­ta­ti­bo nabar­me­ne­kin hasi­ko dugula
kur­tsoa. Akatse­ta­tik ika­si eta orain­goan, Etxe­bi­zitza Sindikatua
aur­kez­te­ra gatoz, etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka­ri modu efek­ti­bo eta
dizi­pli­na­tuan
aurre egi­te­ko jaio­ta­ko lan­gi­leon berez­ko anto­la­kun­tza forma.

Bir­ja­betze Kolek­ti­boa era­ke­ta fase bati eran­tzu­ten zion antolakuntza
ere­dua iza­nik, bere era­gin­kor­ta­su­na gal­du­ko du dato­zen erron­kei aurre
egi­te­ra­ko orduan eta bide eman­go dio Etxe­bi­zitza Sindikatuari.
Ira­kas­pen poli­ti­koa­ren par­te ezin­bes­te­kotzat jotzen dugu, taktikaren
eta anto­la­kun­tza egi­tu­ren berri­kus­pen kons­tan­tea egi­tea eta zentzu
hone­tan, alda­ke­ta sako­na­ren beha­rra ez da porro­ta­ren sei­na­le, jardun
poli­ti­ko kon­tzien­te eta auto­kri­ti­koa­ren ondo­rio logi­koa baizik.
Oku­pa­zio Bule­goa­re­kin etxe­bi­zitza­ren ara­zoa­ren urgen­tzia ezagutu
genuen eta jarraian, berau modu efek­ti­boa­goan lan­du­ko lukeen
anto­la­kun­tza for­ma baten beha­rraz ohar­tu ginen; abes­la­ri kubatar
batek abes­tu beza­la “gau­za latze­nak bereha­la ikas­ten dira,
ede­rre­nek aldiz, bizi oso bat behar dute”.

Etxe­bi­zitza
Sin­di­ka­tuak, beraz, etxe­bi­zitza­ren pro­ble­ma­ti­ka­ri aurre egin eta
kla­se auto-anto­la­kun­tza­ra­ko ele­men­tuak mahai­gai­ne­ra­tu nahi ditu.
Bule­goan ez beza­la, Sin­di­ka­tuak asan­bla­da oro­kor bat izan­go du,
zei­ne­tan elkar­ta­su­na kolek­ti­bo­ki kudea­tu­ko den.
Lan­gi­leok,
gure beha­rren ara­be­ra jaso­ko dugu Sin­di­ka­tu­tik eta gai­ta­su­nen arabera
eman.
Ziklo hone­tan gau­zatzen da, gure ustez, kla­se elkartasuna
eta honek, pro­le­tar­goa­ren auto-anto­la­kun­tza for­men beharrezkotasuna
eta efek­ti­bo­ta­su­na era­kus­ten digu ofen­tsi­ba kapi­ta­lis­ta­ren aurrean.
Sin­di­ka­tua­ren for­ma poli­ti­koa berres­ku­ra­tu nahi dugu honekin,
pai­ra­tu­ri­ko buro­kra­ti­za­zio eta asi­mi­la­zio pro­ze­sue­ta­tik aska­tu eta
bere jato­rriz­ko izae­ra fro­gatze­ra goaz: lan­gi­leok osa­tu­ta eta
lan­gi­leon beha­rrak asetze­ra bide­ra­tua; sis­te­ma kapitalistaren
basa­ke­ria­ri eran­tzun­go dion eta aldi berean, iraul­tza gauzagarria
izan dadin ele­men­tu poli­ti­ko eta orga­ni­za­ti­boak mahai gaineratzen
dituen sin­di­ka­tua. Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tuak, etxebizitzaren
pro­ble­ma­ti­ka­ren gor­din­ta­su­na pai­ratzen dugu­non­tzat, ber­me bat izan
nahi du, elkar babes­tu­ko dugu­na­ren ber­mea, pro­le­tar­goa­ren miseriaren
erro sako­ne­nak iraul­tze­ra arte, etsi­ko ez dugu­na­ren bermea.

Etxe­bi­zitza
Sindikatua.

Nada
es impo­si­ble, todo se organiza. 

Itu­rria /​Fuen­te

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *