LANGILEON KONTROLPEKO ESPAZIO BERRIA GASTEIZEN /​NUEVO ESPACIO BAJO CONTROL OBRERO EN GASTEIZ


PRENTSA OHARRA


Covid-19a­ren ostean etxe­bi­zitza­ren ara­zoa dago min­tza­gai; arazo
iso­la­tu bat edo zer­bait berria bai­litzan. Gas­teiz­ko Etxebizitza
Sin­di­ka­tua martxan jarri genue­ne­tik etxe­bi­zitza­ri dagokionean
pro­le­tal­goak pai­ratzen duen errea­li­ta­te gor­di­na­re­kin egon gara
kon­tak­tuan: uga­za­ba­ren jazar­pen eten­ga­beak jasa­ten dituztenak,
higie­zin agen­tzien gose espe­ku­latzai­leak esta­fa­tu­ri­koak, janari
bonuak sumi­sioa lor­tze­ko estor­tsio tres­na modu­ra era­bil­tzen dituzten
gizar­te zer­bitzuen xan­taia jasa­ten dute­nak, legez kanpoko
azpie­rren­te­tan pila­tu­ta bizi dire­nak, etxe­ga­be­tu arte atze­ra kontu
jasan ezin batean bizi dire­nak zein kari­ta­te hutsa­ga­tik lo egiten
zuten sofa­tik modu isi­lean bota dituz­te­nak. Etxe­bi­zitza­ren arazoa
errea­li­ta­te ukae­zi­na da pro­le­tal­goa­ren­tzat, eta «uste­ka­be­ko
feno­me­noa» iza­te­tik urrun, egi­tu­ra-ara­zo bat da, klasetan
bana­tu­ta­ko eta ira­ba­zien meta­ke­ta eten­ga­be­ra bide­ra­tua dagoen
sis­te­ma­tik eratorria.


Batzuek sinetsa­ra­zi nahi digu­te kon­pon­bi­dea hone­tan edo bestean
inber­tsio han­dia­goa alda­rri­katzen duten erre­ze­ta alder­di­koi batzuek
eka­rri­ko dute­la. Hala ere, meta­fo­ri­ko­ki esan­da, bada­ki­gu manta
txi­kie­gia dela: alde bate­tik tira egin ezke­ro, bes­te aldea agerian
gera­tu­ko da. Borro­ka-espe­rien­tzia­ri eta ber­ta­tik ate­ra­ta­ko jakintzari
esker, ziur gau­de alda­ke­ta-ber­me baka­rra pro­le­tal­goa­ren antolaketa
inde­pen­den­tea dela, eta horrek ezin­bes­te­ko bi zere­gin bete­ko dituela:
alde bate­tik, anto­la­kun­tzak kon­trae­san oro­ko­rrak gataz­ka zehatzetan
isla­tu­ko ditu, hau da, jabeen, era­kun­deen edo dizi­pli­na agente
ezber­di­nen abu­suak gataz­ka ire­ki bihur­tu­ko ditu. Bestalde,
anto­la­kun­tza izan­go da bizitza garatze­ko bal­din­tza mate­rial eta
sub­jek­ti­boen erai­kun­tza ber­ma­tu­ko duena.


Eske­ma honen bai­tan uler­tzen dugu azken aste hone­tan ia 30 pertsonak
egin­da­ko bir­ja­betze-ekin­tza. Bizitze­ko bes­te auke­ra­rik gabe, familia
horiek Los Herrán kale­ko etxe­bi­zitza-blo­ke batean sar­tzea erabaki
zuten. Blo­ke hori 10 urte baino gehi­xea­go­tik hutsik dago. Ikusezina
dena (kalean ia 30 per­tso­na ego­tea) aldi berean gataz­ka eta
kon­pon­bi­de bila­katzen da. Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tuak, bere aldetik,
era­ba­kia babes­tu eta bere balia­bi­de guz­tiak jar­tzen ditu espazio
berri hau lan­gi­leen kon­trol­pean anto­la­tu eta defendatzeko.

Ins­ti­tu­zio guz­tiek etxe­bi­zitza iza­te­ko eskubidea
beren legeen bidez aitor­tzen badu­te ere, azpi­ma­rra­tu behar dugu ez
dituz­te­la betetzen, eta bada­ki­gu­nez haien arau pro­pioak hausten
dituz­te­la, hona­ko hau argi­tu nahi dugu: orde­na­men­du juridikoak
BIZILEKUAREN BORTXAEZINTASUNA defen­datzen du. Pro­ze­du­ra Zibilaren
Legea­ren 545 eta 553. arti­ku­lue­tan jasotzen da zein nola­ko egoerak
eman behar diren deli­tu gor­din baten aurrean ego­te­ko eta etxebizitza
batean sar­tu ahal iza­te­ko. Argi utzi nahi dugu aste­be­te baino gehiago
dela erai­kin hone­tan jen­dea bizi dela, eta, beraz, poli­ziak ezin
due­la esku-har­tu. Ildo horre­tan, hau ere argi utzi nahi dugu:
etxe­bi­zitza­ra­ko sarre­ra SALATU egin­go da, Zigor Kodea­ren 534.
arti­ku­luan jaso­ta­ko bizi­le­ku-bortxa­ke­ta­ren deli­tua egi­tea­ga­tik
.

Behin hau esa­nik, eta alder­di ezberdinak
mur­gil­du­ta dau­den hau­tes­kun­de-kan­pai­na dela eta, Gas­teiz­ko Udala
kal­ku­lu zin­tzo bat egi­te­ra gon­bi­datzen dugu: zen­bait per­tso­na kalean
geratzen dira egu­ne­ro, eta
egoe­ra
horri eran­tzu­te­ko ezin­ta­su­na errea­li­ta­te bat da. Zein da arazo
han­dia­goa Uda­la­ren­tzat?: doze­na­ka per­tso­na kalean ego­tea, eta
orain­goan anto­la­tu­ta eta deter­mi­na­zio han­dia­re­kin, edo hutsik dagoen
eta era­bi­le­ra­rik ez duen jabetza batean bizitzen ego­tea? Gogorarazi
nahi dugu etxe­bi­zitza-blo­keak 10 urte baino gehia­go daramatzala
hutsik, eta gero eta txi­kia­goa den higie­zi­nen mer­ka­tuan, ez duela
mer­ka
tu-inter­esik.


Hala ere, era­bi­le­ra sozia­la esku­ra­tu ahal izan­go luke, eta Uda­lak eta
higie­zi­nen jabeek balia­bi­de mate­rial eta lege­dia ego­kiak dituz­te hori
posi­ble egi­te­ko. Zen­tzu horre­tan, prest gau­de etxebizitzarako
esku­bi­dea nola ber­ma­tu­ko den nego­ziatze­ko, bai Uda­la­re­kin, bai
jabee­kin. Bien bitar­tean, Etxe­bi­zitza Sin­di­ka­tuak espazioaren
bizi­ga­rri­ta­sun-bal­din­tzak ber­ma­tu­ko ditu. Gai­ne­ra, proletalgoaren
anto­la­ke­tan ekar­pe­nak egi­ten jarrai­tu­ko du, honen interesak
defen­datze­ko eta etxe­bi­zitza­ren ara­zoa des­age­rra­ra­zi dezakeen
zeru­mu­ga estra­te­gi­ko baka­rre­rantz: doa­ko etxe­bi­zitza uni­ber­tsa­la eta
kalitatezkoa.

Nada
es impo­si­ble, todo se organiza.

Gas­tei­zen,
2020ko uztai­la­ren 3an.
RUEDA DE PRENSA


Se habla del pro­ble­ma de la vivien­da tras el Covid-19; como si fuera
un pro­ble­ma ais­la­do o algu­na nove­dad. Des­de que pusi­mos en mar­cha el
Sin­di­ca­to de Vivien­da de Gas­teiz, hemos entra­do en con­tac­to con la
cru­da reali­dad del pro­le­ta­ria­do en cuan­to a la vivien­da: per­so­nas que
sufren el cons­tan­te aco­so del case­ro, per­so­nas que son esta­fa­das por
el ansia espe­cu­la­do­ra de las inmo­bi­lia­rias, las que lidian con el
chan­ta­je de los ser­vi­cios socia­les, para los cua­les el bono de comida
es ante todo una herra­mien­ta de extor­sión con la cual consiguen
sumi­sión; las que viven haci­na­das en sub­arrien­dos ile­ga­les, las que
viven en una cuen­ta atrás infer­nal has­ta la fecha de su desahu­cio o
las que son expul­sa­das silen­cio­sa­men­te del sofá en el que dormían
por pura cari­dad. El pro­ble­ma de la vivien­da es una realidad
inne­ga­ble para el pro­le­ta­ria­do y lejos de ser un “fenó­meno
for­tui­to” es un pro­ble­ma estruc­tu­ral deri­va­do de un sistema
divi­di­do en cla­ses y diri­gi­do a la cons­tan­te acu­mu­la­ción de
ganancia.

Hay
quie­nes pre­ten­den hacer­nos creer que la solu­ción ven­drá de algunas
rece­tas par­ti­dis­tas que pro­cla­man mas inver­sión en esto u otro. Sin
embar­go, y dicho meta­fó­ri­ca­men­te, sabe­mos que se tra­ta de una manta
dema­sia­do peque­ña; si esti­ras de un lado, el otro lado que­da­rá al
des­cu­bier­to. Gra­cias a la expe­rien­cia de lucha y los conocimientos
obte­ni­dos de ésta, esta­mos con­ven­cidas
de que la úni­ca garan­tía de cam­bio es la organización
inde­pen­dien­te del pro­le­ta­ria­do, la cual lle­va­rá a cabo dos tareas
impres­cin­di­bles: Por un lado, será la orga­ni­za­ción la que
vehi­cu­li­ce las con­tra­dic­cio­nes gene­ra­les en con­flic­tos
con­cre­tos, es decir, la que trans­for­me los abu­sos de propietarios,
ins­ti­tu­cio­nes o dife­ren­tes agen­tes dis­ci­pli­na­rios en conflictos
abier­tos. Por otro lado, será la orga­ni­za­ción la que garan­ti­ce la
cons­truc­ción de con­di­cio­nes mate­ria­les y sub­je­ti­vas para el
desa­rro­llo de la vida.

Es
en este esque­ma que enten­de­mos la acción de reapro­pia­ción lle­va­da a
cabo por casi 30 per­so­nas esta últi­ma sema­na. Sin nin­gu­na otra
opción habi­ta­cio­nal, estas fami­lias
deci­die­ron entrar en un blo­que de vivien­das ubi­ca­do en la calle Los
Herrán que lle­va vacío algo mas de 10 años. Lo invi­si­ble (casi 30
per­so­nas en la calle) se con­vier­te así en con­flic­to y
solu­ción al mis­mo tiem­po. El Sin­di­ca­to de Vivien­da, por su
par­te, apo­ya esta deci­sión y pone todos sus medios para orga­ni­zar y
defen­der este nue­vo espa­cio bajo con­trol obrero.

A
pesar de que el dere­cho a una vivien­da se reco­noz­ca por todas las
ins­ti­tu­cio­nes median­te sus leyes, que­re­mos dejar cla­ro que es mas que
evi­den­te que no las cum­plen y como sabe­mos que jue­gan a sal­tar­se sus
pro­pias reglas que­re­mos acla­rar lo siguien­te: El ordenamiento
jurí­di­co defien­de la INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. En los Artículos
545 y 553 de la ley de Enjui­cia­mien­to Civil que­da reco­gi­do qué
situa­cio­nes se tie­nen que dar para estar fren­te a un Deli­to Flagrante
y poder entrar en un domi­ci­lio. Que­re­mos dejar cla­ro que, hace mas de
una sema­na que en este edi­fi­cio vive gen­te, sien­do esta su mora­da por
lo que no cabe la posi­bi­li­dad de una inter­ven­ción poli­cial. En este
sen­ti­do, que­re­mos dejar cla­ro que la entra­da al domi­ci­lio sería
DENUNCIADA, por incu­rrir en un deli­to de VIOLACIÓN DE DOMICILIO,
reco­gi­do en el Art 534 del Códi­go Penal.

Dicho
esto, y a pro­pó­si­to de la cam­pa­ña elec­to­ral en la que están
sumer­gi­dos los dife­ren­tes par­ti­dos, apro­ve­cha­mos para invi­tar al
Ayun­ta­mien­to de Gas­teiz a hacer un cálcu­lo sin­ce­ro: a dia­rio, hay
per­so­nas que se están que­dan­do en la calle y la impo­si­bi­li­dad de
res­pon­der a esta situa­ción es una reali­dad. ¿Qué le supo­ne un
pro­ble­ma mayor al Ayun­ta­mien­to; dece­nas de per­so­nas en la calle, esta
vez sí, orga­ni­za­das y con deter­mi­na­ción, o vivien­do en una
pro­pie­dad vacía y en desuso? Recor­da­mos aquí que el blo­que de
vivien­das lle­va mas de 10 años vacío y que en un mercado
inmo­bi­lia­rio cada vez mas mer­ma­do, care­ce de todo inte­rés mercantil.

Sin
embar­go, sí podría adqui­rir un uso social y el Ayun­ta­mien­to, así
como los pro­pie­ta­rios de los inmue­bles, dis­po­nen de los medios
mate­ria­les y del mar­co legal apro­pia­do para hacer esto posi­ble. En
este sen­ti­do, mos­tra­mos nues­tra ente­ra dis­po­si­ción a nego­ciar los
tér­mi­nos en los que se va a garan­ti­zar el dere­cho a la vivienda,
tan­to con el Ayun­ta­mien­to como con los pro­pie­ta­rios. Mien­tras tanto,
el Sin­di­ca­to de Vivien­da garan­ti­za­rá las con­di­cio­nes de
habi­ta­bi­li­dad del espa­cio. Ade­más, segui­rá apor­tan­do en la
orga­ni­za­ción del pro­le­ta­ria­do por la defen­sa de sus intere­ses y
hacia el úni­co hori­zon­te estra­té­gi­co que pue­da erra­di­car el
pro­ble­ma de la vivien­da: La vivien­da uni­ver­sal, gra­tui­ta y de
calidad.

Nada
es impo­si­ble, todo se organiza.

En
Gas­teiz, 3 de julio de 2020.

Itu­rria /​Fuen­te

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *